چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟


سرمایه‌ گذاری جایگزین در بخش مشاور املاک

چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟

F = فیوچر p= پرایس

3- ارزش فعلی خالص (NPV ) : از تفاضل جریانهای نقدی ورودی و خروجی بدست می آید و به طریقه زیر محاسبه میگردد.

جریان نقدی خروجی - جریان نقدی ورودی = ارزش فعلی خالص (NPV )

نکته : اگر NPV مثبت باشد یعنی جریان نقدی ورودی بیشتر از جریان نقدی خروجی است و پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است و برعکس.

مثال : اگر سرمایه گذاری اولیه (I ) 000/000/1 ریال و عمر شرکت (n ) 10 سال و جریان نقدی ورودی به صورت سالیانه 000/300 ریال و نرخ بازده (i) 12% باشد مطلوب است محاسبه NPV :(226/903)

Fc = جریان نقدی ورودی

4- شاخص سود آوری(PI):میزان سود آوری یک پروژه را نشان می دهد و از فرمول محاسبه می گردد . هرچه شاخص سودآوری بزرگتر باشد آن پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است .

مثال: با توجه به مثال فوق شاخص سودآوری شرکت برابر است با:

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/20 ریال و جریان نقدی سالیانه 000/000/7 و هزینه سرمایه 10% و عمر شرکت 4 سال باشد مطلوب است :

الف) محاسبه NPV (780/204/15 - )

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/2 و عمر شرکت 6 سال و نرخ بازده 20% و جریان نقدی ورودی 000/250 باشد مطلوب است الف) NPV ( 008/916/1- ) ب) PI ( 04/0)

تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر:نقطه سر به سر سطحی از میزان تولید و فروش را نشان می دهد که در آن نه سودی وجود دارد و نه زیانی . برای تعیین نقطه سر به سر هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند الف) هزینه ثابت (Fc) که این هزینه ها هیچ گونه ارتباطی با میزان تولید ندارند مانند هزینه اجاره .ب) هزینه های متغیر(Vc) که متناسب با حجم تولید تغییر می کنند یعنی هرچه تولید بیشتر باشد هزینه های متغیر هم بیشتر خواهند بود مانند خرید مواد اولیه تولید . برای محاسبه نقطه سر به سر هم از فرمول ریاضی و هم از روش نموداری استفاده می شود . از طریق فرمول ریاضی نقطه سر به سر برابر است با : که در این فرمول Q برابر با تعداد تولید و P برابر است با قیمت(پرایس) .

درآمدها = هزینه ها

مبلغ × تعداد = هزینه ثابت + هزینه متغیر

مثال: یک شرکت تولیدی در زمینه خودکار که مجموع هزینه های ثابت آن 000/000/51 ریال است و بهای فروش هر خودکار 25000 ریال و هزینه متغیر هر خودکار 15000 در نظر گرفته است مطلوب است تولید در نقطه سر به سر:

فروش S= P × Q S=000/500/127= 5100×25000

مثال: اگر هزینه ثابت 000/000/24 و هزینه متغیر 000/6 و تعداد کالا 000/4 باشد مطلوب است تعیین قیمت هر کالا:

نقطه سربه سر نقدی :نقطه سر به سر نقدی مشابه نقطه سر به سر کالاست با این تفاوت که در نقطه سر به سر نقدی تمام هزینه های ثابت F c نباید به صورت نقد پرداخت شوند بنابراین هزینه های غیر نقدی را از هزینه ثابت کسر خواهیم کرد . نقططه سر به سر نقدی از نقطه سر به سر معمولی (کالا) کمتر است ( بخاطر کسر استهلاک از صورت فرمول) :

مثال: اگر جمع هزینه های ثابت 000/000/5 ، استهلاک 000/200 ریال و قیمت کالا 2500 و هزینه های متغیر 1500 ریال باشد مطلوب است تعیین نقطه سربه سر نقدی و فروش :(4800 و 000/000/12)

مثال : اگر هزینه ثابت مالی 000/000/1 ریال و هزینه های ثابت عملیاتی 000/500/2 ریال باشد و قیمت کالا 100 و هزینه متغییر 500 ریال و تعداد کالا 200 باشد مطلوب است میزان استهلاک :(000/490/3)

محاسبه نقطه سر به سر از روش نموداری :

مثال: اگر بهای فروش2000 ، هزینه متغیر هر واحد کالا 1000 و هزینه ثابت 000/000/10 ریال باشد مطلوب است نقطه سر به سر از طریق نمودار:

انواع اهرمها: هزینه های ثابت شامل هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی است.

اهرم عملیاتی: تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم مالی: تأثیر هزینه های ثابت را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم ترکیبی :که معیاری از ریسک کلی شرکت است از حاصل ضرب اهرم مالی در اهرم عملیاتی بدست می آید:(DCL )

مثال:اگرتعداد کالا 3000 ، قیمت کالا 2500 ، هزینه متغیر هر واحد 1000 ، هزینه های ثابت عملیاتی(Fc) 000/000/3 و هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/1 ریال باشد مطلوب است :

الف ) اهرم عملیاتی (3) ب) اهرم مالی(3) ج) اهرم ترکیبی(9)

مثال: اگر هزینه های ثابت عملیاتی (Fc) 000/000/80 ، هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/16 ، سطح تولید فعلی(Q) 2000 واحد ، فروش 000/000/200 و هزینه های متغیر 000/000/40 ریال باشد مطلوب است:

الف)درجه اهرم مالی ب) درجه اهرم عملیاتی ج) درجه اهرم ترکیبی

سهام: شرکتهای سهامی قادر به انتشار سهام ممتاز یا عادی و یا هر دو می باشند . سهام ممتاز سهامی هستند که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی از قبیل:

1. اولویت در دریافت سود

2. اولویت در دریافت مبلغ اسمی سهام

3. داشتن حق رأی بیشتر

سهام ممتاز زمانی منتشر می شوند که درجه اهرم مالی شرکت و یا هزینه های سهام عادی درحد بالایی باشند.

