اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شونددر پرسش شماره ۴۲ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
۱ ) با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.
۲ ) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
۳ ) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.
۴ ) شخصاً مسئول بوده و نمی‌تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

منظور از شرکت های تجاری چیست

شرکت تجاری عبارت است از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل و منشا پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود .

 • از جمله سایر تعاریف مطرح شده از شرکت عبارت است از :

_ شرکت تجاری اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. ( راشدی اشرفی ، علیرضا ، حقوق تجارت کاربردی ، ص 29-28 )
_ شرکت تجاری قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. ( توکلی ، محمد مهدی ، مختصر حقوق تجارت ، ص 68)
_ شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. ( ستوده تهران ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد یک ، ص 191 )
شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند چه موضوع آن ها تجاری باشد و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند. انواع شرکت های تجاری در ماده 20 قانون تجارت احصا شده است ؛ شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. شرکت های با موضوع تجاری شرکت هایی هستند که برای امور تجاری تشکیل می شوند ؛ مانند شرکت های تضامنی ، نسبی ، مختلط و شرکت با مسئولیت محدود ، اما شرکت هایی که شکل شان تجاری است ، به صرف صورت شان تجاری تلقی می شوند ؛ چه موضوع آن ها تجاری باشد یا نباشد مانند شرکت های سهامی عام و خاص. در واقع هرگاه موضوع فعالیت فعالیت شرکت های سهامی امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت باشد ، هم از لحاظ موضوع تجاری است هم از لحاظ شکل ، اما اگر برای امور مدنی تشکیل شود تنها شکل آن ها تجاری خواهد بود.

 • وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی

در ماده 571 ق. م آمده است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ( مالکین متعدد ) این معنا را می رساند که تعداد شرکا حداقل باید 2 نفر باشد و ماده 590 ق. م نیز تاییدی بر این ادعا می باشد. این تعریف ناظر بر اشاعه اموال بین چند نفر می باشد. اثری که به وسیله عقد بیع ، هبه ، صلح و حتی وصیت می تواند ایجاد شود همچنین شرکای شرکت به جای پیدا کردن حقوق در شی ء واحد ممکن است مشترکاَ در کلیه دارایی و اموال و درآمد و … دارای حقوق و مزایایی شوند.
با توجه به تعریفی که از شرکت های مدنی و تجاری ارائه گردید به تفاوت هایی میان این دو نوع شرکت پی می بریم از جمله :
1. در شرکت مدنی موضوع شراکت ممکن است امور و موضوعات تجاری یا غیرتجاری باشد در حالی که در شرکت تجاری موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجاری است.
2. شرکت مدنی ممکن است به صورت قهری ایجاد شود به همین علت در تشکیل آن وجود قصد و اراده شرکا لازم نیست در حالی که شرکت تجاری حتماَ باید با قصد سود بردن تشکیل گردد.
3. مسئولیت شریک در شرکت تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ، محدود به میزان سرمایه ، تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد اما در امور مدنی مسئولیت منفرد می باشد.
4. شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری باید مشخص باشد.
5. کلیه شرکت های تجاری مطابق ماده 583 ق. ت دارای شخصیت حقوقی هستند اما در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی مثل مدنی به عمل نیامده.
6. مطابق ماده 412 ق. ت در مورد شرکت های تجاری قواعد مربوط به ورشکستگی اجرا می گردد در حالی که شرکت های مدنی مشمول قواعد اعسار می گردند.
7. در شرکت های تجاری به محض تشکیل یک شخصیت حقوقی ایجاد می گردد در حالی که در شرکت های مدنی اینگونه نیست.
8. در شرکت های تجاری نظر اکثریت به عنوان نظر جمع قابل اعمال است ولی در شرکت مدنی نظر جمع اکثریت شرکا اعتباری ندارد.
ثبت ایده ی نو
با ما به روز باشید….

اظهارنامه دفتر ثبت تجاری | اظهارنامه پلمپ دفاتر اخذ 2 روزه

تشریح اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و هزینه دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و ثبت نام و نمونه اظهارنامه و گواهی پلمپ دفاتر جهت کارت بازرگانی می پردازیم.

اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای کسب و اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند کار مطابق قانون تجارت, تاجر محسوب می گردد و می بایست برابر قانون هر ساله نسبت به اخذ دفاتر تجارتی خود اقدام نمائید و در پایان هر سال مالی به حوزه دارایی (اداره مالیات) دفاتر تکمیل شده را طی اظهارنامه مالیاتی تحویل دهند.

