سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم


سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم

سـازمان بیـن المللی کار به طور سـنتی چهـار اصل اساسـی برای سـرمایه گذاری صندوق هـای تأمیـن اجتماعـی بر می شـمارد. سـه ویژگـی نخسـت یعنـی ایمنـی، دسـتاورد(بازده) و نقدینگـی برای دیگـر نهادهـای امانـی نیـز کاربـرد دارنـد. بـا این حـال، پـس از برآورده شـدن این شـرایط اساسـی یـک عامل دیگر نیـز باید در نظـر گرفته شـود. ایـن عامل چهارم اهـداف اقتصـادی و اجتماعی اسـت کـه توجه بـه آن هـا منعکس کننـده مسـئولیت ها و اهمیت طرح هـای اجتماعـی در اقتصادهـای ملی اسـت.

اگـر الزامـات ایمنی، بازده و نقدشـوندگی بـرآورده شـود، آنگاه منافع اقتصادی و اجتماعی سـرمایه گذاری می تواند در سیاسـت گذاری ها در نظر گرفته شـود. در راسـتای منافع طرح حمایت اجتماعی اسـت که منابع به گونه ای سـرمایه گذاری می شـوند که مستقیم یا غیرمستقیم در بهبود شـرایط سـامت و آموزش افراد بیمه شـده یا استاندارهای زندگـی آن ها مؤثر باشـند. همچنیـن، از آنجایی که سـرمایه گذاری ها همیشـه موجب خلـق ابزارهای تولید بهتر و جدیدتر می شـود، ممکن اسـت بتـوان آن هـا را بـه گونـه ای هدایـت کرد تـا حداکثر اشـتغال جدید را به همراه داشـته باشـند. در واقع افزایش درآمدملی از طریق اشـتغال، بهبود پایدار اسـتاندارهای زندگی مـردم را در پی دارد.

از سوی دیگر صندوق هاي بازنشستگي داراي حجم عظیمي از ذخـایر و پــس اندازهایی هسـتند که حاصل از منابع بیمه شـدگان است، اینمهم آنها را از سرمایه گذاران جز در بازار متمایز مي سازد و همین حجــم عظــیم سرمایه ذخایر به شدت عملکرد این صندوق ها را در حــوزه تعیــین پرتفــوي دارایي هــا و تــدوین اســتراتژي مــدیریت پرتفـوي بـه وضــعیت اقتصــادي (بـه ویـژه گذاري هاي بــازار سـرمایه) گــره می زند. لـذا بـه نظـر مـي رسـد نــوع سرمایه صندوق هاي بازنشستگي داراي ادبیات منحصر به فرد و متمایزي باشــد.

از این رو گـزارش حاضـر که یکی از خروجی های مجموعه اقدامات مطالعاتی موسسه عالی پژوهـش تأمیـن اجتماعی بـا موضـوع سـرمایه گذاری صندوق های بازنشسـتگی اسـت بر آن اسـت تا ضمن بررسـی تجـارب سـرمایه گذاری صندوق هـای تأمین اجتماعـی کشـورهای منتخب و همچنین رهنمودهای سـازمان های بیـن المللی در ایـن زمینـه راهکارهای بهینه سـرمایه گذاری برای سـازمان تأمیـن اجتماعی ارائه دهـد. امید اسـت این مطالعـه گامی هرچند اندک در راسـتای بهبود تصمیم گیری و سیاسـت گذاری در حوزه سـرمایه گذاری سـازمان بردارد.

روش های سرمایه گذاری در بازار های مالی

روش های سرمایه گذاری در بازار های مالی

انواع روش های سرمایه گذاری در بازار های مالی( مستقیم و غیر مستقیم):

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس به دو دسته تقسیم می‌شود :

 • سرمایه‌گذاری مستقیم
 • سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه گذاری مستقیم به این معناست که سرمایه‌گذار شخصا وارد بازار می‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کند. در این روش هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر کس می‌تواند خودش به تنهایی وارد تمام بازارهای مالی شامل طلا، سکه، ارز، زمین و ساختمان، ارز دیجیتال، بورس و… شود و در کنارش از مشورت یک مشاور هم استفاده کند .

در سرمایه گذاری مستقیم فرد باید خودش اطلاعات کافی درمورد سرمایه‌گذاری‌اش داشته باشد و برای مدیریت سرمایه‌اش زمان بگذارد. به علاوه اینکه تمام ریسک احتمالی سرمایه‌گذاری را به گردن بگیرد .