انواع سهام ممتاز : سهام ممتاز شامل:

1. سهام قابل تبدیل در مقابل سهام غیر قابل تبدیل در این نوع سهام ، سهام ممتاز می تواند به دیگر انواع سهام تبدیل شوند ولی سهام غیر قابل تبدیل چنین ویژگی را ندارند.

2. سهام جمع شونده در مقابل سهام غیر جمع شونده: در این نوع سهام سود پرداخت نشده سال یا سالهای گذشته یا به عبارتی سود معوقه باید قبل از توزیع سود سهامداران عادی پرداخت گردد.

3. سهام با مشارکت در مقابل سهام ممتاز بدون مشارکت: اگر سود اعلام شده شرکت از میزانی که بطور معمول به سهامداران عادی و ممتاز پرداخت می گردد بیشتر باشد در باقیمانده سود مشارکت دارند (مشارکت در میزان سود بر اساس ارزش اسمی صورت می گیرد)

مثال: شرکتی دارای 60000 سهم ممتاز جمع شونده به مبلغ اسمی 1500 ریال و نرخ آن 24% باشد که سود سالهای 89 و 90 به سهامداران پرداخت نشده باشد و در سال 91 میزان کل سود پرداختی شرکت به سهامداران ممتاز برابر است با:

000/200/43 = 2 × 24% × 000/000/90 = 1500 ×000/60 = سود معوقه (سود انباشته)

000/600/21 = 1 ×24% × 000/000/90 = 1500 × 000/60 = سود سال جاری

000/800/64 = 000/600/21 + 000/200/43 = کل سود پرداختی به سهامداران ممتاز

مثال: شرکتی در نظر دارد 5000 سهم ممتاز با سود انباشته(جمع شونده) به ارزش اسمی هر سهم 000/10 با نرخ 15% منتشر نماید ، سود این سهام به مدت 3 سال پرداخت نشده است ، امسال سالی سود آور است و شرکت در نظر دارد تمامی تعهدات خود را در زمینه سود انجام دهد . شرکت بابت سهام ممتاز چقدر سود باید پرداخت نماید: (000/000/30)

مثال برای سهام با مشارکت: اگر شرکتی 000/000/50 ریال سود داشته باشد و 000/10 برگه سهام ممتاز 000/10 ریالی با نرخ 20% و 000/40 برگه سهام عادی 2000 ریالی با نرخ 15% منتشر کرده باشد میزان سود پرداختی به سهامداران ممتاز و عادی را بطور جداگانه محاسبه کنید(سهام ممتاز از نوع با مشارکت است)

سود سهام ممتاز و عادی

000/000/20 = 20% × 000/10 × 000/10

000/000/12 = 000/2 × 000/40

سهم باقیمانده سود سهام ممتاز مشارکتی

مثال:اگر سهام ممتاز با مشارکت 00/20 برگه 1500 ریالی با نرخ سود 14%و سهام عادی 000/5 برگه به چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ ارزش اسمی 2000 ریال با نرخ 14% باشد . و مجموع سود شرکت 000/000/60 ریال باشد مطلوب است :

مقدار سود سهام ، سهامداران ممتاز و عادی (000/000/45 و000/000/15)

مثال: شرکتی 5000 برگه سهام ممتاز جمع شونده با مشارکت را به ارزش هر برگ 15000 ریال با نرخ 18% و 10000 سهم عادی 7000 ریالی با نرخ 20% را بین سهامداران توزیع می کند اگر میزان سود اختصاصی 60000000 ریال باشد مطلوب است تعیین سود به سهامداران ممتاز و عادی (2 سال سود پرداخت نشده است)

جواب : ممتاز ( 827/344/42) عادی(173/655/16)

مثال:شرکت آلفا سهام ممتاز غیر جمع شونده با مشارکت به تعداد 6000 برگه 200 ریالی با نرخ 10% که سه سال سود پرداخت نشده و 8000 سهام 300 ریالی با نرخ 20% دارد اگر کل سود 40000000 ریال باشد مطلوب است سهم هر یک از سهام ؟ جواب: ممتاز ( 332/253/13) عادی ( 668/746/26)

تجزیه سهام: در تجزیه سهام که به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند . تعداد سهام افزایش می یابد و به همان اندازه ارزش سهام کاهش می یابد افزایش تعداد با کاهش ارزش سهام خنثی شده و در مجموع هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 1500 برگه 1200ریالی منتشر کرده است اگر تجزیه سهام 1به 3 باشد تعداد سهام جدید و ارزش هر برگه و ارزش اسمی برابر است با .( تعداد سهام 4500 و ارزش هر سهم 400 و ارزش اسمی 1800000)

مثال: شخصی مالک 20%سهام یک شرکت است ارزش هر سهم در بازار 500 ریال است مطلوب است تعداد سهام و ارزش سهام شخص را در صورتی که تجزیه 1 به 2 صورت گیرد ( شرکت 10000 سهام عادی دارد)

جواب ( تعداد سهام 4000 و ارزش سهام بعد از تجزیه 1000000)

معکوس تجزیه سهام: در معکوس تجزیه سهام که به آن ترکیب سهام هم می گویند برعکس تجزیه سهام عمل می کنیم یعنی تعداد سهام کاهش می یابد و ارزش هر برگه سهام افزایش می یابد .کاهش تعداد سهام و افزایش ارزش آنها با هم خنثی و جبران می شوند بنابراین هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 10000 برگه سهام به ارزش هر برگه 5000 ریال دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5 به 1 صورت گیرد تعداد سهام ، ارزش هر سهم و ثروت شرکت را بعد از معکوس تجزیه سهام محاسبه نمایید.