دفاتر تجارتی شامل ۴ دفتر روزنامه, کل, کپیه و معین می باشد که بازرگان باید نسبت به درج تمامی صورتحساب های خود در آن اقدام نماید. لازم به ذکر است دفاتر روزنامه و کل می بایست به صورت اجباری تهیه و امور تجاری و بازرگانی و هر نوع گردش مالی در آن ثبت و درج گردد.

بنابراین تاجر می بایست با توجه به میزان معاملات نسبت به اخذ دفاتر پلمپ که ۵۰ برگ, ۱۰۰ برگ, ۲۰۰ برگ و یا دفاتر خاص اقدام کند و تمامی صورتحساب های مالی خود را در آن ها درج نماید.

محل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

این دفاتر توسط دادستان شماره گذاری و امضاء شده و به مهر دادسرا ممهور می گردند. تعداد صفحات دفاتر پلمپ در اول و آخر آن با ذکر تاریخ مشخص می شود و شماره هر صفحه نیز درج می گردد تا امکان کم و زیاد شدن صفحات و سواستفاده وجود نداشته باشد.

پلمپ دفاتر توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می گیرد و باید تا قبل از شروع سال مالی دفاتر را تهیه کرد.

بعد از پلمپ دفاتر می توان از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به اظهارنامه دفتر ثبت تجاری اقدام نمود.

اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

با توجه به اخذ کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی متقاضی اخذ کار چه حقیقی و چه حقوقی می بایست نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام و پس از دریافت دفاتر نسبت به ثبت اظهارنامه دفتر تجاری خود تائیدیه از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری داشته باشد.

یکی از موارد الزامی کارت بازرگانی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری می باشد.

موارد ذکر شده در ثبت اظهارنامه دفاتر تجاری

مواردی که در اظهارنامه دفاتر ثبت تجاری ذکر می شود به شرح زیر می باشد:

 • اشخاص حقیقی می بایست نام و نام خوانوادگی متقاضی و همچنین رئیس بنگاه را مشخص کنند و شخصیت های حقوقی می بایست نام و نوع شخصیت حقوقی را مشخص و به همراه شناسه ملی و شماره ثبت در اظهارنامه درج نمایند.
 • تاریخ و محل تولد, شماره شناسنامه و محل صدور, آدرس و کد پستی
 • مرکز قانونی شخصیت حقوقی و کد پستی آن
 • میزان سرمایه شخصیت حقیقی و یا حقوقی
 • شماره پیگیری پلمپ دفتر روزنامه
 • شماره پیگیری پلمپ دفتر کل
 • شماره سریال پلمپ
 • رشته تجارت و یا رشته فعالیت
 • درصورتی که رشته تجارت داخلی باشد، تعیین نوع معاملات و نام کالاهای مورد معامله در تجارت داخلی.
 • درصورتی که رشته تجارت خارجی باشد، تعیین ارقام کالای وارد کننده، صادر کننده یا حق العمل کار
 • در صورتی که شامل تجارت داخلی و تجارت خارجی باشد می بایست هر دو موضوع را مشخص نماید.
 • امضاء متقاضی حقیقی و مهر و امضاء شخص حقوقی

مراحل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی

مراحل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجاری به شرح زیر می باشد:

 • مراجعه به سامانه ثبت اسناد و مالک کشور
 • در قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی گزینه پذیرش اظهارنامه ثبت نام را انتخاب کنید
 • با توجه به دفتر کل و یا روزنامه شماره پیگیری درخواست پلمب مکانیزه را وارد نمایید.
 • اطلاعات درخواست شده را تکمیل کنید و در انتها از اظهارنامه دریافتی پرینت بگیرید.
 • سه برگ اظهارنامه به همراه یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی و کپی مدارک هویتی شخص ( کارت ملی و شناسنامه شخص حقیقی و روزنامه رسمی تاسیس برای شخصیت حقوقی ) را تهیه کنید.
 • به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مدارک را تحویل دهید.
 • مبلغ 500 هزار ریال به عنوان کارمزد از شما دریافت می گردد.
 • اخذ اظهارنامه ثبت نام دفاتر تجاری به همراه شماره اظهارنامه و مهر برجسته

ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

نکات مربوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری به شرح زیر می باشد:

 • چنانچه وکیل دادگستری اظهارنامه اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند شخص حقیقی را دریافت می کند، وکالتنامه توسط شخص امضا گردد.
 • در صورتی که وکیل دادگستری اظهارنامه شخص حقوقی را دریافت می کند، وکالتنامه توسط مدیرعامل شرکت امضا و مهر گردد.
 • صفحات اظهارنامه توسط شخص حقیقی امضا و توسط مدیرعامل شرکت امضا و مهر می گردد.