تعداد سهام 2000= 5 10000 ارزش سهام 25000 = 5× 5000

ثروت شرکت بعد از معکوس 50000000 =2000 ×25000 ثروت قبل از معکوس 50000000=5000×10000

مثال: شرکتی 6000 برگه 4000 ریالی دارد اگر معکوس تجزیه سهام 4 به 1 باشد مطلوب است (نرخ 20%) :

الف: تعداد سهام (1500)

ب: ارزش هر سهم (16000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(24000000)

مثال: شرکتی 3000 برگه سهام 6000 ریالی با نرخ 10% دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5/1 به 1 صورت گیرد مصلوب است :

الف: تعداد سهام (2000)

ب: ارزش هر سهم (9000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

سود سهمی (سهام جایزه):تقسیم سود از طریق توزیع سهام بین سهامداران ، سود سهمی نامیده می شود . سهام جایزه در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا برای تأمین مالیتوسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد صادر می شوند.

مثال: اگر شرکتی 10000 برگه سهام داشته باشد که ارزش هر برگه 2000 ریال باشد و شخصی مالک 20% سهام شرکت باشد و قرار باشد که 50% سود سهمی بین سهامداران توزیع شود مطلوب است :

الف: تعداد سهام 15000= 5000 + 10000 5000=50% × 10000

ج: ثروت شرکت 20000000= 15000 × 1333

مثال : شرکتی 6000 برگه سهام 3000 ریالی دارد و شخصی مالک 10% کل سهام شرکت است . اگر 30% سود سهمی بین سهامداران توزیع گردد مطلوب است :

الف: تعداد سهام (7800)

ب: ارزش هر سهم (2307)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

مثال: شرکتی 20000 برگه سهام 500 ریالی دارد اگر شرکت 35% سهام را به صورت جایزه توزیع نماید مطلوب است:

منظور از گره معاملاتی در بورس چیست؟

منظور از گره معاملاتی در بورس چیست؟

اگر یک نماد برای مدت طولانی در صف های خرید و فروش باقی بماند و حجم کافی معامله نشود، در این صورت می گویند این سهام دچار گره معاملاتی شده است.

برای این که سهامی را خریداری می کنید، در آینده دچار گره معاملاتی نشود، بهتر است که از سهام های نقد شونده بازار سهم انتخاب کنیم. هر اندازه که نقد شوندگی یک نماد معاملاتی بالاتر باشد، کمتر درگیر صف خرید و فروش و گره معاملاتی خواهید شد.

در بورس اوراق بهادار با توجه به تشکیل صف خرید و فروش سنگین برای نماد های معاملاتی که دارای نقد شوندگی پایین تری هستند، روند معاملات به کندی انجام می گیرد، حال در این وضعیت به علت حجم معاملات پایین قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر به خصوصی نخواهد داشت.

در صورت تداوم این وضعیت در چند جلسه معاملاتی، نماد معاملاتی با صف خرید و فروش های بدون معامله همراه خواهد شد که با این وضعیت گره معاملاتی به وجود می آید.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است. در نظر داشته باشید موارد زیر عیناً دستورالعمل سازمان است.

یک نماد معاملاتی به‌ رغم برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با ۳ میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ۵ جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به ‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

دستورالعمل رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد انجام و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است.

چطور متوجه مشمول بودن نماد برای گره معاملاتی شویم؟

بسیاری از سهامداران از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزاری های مختلف متوجه مشمول بودن یا نبودن نماد سهام خود برای گره معاملاتی می شوند. ناظر بازار نیز به طور مرتب پیام های جدید را به روز می کند و اگر نمادی مشمول باشد در پیام های ناظر بازار در سایت tsetmc.com دیده می شود و در روش سوم نیز از طریق سایت سازمان بورس نمادهای مشمول گره معاملاتی اطلاع رسانی می شوند.

سرمایه‌گذاری جایگزین چیست؟ ویژگی های کلیدی Alternative Investments

سرمایه‌گذاری جایگزین چیست؟

سرمایه‌گذاری جایگزین چیست؟ ویژگی های کلیدی Alternative Investments

سرمایه‌ گذاری جایگزین (Alternative Investments) به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که ریسک خود را به حداقل برسانند و با جستجوی سرمایه گذاری خارج از بازار سهام متعارف، پرتفوی خود را متنوع کنند. نمونه هایی از سرمایه گذاری های جایگزین شامل املاک و مستغلات، صندوق های تامینی، سرمایه گذاری خطرپذیر، کالاها و بدهی های خصوصی است. در ادامه به این دسته بندی ها با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

سرمایه‌ گذاری جایگزین در بخش مشاور املاک

سرمایه‌ گذاری جایگزین در املاک و مستغلات اغلب در ساختمان های اداری، مراکز خرید، واحدهای انبار و آپارتمان های مسکونی اشاره دارد. سرمایه گذارانی که دردسر نمی خواهند، سرمایه گذاری های جمعی در املاک و مستغلات را انتخاب می‌کنند که به آنها امکان می دهد از مزایای رشد بهره ببرند.

سرمایه‌ گذاری جایگزین

سرمایه‌ گذاری جایگزین در بخش مشاور املاک

مشابه سایر دارایی های واقعی، ارزش گذاری در سرمایه گذاری املاک و مستغلات چالش برانگیز است. روش های ارزش گذاری عبارتند از:

 • سرمایه گذاری درآمد
 • فروش قابل مقایسه
 • جریان نقدی تنزیل شده

سهام خصوصی

سرمایه گذاران سهام خصوصی پول خود را در شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کنند که به صورت عمومی معامله نمی شوند. سقوط این سرمایه‌ گذاری جایگزین این است که سرمایه گذاران ممکن است تا ده سال به پول نقد خود دسترسی نداشته باشند.

سرمایه خطرپذیر

سرمایه گذاری مخاطره آمیز زیرمجموعه ای از سهام خصوصی است و فرآیند سرمایه گذاری در شرکت ها یا استارتاپ های در مراحل اولیه است که پتانسیل بالایی برای رشد دارند یا آنهایی که به سرعت در حال گسترش در فضاهای جدید یا نوآور هستند. ضرر این سرمایه گذاری جایگزین این است که یک سرمایه گذاری نسبتاً پرخطر است و احتمال شکست بالایی دارد زیرا بسیاری از شرکت ها در زمان سرمایه گذاری اولیه درآمد یا سودی ندارند. البته اگر شرکت موفق شود، پاداش بالایی برای سرمایه گذار به همراه دارد.

روش Private Debt

Private Debt اصطلاحی است که به هر سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که توسط بانک ها تامین مالی نشده و یا در بازار آزاد معامله نمی‌شود. معمولاً زمانی استفاده می‌شود که کسب و کارها برای رشد به بودجه اضافی نیاز دارند. به شرکت هایی که این نوع سرمایه را صادر می کنند، صندوق های بدهی خصوصی می‌گویند. آنها از دو طریق کسب درآمد می‌کنند:

 • پرداخت های بهره
 • بازپرداخت وام اولیه

بدهی خصوصی که به عنوان اعتبار خصوصی نیز شناخته می‌شود، فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا به چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ طور بالقوه بازدهی بالاتری در مقایسه با عرضه های عمومی در بازار کسب کنند. انواع بدهی های خصوصی شامل بدهی های میزانسن و ارشد است که هر دو در ساختار پرداخت در موارد مربوط به نکول بالاتر در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین ریسک کمتری در نظر گرفته می‌شوند. سرمایه‌گذاری پرریسک‌تر در این طبقه دارایی در اعتبارات مضطرب است که در آن افراد در بدهی‌های شرکت‌های تحت استرس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

صندوق های تامینی و سرمایه‌ گذاری جایگزین

این نوع صندوق سرمایه‌گذاری دارایی‌هایی را معامله می‌کند که نسبتا نقد هستند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متعددی را برای کسب بازده سرمایه‌گذاری بالا به کار می‌گیرند. مهم است که توجه داشته باشید که صندوق های تامینی انحصاری هستند و فقط در اختیار سرمایه گذاران نهادی، از جمله افرادی با دارایی خالص بالا، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و وقف هستند.

یکی از استراتژی های رایج سرمایه گذاری صندوق های تامینی به عنوان سهام کوتاه مدت شناخته می‌شود که در آن مدیران در شرکتی با پتانسیل افزایش سرمایه گذاری می کنند. اما آنها همچنین ممکن است تصمیم به فروش کوتاه و شرط بندی علیه شرکت بگیرند و بنابراین اگر و زمانی که ارزش شرکت کاهش یابد، سود خواهند برد.

سومین استراتژی رایج صندوق های تامینی بازار خنثی نامیده می شود. هدف صندوق‌های خنثی بازار کاهش ریسک سیستماتیکی است که توسط عواملی مانند سبک‌های سرمایه‌گذاری، ارزها، مواجهه با بخش‌ها و محدوده‌های ارزش بازار ایجاد می‌شود.

کالاها

نفت خام، ذرت، قهوه و سایر کشاورزی و منابع طبیعی طبقه دارایی کالا را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که این دارایی ها واقعی هستند، معمولاً پوشش های تورمی در نظر گرفته می‌شوند. این نوع معاملات در بازار آتی انجام می‌شود. مهم است که سرمایه گذاران کالا قرارداد را قبل از سررسید بفروشند و سپس قرارداد جدیدی را برای حفظ موقعیت خود خریداری کنند. قرارداد جدید ممکن است گران‌تر از قرارداد قدیمی باشد، که عملکرد رایج این گزینه سرمایه‌گذاری جایگزین است. برخی از کالاها نیز از طریق ETF در دسترس هستند، از جمله طلا و نفت.

آیا می‌دانستید که کالاها برای هزاران سال معامله شده اند؟ آمستردام و اوزاکا، ژاپن، هر دو ادعا می‌کنند که اولین بورس کالای رسمی را تاسیس کرده اند که قدمت آن به قرن 16 و 17 باز می‌گردد! تا اواسط قرن نوزدهم طول کشید تا هیئت تجارت شیکاگو معاملات آتی کالا را چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ در ایالات متحده آغاز کرد.

کلکسیون ها و سرمایه‌ گذاری جایگزین

از شراب‌های کمیاب گرفته تا ماشین‌های قدیمی و کارت بیسبال جکی رابینسون، وقتی روی کالاهای کلکسیونی سرمایه‌گذاری می‌کنید، اقلام فیزیکی منحصربه‌فرد و ارزشمندی را خریداری می‌کنید با این امید که ارزش آن‌ها در طول زمان افزایش یابد. اگرچه بدون شک این یک نوع سرمایه گذاری سرگرم کننده و حتی پر زرق و برق است، اما به دلیل هزینه های بالا برای به دست آوردن کالاها، عدم سود سهام و سایر درآمدها تا زمانی که اقلام را بفروشید و احتمال به دست آوردن اقلام بسیار خطرناک است. آسیب دیده، گم شده یا دزدیده شده است.

ویژگی های کلیدی سرمایه گذاری های جایگزین

سرمایه گذاری جایگزین طیف گسترده ای از دارایی ها و استراتژی ها را در بر می‌گیرد. اما به طور کلی، بیشتر سرمایه گذاری های جایگزین با موارد زیر مشخص می‌شوند:

 • همبستگی کم با سرمایه گذاری های متعارف، مانند سهام، پول نقد و اوراق قرضه. سرمایه گذاری های جایگزین مانند شرایط بازار حرکت نمی‌کنند. برخی حتی زمانی که بازار افت می کند عملکرد بهتری دارند.
 • حداقل سرمایه گذاری بالاتر معمولا مورد نیاز است.
 • پتانسیل بیشتری برای بازده نسبت به سرمایه گذاری های معمولی.
 • دارایی ها غیر نقدشونده تر هستند.
 • سهام و یا سود سود را نمی توان در صورت نیاز بازخرید یا فروخت، اغلب سال ها طول می‌کشد تا تبدیل به نقد شوند.
 • ساختارهای سرمایه گذاری و پروفایل های ریسک بازده اغلب پیچیده هستند.
 • مشخصات ریسک بسیار منحصر به فرد است و باید قبل از سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران کاملاً درک شود.
 • قرار گرفتن در معرض بازارهای منحصربه‌فرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در غیر این صورت به آن‌ها دسترسی نداشتند، مانند شانس سرمایه‌گذاری اولیه در یک استارت‌آپ نوآور، که می‌تواند منجر به بازدهی بزرگی شود.
 • آنها توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تنظیم نمی شوند.