ثبت نام دردفتر ثبت تجاری

مدارک اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت صدور اظهارنامه دفتر تجارتی برای اشخاص حقیقی به قرار ذیل است:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی شخص
 • تصویر اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقیقی در سال جاری
 • تعیین طبقات مورد درخواست
 • چنانچه امور توسط وکیل شخص انجام می گیرد، اصل یا فتوکپی برابر اصل وکالتنامه

مدارک اظهارنامه دفتر ثبت تجاری اشخاص حقیقی

مدارک برای اشخاص حقوقی نیز به شرح زیر است:

 • تصویر آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات تعیین سمت آن
 • تصویر صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقوقی در سال جاری
 • تعیین طبقات مورد درخواست
 • چنانچه امور توسط وکیل شرکت انجام می گیرد، اصل یا فتوکپی برابر اصل وکالتنامه

نمونه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نمونه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری را به صورت زیر ارائه داده است:

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ توسط استاد فرشید فرحناکیان

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار – استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی در گفتگو با پایگاه خبری اختبار به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ پاسخ گفتند.

در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان را می خوانید :

در پرسش شماره ۴۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟
۱ ) به هیچ وجه تجاری نیست.
۲ ) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.
۳ ) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.
۴ ) عمل تجاری محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳ قانون تجارت:
"معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱ ) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ ) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ ) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی."

عدم تصریح به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" در بند (۱) ماده ۳ قانون تجارت بر خلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده اختلاف نظر ایجاد کرده است.

گروهی معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را نیز؛ همانند بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" می دانند؛ در این صورت گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای "حوایج غیرتجارتی" یا " امور غیرتجارتی" و تهیه جهیزیه بوده است.

گروهی با استناد به ظاهر ماده، معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را؛ برخلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" نمی دانند؛ در این صورت گزینه ۳ و ۴ صحیح است؛ زیرا در گزینه ۳ به "فروشنده تاجر" و در گزینه ۴ با ارجاع به متن پرسش به مصداق "فروشنده تاجر" یعنی "مغازه خرده فروشی"؛ بدون تصریح به ضرورت احراز حوایج طرفین معامله، اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند اشاره می گردد.

النهایه:
به نظر می رسد گزینه ۱ منظور طراح پرسش بوده است؛ زیرا در غیر این صورت دو گزینه ۳ و ۴ بر طبق نظر مخالف صحیح است.

استاد فرشید فرحناکیان


در پرسش شماره ۴۲ آزمون اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
۱ ) با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.
۲ ) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
۳ ) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.
۴ ) شخصاً مسئول بوده و نمی‌تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

به موجب ماده ۳۸۸ قانون تجارت:
"متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است."

مع الوصف:
گزینه ۲ به موجب تصریح ماده ۳۸۸ قانون تجارت صحیح است؛

البته:
به موجب رای وحدت رویه ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
"در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده، می تواند طرف دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد."

باید در نظر داشت اگرچه:
نماینده متصدی حمل و نقل نیز در برابر زیان دیده مسئول است؛
ولی:
اجتماع این امکان حق رجوع زیان دیده به "نماینده متصدی حمل و نقل" از باب "تقصیر"، با امکان حق رجوع زیان دیده به "متصدی حمل و نقل" از باب "مسئولیت ناشی از فعل غیر"، "مسئولیت تضامنی" که نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد، تلقی نمی شود.

از طرف دیگر:
چنانچه خسارت به زیان دیده از اجتماع تقصیرات متصدی حمل و نقل و نماینده او حادث شده باشد:
به جهت "تعهد به نتیجه" بودن مسئولیت مقرر در ماده ۳۸۶ قانون تجارت، متصدی حمل و نقل نسبت به جبران کل خسارت ناشی از تقصیرات خود و نماینده اش مسئولیت خواهد داشت؛
ولی نماینده متصدی حمل و نقل با اعمال قواعد عام مندرج در مواد ۵۱۶ و ۶۳۱ قانون مدنی همچنان "تعهد به وسیله" خواهد داشت و صرفا" نسبت به جبران خسارت ناشی از تقصیر خود مسئولیت خواهد داشت.
این تعیین حدود مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت در تمام این موارد، دقیقا" بر خلاف وصف تضامنی بودن مسئولیت او با متصدی حمل و نقل و دلالت قطعی بر "انفرادی" بودن مسئولیت او در برابر زیان دیده دارد. فقط همین…

وکیل تجاری مرداد 22, 1400

وکیل تجاری

با توجه به گستردش فعالیت های تجاری داخلی و بین المللی در دنیای امروز، دعتاوی و اختلافات ناشی از این نوع فعالیت ها و ارتباطات نیز افزایش یافته است. با توجه به اینکه فعالیت در زمینه امور تجاری، نیازمند تخصص است قطعا تجار و افراد و شرکت هایی که اقدام به فعالیت های تجاری می کنند برای انجام امور به نحو قانونی و پیشگیری از ورود ضررهای احتمالی در آینده باید از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص و با تجربه در امور و دعاوی تجاری استفاده کنند.