سخن پایانی

دو دلیل اصلی برای روی آوردن به روش سرمایه گذاری جایگزین تنوع سبد و بازده افزایش یافته است. البته هر سرمایه گذاری باید به خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. به یاد داشته باشید، سرمایه گذاری های جایگزین برای مدتی نقدشونده نیستند و بنابراین برای معامله گران روزانه یا افرادی که به دنبال ثروتمند شدن سریع هستند مناسب نیستند. اما برای سرمایه گذاران صبور، سرمایه گذاری های جایگزین چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ ارزش انتظار را دارد.

5 نکته مهمی که باید برای خرید و فروش سهام بدانید!

5 نکته مهم که باید برای خرید و فروش سهام بدانید!

خرید و فروش سهام هم مانند هر کار دیگری، اصول و نکاتی دارد که اگر رعایت شوند، سرمایه‌گذار بیشترین سود را کسب می‌کند و در غیر این صورت، ممکن است متحمل ضررهای زیادی شود. فعالیت در بازار سرمایه، نیازمند برخی نکات کلیدی برای خرید و فروش است که معمولا با کسب تجربه در بازار به دست می‌آید. در این مقاله قصد داریم برخی از این نکات را برای شما بازگو کنیم پس اگر شما هم به تازگی وارد بورس شده‌اید، خواندن آن را از دست ندهید.

معمولا سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار سرمایه به دلیل نداشتن تجربه دست به معاملاتی می‌زنند که عجیب است و نشان از عدم تجربه در بازار دارد. به همین دلیل هم زیان می‌کنند. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که حتی یک فعال بازار سرمایه و سرمایه‌گذار با تجربه هم ممکن است در معاملات خود زیان داشته باشد اما در نهایت برایند معاملات یک سرمایه‌گذار باید مثبت و رو به رشد باشد.

نکات مهم برای خرید و فروش سهام

1- افزایش حجم معاملات

یکی از بهترین سیگنال‌های رصد سهام شرکت‌ها برای خرید یا حتی فروش، حجم معاملات سهم است. در مقالات قبل گفتیم که حجم معاملات یکی از نشانه‌های ورود و خروج نقدینگی در سهم به حساب می‌آید. اما برخی از نکات کاربردی در خرید و فروش سهم با استفاده از حجم معاملات وجود دارد. به عنوان مثال فرض کنید که سهمی چند روز متوالی در صف خرید است و در طول این بازه، حجم کمی معامله می‌شود؛ افزایش حجم معاملات در طی یک روز خاص می‌تواند نشان دهنده خالی کردن سهم باشد. معمولا در این حالت رفتار قیمتی سهم به گونه‌ای است که شاهد فشار فروش در سهم هستیم و قیمت‌های آخرین معامله خیلی زود افت می‌کند. در این شرایط به خاطر داشته باشید که معمولا با رسیدن قیمت از محدوده‌های مثبت به محدوده‌های منفی یک فشار فروش مضاعف به سهم وارد می‌شود. با دید این شرایط و با در نظر گرفتن تابلو معاملاتی سهم اقدام به فروش سهم کنید.

نکات مهم در خرید و فروش سهام

2- خرید سهم در محدوده‌های مقاومت

یکی دیگر از نکات مهم در خرید و فروش سهام، خرید سهم در محدوده‌های مقاومت توسط برخی از سرمایه‌گذاران است. معمولا سهامی که دارای صف خرید هستند، در محدوده‌های مقاومت حجم عرضه‌های سهم افزایش می‌یابد و از آن‌جایی که سهم چند روز صف خرید بوده این اشتباه برای سرمایه‌گذران ایجاد می‌شود که با عرضه سهم، باید آن را خریداری کنند در صورتی که خرید سهم در محدوده‌های مقاومتی (مقاومت داینامیک یا مقاومت استاتیک) کار بسیار اشتباهی است. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم از آنجایی که قصد فروش سهم خود را دارند، سعی می‌کنند با معاملات کاذب رخ سهم را زیبا جلوه دهند و رغبت لازم را در سرمایه گذاران برای خرید سهم ایجاد کنند. پس سعی کنید که آموزش تحلیل تکنیکال را ببینید و حتی الامکان در محدوده‌های مقاومتی اقدام به خرید سهم نکنید و سعی کنید بعد از شکست مقاومت و تثبیت قیمتی خرید خود را انجام دهید.

3- خرید سهم در حال کاهش قیمت

زمانی که ترند حرکتی سهمی نزولی است و شما نیز سهام شرکت را دارید، اقدام به کم کردن میانگین قیمت با خرید پله ای نکنید چرا که مشخص نیست ترند نزولی چه زمانی به پایان می‌رسد و در صورت کاهش قیمت ممکن است سهام شما مجددا وارد زیان شود. اگر قصد خرید سهام در ترندهای نزولی را دارید بهتر است صبر کنید تا سهم به پایان اصلاح قیمتی خود برسد و گارد صعودی به خود بگیرید که این حالت نیز مستلزم شرایط خاصی است. یعنی در محدوده‌های حمایت حجم معاملات سهم به یکباره افزایش یابد. البته این موضوع را هم به خاطر داشته باشید که خرید سهم در حرکات نزولی با شرایط خاص باید زمانی اتفاق بیفتد که بازار دارای شرایط نرمالی باشد. در غیر این صورت اگر ترند کلی بازار نیز نزولی باشد معمولا کمتر شاهد تغییر حرکت هستیم و خریدهای با حجم زیاد نیز معمولا سودی ندارد.

4- نقدشوندگی سهم

یکی از نکات مهم در خرید و فروش سهام نقد شوندگی سهم است. همواره سهام شرکتی را خریداری کنید که حجم معاملات روزانه آن مناسب باشد و به اصطلاح سهم نقدشوندگی لازم را داشته باشد چرا که اگر سهم نقدشونده نباشد زمانی که قصد فروش آن را دارید کسی از شما سهم را خریداری نمی‌کند. معمولا سهامی که نقدشوندگی پایینی دارند در محدوده‌های سقف و کف قیمت مجاز روزانه یا دارای صف خرید هستند یا دارای صف فروش. برای درک بهتر این موضوع بهتر است سهام نبروج از گروه نساجی را بررسی کنید و سابقه معاملاتی آن را ببینید.

5-بررسی رفتار سرمایه گذاران در قیمت‌ها

فرض کنید سهام شرکتی را به لحاظ تکنیکال بررسی کرده و قصد خرید آن را در قیمت 710 تومان داشته باشید. حال سوال اینجاست که آیا صرفا با دید تکنیکال باید سهم را خرید؟ پاسخ منفی است چرا که صرفا با دید تکنیکال نمی‌توان سهم را خریداری کرد و باید عوامل رفتاری اثرگذار در قیمت سهم را نیز مد نظر قرار داد. به عنوان مثال در بحث رفتار قیمتی سهم باید به برخی از نکات توجه کرد. فرض کنید در مثال ذکر شده آخرین معامله سهم در محدوده‌های 172 تومان و -3% باشد و قیمت پایانی سهم نیز +2% باشد. خب حالت فروق نشان می‌دهد که عرضه‌های فراوانی در سهم اتفاق افتاده است به گونه‌ای که بخش زیادی از سهم در محدوده‌های مثبت معامله شده و به همین دلیل قیمت پایانی سهم مثبت شده است اما عرضه‌های فراوان موجب کاهش قیمت سهم شده و خریدار در نهایت عقب‌نشینی کرده است. به همین دلیل انتظار کاهش قیمت برای فردا وجود دارد. پس می‌توان گفت که خرید سهم علی رغم اینکه به لحاظ تکنیکال مناسب است ولی به لحاظ رفتارشناسی بازار مناسب نیست و به همین دلیل نباید سهم مورد نظر را خریداری کرد.

Liquidity وLiquid Asset در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

فرقی نمی‌کند که در کدام یک از بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اید، شما همیشه نیاز دارید در سریع‌ترین زمان ممکن سرمایه خود را به دارایی نقد تبدیل کنید تا بتوانید هزینه‌های زندگی و شرایط اضطراری احتمالی را پوشش دهید، اما باید در نظر داشته باشید برخی دارایی‌ها راحت‌تر از سایر دارایی‌ها به پول نقد تبدیل می‌شوند یا در اصطلاح نقدینگی دارند.

درواقع می‌توان نقدینگی را شبیه یک طیف در نظر گرفت که در انتهای آن دارایی‌های غیرنقدی قرار دارند که ارزش‌گذاری و فروش نقدی آن‌ها بسیار سخت است. برای درک بهتر مفاهیم نقدینگی (Liquidity) و دارایی نقدپذیر (Liquid Asset) تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

نقدینگی (Liquidity) در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

نقدینگی در ارز دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی به فرایندی گفته می‌شود که در آن یک توکن به پول نقد یا دارایی دیجیتالی دیگر تبدیل می‌شود، بدون آنکه بر قیمت تأثیر بگذارد؛ به عبارت دیگر Liquidity نشان‌دهنده سلامت کلی بازار است.

بنابراین به‌عنوان مثال هرچه یک کریپتو نقدینگی بیشتری داشته باشد، نوسان کمتر و پایدارتری دارد. درواقع اگر Liquidity بالا باشد، می‌توانید مطمئن باشید که خریدار یا فروشنده‌ای برای شما در هر لحظه وجود خواهد داشت. در حال حاضر، ارزهای فیات بیشترین نقدینگی را در سطح جهان دارند؛ زیرا هرکس به‌دنبال پول نقد رایج هر کشوری باشد، به‌راحتی به آن دست پیدا خواهد کرد. دقیقاً به همین دلیل است که بازار فارکس، بیشترین میزان Liquidity در سطح جهان را دارد.

در ادامه به مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال می‌پردازیم. در بازار ارزهای دیجیتال، ۳ نوع liquid وجود دارد:

۱- نقدینگی دارایی یا لیکوئیدبودن یک ارز زمانی است که برای یک دارایی به‌ویژه، خریدار و فروشنده وجود داشته باشد.

۲- منظور از Liquidity صرافی زمانی است که makers و takers و جفت‌های معاملاتی موردنظر برای استفاده وجود داشته باشند.

۳- نقدینگی بازار، شامل نقدینگی دارایی و صرافی است که موجب شکل‌گیری یک بازار سالم می‌شود.

نقدینگی چه اهمیتی دارد؟

پل کروگمن (Paul Krugman)، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸، می‌گوید: «اهمیت Liquidity برای بازارها همان روغن برای موتور خودروهاست». نقدینگی راه نجات بازار ارزهای دیجیتال است؛ زیرا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مهم‌تر از همه، در تعریف استراتژی خروج به‌موقع شما از بازار کمک می‌کند؛ به همین دلیل حضور در بازارهایی با درصد نقدشوندگی بالا، اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد.

کاهش احتمال دست‌کاری بازار

به‌عنوان یک فناوری نوپا، ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر مسیر مشخصی ندارند. ممیزی این بازار به‌سختی انجام می‌شود و به همین دلیل افرادی زیادی از این موضوع و با دست‌کاری بازار، شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند. با این حال، ماهیت نقدشوندگی زیاد ارزهای دیجیتال با عملکرد برتر، آن‌ها را در برابر دست‌کاری‌های بازار بسیار مقاوم می‌کند؛ درنتیجه شرایط برای کنترل بازار برای سرمایه‌داران کلان، سخت‌تر می‌شود.

ثبات قیمت و نوسانات کمتر

سرمایه‌گذاران باتجربه، بازارهایی با Liquidity بالا را باثبات‌تر و با نوسانات کمتر می‌دانند؛ چراکه هرچه لیکوییدتی بازار بیشتر باشد، یعنی فعالیت‌های تجاری بیشتری در آن در حال انجام است و این یعنی تعادل بین خریدار و فروشنده به‌خوبی برقرار است.