دعاوی تجاری چیست؟

دعاوی تجاری از زیر شاخه های دعاوی حقوقی محسوب می شود اما تشریفات رسیدگی دعاوی حقوق را ندارد. دعاوی تجاری به دعاوی مربوط به تجار و امور تجاری گفته می شود. با توجه به ماده ۱ قانون تجارت: کسی که شغل اصلی و حرفه معمول خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد، تاجر نامیده می شود.

از آنجا که قانون تجارت در تاجر شناختن اشخاص، تمایز و تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی بیان نکرده است، اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری نیز با رعایت شرایط ماده ۱ قانون تجارت تاجر محسوب می شوند. معاملات تجاری اشخاص حقوقی نیز طبق ماده 2 و 3 قانون تجارت، شامل معاملاتی می شود که ذاتا تجاری هستند و معاملاتی که در حکم معاملات تجاری و تبعی هستند.

دعاوی تجاری

معاملات تجاری ذاتی مثل: تصدی عملیات حراجی، تصدی هر نوع نمایشگاه عمومی، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، تصدی حمل و نقل به هر نحو از راه آب، خشکی، یا هوا، هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری، تاسیس و غالیت هر نوع کارخانه بجز مواردی که برای رفع حوائج شخصی باشد، تصدی هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات برواتی، کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و ….

و معاملات تجاری حکمی یا تبعی که به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین یا هر دوی آن ها، معامله تجاری شناخته می شود. معاملاتی مانند: معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک ها، معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود انجام می دهد، معاملاتی که شرکت های تجارتی انجام می دهند و … را شامل می شود.

بر مبنای ماده ۳ قانون تجارت، تمام معاملاتی که شرکت های تجاری انجام اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند می دهند به اعتبار تجاری بودن این شرکت ها، تجاری محسوب می شود.

شرکت های تجاری طبق تعیین قانون تجارت، عبارتند از:

 • شرکت سهامی ( عام و خاص)
 • شرکت بامسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

ویژگی های وکیل امور تجاری

وکیل تجاری

بسیاری از وکلا پس از دریافت گواهی وکالت خود و پس از مدتی کسب تجربه با توجه به علاقه و تجربه های موفق خود در دعاوی زمنیه های خاصی را انتخاب می کنند و به صورت تخصصی در دعاوی خاصی قبول پرونده می کنند، به همین جهت با توجه به گستردگی موضوعات حقوقی، وکالت در امور و دعاوی تجاری نیز یکی از زمینه های تخصصی کار وکالت است.

دعاوی مربوط به ورشکستگی، تشکیل و انحلال شرکت، مطالبه وجه چک و سفته ، ابطال چک، دستور موقت منع پرداخت چک، امور بانکی، استرداد لاشه چک و دعاوی مربوط به سایر اسناد تجاری مثل سفته و برات، دعاوی راجع به کپی رایت، قراردادهای تجاری، مالکیت فکری و معنوی، برندها و علائم تجاری، دعاوی تجارت الکترونیک و بسیاری دعاوی دیگر نیز از دعاوی مربوط به امور تجاری هستند که یک وکیل تجاری بر روی این نوع موضوعات کار می کند.

یک وکیل تجاری باید ویژگی های خاصی برای انجام وکالت در امور تجاری داشته باشد که به عنوان مهمترین آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:

 • تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجاری
 • داشتن تجربه های مرتبط و موفق در زمینه امور تجاری
 • آشنایی با انواع شرکت های تجاری
 • تشخیص درست اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر از غیر تاجر
 • وکیل تجاری باید در زمینه تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز و شرکت های حمل و نقل و … تخصص داشته باشد.