بنابراین هر زمان در حال فروش یا خرید هستید، چندین نفر دیگر مایل به انجام برعکس عملیات تجاری هستند. این روند به ثابت نگه‌داشتن قیمت و کاهش نوسانات کمک شایانی می‌کند. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا افراد می‌توانند بدون تجربه نوسان قیمت یا لغزش چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ زیاد، ورود و خروج به‌موقع از موقعیت‌های مختلف داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ارزهای دیجیتال با لیکوییدتی بسیار بالا مانند بیت کوین را بخرید، یافتن یک فروشنده آسان‌تر خواهد بود؛ زیرا تعداد علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران این ارز بسیار زیاد است؛ بنابراین عرضه و تقاضا در حالت تعادل خواهند بود. این بدان معناست که قیمت ارزهای دیجیتال در برابر نوسانات معاملات بزرگ پایدار و مقاوم خواهد بود؛ درحالی‌که در بازارهایی با نقدشوندگی کم، فعالیت نهنگ‌ها به‌سادگی می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد.

تحلیل آسان رفتار معامله‌گران

تعداد فعالان بازار و علاقه‌مند به یک ارز دیجیتال، معمولاً میزان نقدشوندگی یک بازار را تعیین می‌کند. مشارکت‌کنندگان بیشتر منجر به نقدینگی بیشتر می‌شوند. سفارش‌های خرید و فروش بیشتر سبب ایجاد اسپرد محدودتر (تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی) می‌شود و نوسانات را به حداقل می‌رساند.

این عوامل به ایجاد نمودارهای فنی دقیق برای تعریف رفتار معامله‌گران و جهت‌گیری بازار کمک می‌کند؛ بنابراین تحلیل بازار، پیش‌بینی‌های دقیق و تصمیم‌گیری آگاهانه برای معامله‌گران آسان‌تر خواهد بود.

افزایش سرعت انجام معاملات

علاوه بر تجربه کاربری عالی و راحت، Liquidity در ارز دیجیتال نیز برای تریدرها برای به حداکثر رساندن سود بسیار مهم است. همان‌طور که پیش از این گفته شد، هرچه میزان لیکوییدتی یک بازار بیشتر باشد، یعنی تعداد افرادی که به خرید یا فروش تمایل دارند، بیشتر است، اما این موضوع برای تریدرها چه سودی دارد؟

در طول نوسانات شدید بازار، تریدرهایی که در این دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وقتی بازار برخلاف موقعیت آن‌ها حرکت می‌کند، به‌راحتی می‌توانند از بازار خارج شوند؛ بدون آنکه متحمل ضرر چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ زیادی شوند. درمقابل، دارندگان دارایی‌های غیر نقد شونده تا زمانی که خریدار علاقه‌مندی پیدا نکنند، در معاملات گرفتار خواهند شد، حتی اگر بازار علیه آن‌ها باشد.

در مقابل، در دارایی‌هایی که نقدشوندگی کمی دارند، انجام سفارش فروشندگان تا زمانی که خریدار مناسبی پیدا نشود، به تعویق می‌افتد.

نقدینگی چه کمکی به تعریف اثر بازار می‌کند؟

منظور از تأثیر بازار، تغییر قیمت ناشی از ترید (خرید و فروش) یک دارایی است. همان‌طور که گفته شد، نقدینگی سبب افزایش ثبات و کاهش نوسانات بازار می‌شود؛ به این معنا که تعداد معامله‌گران بیشتر با ثبات و نوسانات کمتر در بازار برابر است، اما دلیل این امر چیست؟

در بازاری با لیکوییدتی بالا، دارایی‌ها بین شرکت‌کنندگان بیشتری در بازار توزیع می‌شود؛ بنابراین وقتی تریدری تصمیم می‌گیرد از موقعیت معامله‌شده خارج شود، تنها بخش کوچکی از دارایی را می‌فروشد و این بر قیمت بازار تأثیری نخواهد داشت.

بازار غیر نقدشونده یا بازاری که لیکوییدتی کمی دارد، به این معناست که افراد کمتری به مشارکت علاقه‌مند هستند که سبب می‌شود تعداد محدودی قسمت عمده‌ای از دارایی‌ها را در اختیار داشته باشند؛ بنابراین وقتی یک تریدر می‌خواهد از موقعیت خارج شود، احتمالاً مقدار زیادی از دارایی را می‌فروشد و این امر به‌طور قابل‌توجهی بر بازار تأثیر می‌گذارد و سبب بی‌ثباتی و کاهش قیمت دارایی می‌شود.

نحوه اندازه‌گیری نقدینگی ارزهای دیجیتال

مفهوم لیکوییدشدن ارز دیجیتال برخلاف سایر اصطلاحات ارزهای دیجیتال، مقدار ثابتی ندارد؛ به همین دلیل محاسبه میزان نقدینگی یک بازار یا صرافی، کار مشکلی است. با این حال، چند شاخص برای تعیین Liquidity تخمینی یک بازار وجود دارد.

حجم معاملات، تعداد کل دارایی‌های دیجیتالی است که در یک صرافی ارز دیجیتال در یک دوره زمانی معامله می‌شوند. این شاخص جهت و رفتار فعالان بازار را تعیین می‌کند. حجم معاملاتی بالا به معنای فعالیت‌های تجاری (خرید و فروش)، نقدینگی و کارایی بیشتر بازار است.

اسپرد درخواست/ پیشنهاد تفاوت بین بالاترین قیمت پیشنهادی (فروش) و کمترین قیمت درخواستی (خرید) در دفتر سفارش‌هاست. هرچه اسپرد کمتر باشد، می‌تواند لیکوییدتی صرافی‌های ارزهای دیجیتال را افزایش دهد و درنتیجه به شکل‌گیری قیمت‌ها و نمودارهای پیش‌بینی دقیق‌تری منجر شود.