خدمات حقوقی وکیل به شرکت تجاری

یک وکیل امور تجاری که در خدمت یک شرکت قرار می گیرد می تواند خدمات خوبی به شرکت ارائه دهد از قبیل اینکه:

 • ارائه مشاوره و راهنمایی در مورد تنظیم اساسنامه شرکت تجاری
 • عملیات ثبت انواع شرکت ها
 • تهیه صورت جلسه قانونی
 • ثبت برند و نام و تغییرات شرکت
 • نظارت بر عملکرد شرکت از نظر قانونی و تغییر سرمایه شرکت
 • مشاوره حقوقی به مدیران شرکت تجاری
 • تهیه انواع قراردادهای شرکت
 • طرح دعاوی و دفاع از دعاوی شرکت و پیگیری دعاوی شرکت
 • داوری در دعاوی تجاری شرکت
 • میانجی گری در اختلافات بین شرکت و همکاران

مزایای وجود وکیل امور تجاری

مزایای وکیل تجاری

از مزایای داشتن یک وکیل تجاری برای تجار می توان به این موارد اشاره کرد:

 • راهنمایی و ارائه مشاوره به موکل تجاری
 • انعقاد قانونی و صحیح قراردادهای تجاری اشخاص و شرکت ها تحت نظارت وکیل
 • حضور وکیل تجاری در جلسات شرکت ها برای پیشبرد اصولی امور حقوقی

بنظر می رسد با توجه به گستردگی قوانین و مقررات حوزه تجارت و امور تجاری، افرادی که به نوعی با این نوع دعاوی درگیر هستند باید در مراحلی مانند انعقاد قراردادهای تجاری و یا طرح دادخواست در مورد دعاوی تجاری و کسب نتیجه مطلوب در این نوع دعاوی، به یک وکیل دعاوی تجاری با تجربه و حرفه ای مراجعه کنند تا از ورود ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنند و امور تجاری خود را به درستی و به نحو قانونی انجام دهند.

جهت اخذ مشاوره و ارتباط با وکلای پایه یک و متخصص در خصوص دعاوی تجاری با شماره های زیر تماس فرمایید.

تلفن های تماس :

(10 خط ) 02144850335📞 02144872230 📞 02144872231 📞

حقوق تجارت

امروزه به دلیل توسعه فناوری و روابط تجاری، حقوق تجارت را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

-تجارت در فضای مجازی: تجارت در فضای مجازی یا الکترونیک امروزه بسیار رایج است. در همین راستا انجام تجارت و به دنبال آن شکل‌گیری حقوق تجارت در فضای واقعی، اصل است که مقررات آن به تجارت الکترونیک نیز قابل تعمیم است.

با افزایش استفاده از فضای مجازی، انجام فعالیت های تجاری و معاملات بسیار آسان تر و وسیع تر از قبل انجام می شود. بنابراین مباحث تجاری در حوزه تجارت الکترونیک نیز بسیار کاربرد دارد. لذا هر عمل تجاری که از طریق فضای مجازی انجام می شود را می توان در حوزه تجارت الکترونیک نیز مورد بررسی قرار داد.

-حقوق تجارت در فضای واقعی: در مورد حقوق تجارت در فضای واقعی چهار موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:

1-اشخاص تجاری و معاملات آنها

3-شرکت های تجاری

که در ادامه توضیح مختصری از این موارد ارائه می شود.

اشخاص تجاری و معاملات آن ها

علاوه بر تجار و بازرگانان، اشخاص عادی نیز با تجارت سروکار دارند. اما برخی مباحث حقوق تجارت ویژه تجار است. تاجر کسی است که انجام معاملات تجاری شغل اوست، به نحوی که انجام معاملات و فعالیت های تجاری برای او کاری مستمر و دائمی است که راه کسب درآمد است. پس طبیعتا فردی که تنها یک مرتبه اقدام به معاملات تجاری نماید بدون اینکه استمرار داشته باشد، تاجر محسوب نمی شود.

با توسعه تجارت، تجار به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم شدند. بنابراین تنها اشخاص حقیقی نیستند که تاجرند بلکه شرکت های تجاری نیز به فعالیت های تجاری می پردازند و تاجر محسوب می شوند( حقوق تجارت شرکت ها).از جمله فعالیت های تجاری تجار، اقداماتی مانند حمل و نقل تجاری، فعالی تهای بانکی، صرافی، بیمه و. هستند.

اسناد تجاری

امروزه معاملات، کمتر از طریق پرداخت وجه نقد انجام می شود و اسناد تجاری مانند سفته، برات و چک، جایگزین وجه نقد در معاملات هستند که در فضای داخلی کاربرد دارند. اسناد تجاری از مهم ترین ابزارهای انجام معاملات در حقوق تجارت هستند که تجار و اشخاص عادی در معاملات خود از آن ها استفاده می کنند. غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در فعالیت های تجاری وجود دارد که می توان به بارنامه، بیمه نامه و . اشاره کرد. اسناد تجاری یا بر اساس اعتباری که به آن ها داده می شود یا با توجه به ویژگی تجاری که دارند، تقسیم می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت حقوقی دادکار مراجعه فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.