دارایی نقدپذیر (Liquid Asset) چیست؟

دارایی‌های نقدپذیر دارایی‌هایی هستند که به‌راحتی می‌توان آن‌ها را با پول نقد مبادله کرد. در ادامه به برخی از این دارایی‌ها اشاره شده است:

پول نقد، اولین دارایی با بیشترین میزان نقدشوندگی است. علاوه بر نگهداری ارزهای فیزیکی و دستگاه‌های خودپرداز، از طریق حساب سپرده و جاری و برنامه‌های پرداخت همتا به همتا می‌توان به پول نقد دسترسی داشت.

اوراق قرضه معمولاً بسیار با ثبات و نقدشوندگی بالا هستند که از سوی دولت حمایت و پشتیبانی می‌شوند؛ درنتیجه اگر قبل از اینکه به سود کامل برسند به پول آن‌ها نیاز دارید، می‌توانید فوراً به‌صورت نقدی در بازار ثانویه آن‌ها را بفروشید. برخی سرمایه‌گذاران اوراق قرضه می‌خرند و آن‌ها را تا زمان سررسید نگه می‌دارند.

اما بازار ثانویه برای معاملات اوراق قرضه گسترده است؛ به این معنا که بسیاری از انواع اوراق قرضه در دسته سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا قرار می‌گیرند. مانند هر اوراق بهادار، ممکن است درنهایت اوراق قرضه را کمتر از آنچه برای خرید آن‌ها پرداخت کرده‌اید، بفروشید.

گواهی سپرده سرمایه‌گذاری (Certificates of deposit):

گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری می‌توانند APY های بالاتری در مقایسه با حساب‌های پس‌انداز به دست آورند، اما معمولاً محدودیت‌های برداشت سخت‌تری نیز دارند. در بیشتر موارد اگر بخواهید به وجهی که در مؤسسه‌های مالی سپرده‌گذاری کرده‌اید، زودتر از موعد سررسید دسترسی داشته باشید، باید جریمه‌ای پرداخت کنید.

گفتنی است می‌توان به وجه موجود در برخی از حساب‌های چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ سپرده‌گذاری دسترسی داشت، اما این مدل از حساب‌ها معمولاً نرخ بهره سالانه کمتری دارند.

سهام در دسته دارایی نقدپذیر قرار می‌گیرد؛ زیرا می‌توان به‌سرعت آن‌ها را در بازار بورس فروخت و به دارایی نقدی تبدیل کرد. معمولاً در عرض چند روز پول نقد ناشی از فروش را دریافت می‌کنید. همان‌طور که در بالا ذکر شد، ممکن است درنهایت سهام بورس را مانند اوراق بهادار کمتر از آنچه برای آن پرداخت کرده‌اید، بفروشید.

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

ETF ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که مانند سهام در مبادلات عمومی معامله می‌شوند و به‌راحتی می‌توان آن‌ها را فروخت به دارایی نقد تبدیل کرد. درحالی‌که صندوق‌های قابل معامله در بورس ریسک کمتری در مقایسه قبا سهام و اوراق قرضه دارند، اما درصورت نیاز سریع به پول خود، ممکن است مجبور شوید ETF ها را با ضرر بیشتری در مقایسه با دو دارایی دیگر بفروشید.

صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تنوع زیادی دارد، اما تنها یک بار در روز می‌توان آن را معامله‌ کرد. این ویژگی سبب می‌شود Liquidity آن‌ها کمی کمتر از سهام و ETF ها باشد.

فلزات گران‌ بها

فلزات گران‌بها نیز می‌توانند در دسته دارایی نقدپذیر قرار بگیرند. در برخی کشورها مانند ایران، سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره بسیار رایج است، اما چالشی که درباره این نوع دارایی‌ها مطرح است، نحوه نگهداری و تبدیل آن‌ها به پول نقد است؛ به همین دلیل نسبت به دیگر انواع دارایی مطرح‌شده در این مقاله، نقدشوندگی کمتری دارند.

نقدینگی بازار خوب است یا بد؟

بازارهای مالی به نقدینگی کافی در بازار نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود معامله گران می‌توانند به‌طور سریع دارایی‌ها را به پول نقد یا دیگر انواع دارایی تبدیل کنند. سطوح بالای Liquidity باز و بسته‌شدن سریع موقعیت‌ها را آسان‌تر می‌کند و به کاهش قیمت پیشنهادی منجر می‌شود. این شرایط مساعد تنها سبب افزایش تعداد فعالان بازار می‌شود که به نوبه خود بر میزان Liquidity می‌افزاید.

زمانی که بازار نقدینگی نداشته باشد، خرید یا فروش کالا دشوار می‌شود؛ بنابراین یا باید مدت زیادی منتظر بمانید تا طرف مقابل برای خرید دارایی شما حاضر شود یا به‌طورکلی از معامله خود صرف‌نظر کنید. در یک بازار غیر نقد شونده، خریداران و فروشندگان نمی‌توانند درباره قیمت بازار به توافق برسند که معمولاً به افزایش قیمت پیشنهادی و هزینه‌های اجرایی بالاتر منجر چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ می‌شود.

نمونه‌هایی از نقدینگی

همان‌طور که گفته شد، علاوه بر وجه نقد، برخی اشکال سهام نیز می‌توانند نقدشوندگی بالایی داشته باشند؛ برای مثال در بازار بورس می‌توانید سهامی را که Liquidity بیشتری دارد، به‌سادگی شناسایی کنید. این نوع دارایی‌ها معمولاً به مقدار زیاد معامله می‌شوند و در میان سرمایه‌گذاران محبوب هستند. گاهی اوقات ممکن است صدها هزار یا حتی میلیون‌ها از این سهام معامله چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟ شوند. این حجم بالای تجارت به نقدشوندگی بالای این سهام کمک می‌کند.

پیش از این گفته شد علاوه بر پول نقد و سهام، گواهی سپرده و حساب‌های سپرده‌گذاری نیز دارای نقدشوندگی بالایی هستند. درواقع می‌توانید برای مدتی کوتاه روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید و سپس به‌راحتی آن‌ها را به پول نقد تبدیل کنید. درباره سهام و اوراق قرضه بورسی نیز به همین صورت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.