چرا که در تمام بازارهای مالی نوساناتی وجود دارد که اگر کسی اطلاعات لازم در خصوص سرمایه گذاری در آن بازار را نداشته باشد، ممکن است ضررهای شدیدی متحمل شود یا حتی کل سرمایه‌اش را از دست بدهد

 • سرمایه‌گذار شخصا وارد معاملات بورس و خرید و فروش سهام می‌شود
 • معامله‌گر می‌تواند با استفاده از روش‌های تلفنی، آنلاین و حضوری خودش اقدام به خرید و فروش سهام و تشکیل پرتفوی کند
 • نیازمند آگاهی، دانش و تجربه کافی در مورد بازار، صنایع و اقتصاد کشور است
 • نیاز به روحیه ریسک‌پذیری دارد
 • فرصت و زمان کافی برای رصد بازار و معاملات نیاز دارد .

در سرمایه گذاری غیر مستقیم، سرمایه گذار اختیار سرمایه‌اش را به شخص یا نهاد دیگری واگذار می‌کند تا از طرف او وارد بازار سرمایه شود. این روش سرمایه‌گذاری مناسب کسانی است که دانش کافی از بازارهای مالی ندارند یا نمی‌توانند وقت لازم را برای مدیریت سرمایه‌شان صرف کنند و یا قدرت ریسک پذیری بسیار پایینی دارند و ترجیح می‌دهند از طریق یک روش مطمئن وارد بازار معاملات بورسی شوند .

برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس دو ابزار مالی وجود دارد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی اختصاصی.

 • مناسب برای سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای و حرفه‌ای
 • مناسب کسانی‌ که فرصت رصد بازار و معاملات را ندارند
 • مناسب کسانی که روحیه ریسک‌پذیری ندارند
 • سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالی در بازار بورس مانند «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» و «صندوق‌های قابل معامله (ETF)» و «سبدگردانی‌های اختصاصی» صورت می‌گیرد .

مزایا

 • تغییر سهام سرمایه‌گذاری شده در هر زمان که سرمایه‌گذار بخواهد
 • میزان سوددهی بیشتر در صورتی که سرمایه‌گذاری درست انجام شده باشد
 • مالکیت سهم‌های سرمایه‌گذاری شده توسط خود سرمایه‌گذار
 • کسب تجربه و یاد گرفتن سرمایه‌گذاری در بازار سهام
 • ریسک بالای سرمایه‌گذاری
 • ضرر بیشتر در صورتی که سرمایه‌گذاری اشتباه انجام گیرد
 • کاهش امکان نقدشوندگی و گیر افتادن در صف خرید و فروش
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها توسط مدیران صندوق‌ها و سبدها
 • نظارت و شفافیت اطلاعاتی، به این دلیل که موظف هستند گزارش فعالیت خود را به سرمایه‌گذاران ارائه کنند .
 • نقد شوندگی بالا به دلیل وجود ضامن نقد شوندگی
 • صرفه‌جویی نسبت به مقیاس، به این صورت که هزینه و زمان صرف شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود .
 • تغییر سود اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم که همه صندوق‌ها درصدی از سرمایه‌شان را روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند .
 • افت ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق که روی سود کلی صندوق اثر دارد .

مجموعه پاداش سرمایه با تجربه سال ها مدیریت سرمایه ارائه دهنده مجموعه ای از خدمات مالی به سرمایه گذاران محترم در حوزه های مختلف بوده و سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری غیر مستقیم داشته باشند می توانند از خدمات این شرکت استفاده نمایند.

یک سوم از میلیاردر های جهان در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند

یک سوم از میلیاردر های جهان در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند

طبق یکی از جدید ترین نظرسنجی های مجله مشهور فوربز(Forbes)، 30 درصد از میلیاردر ها، به نوعی در معرض کریپتو قرار دارند. این تحقیق نشان می دهد، 3.2 درصد از سرمایه گذاران، ثروت خود را به دارایی ارز های دیجیتال تبدیل کرده اند. شرکت رسانه ای فوربز در پی تحقیقات اخیر خود، 65 نفر از ثروتمندان جهان را به چالش کشید تا مشخص شود چند نفر از آن ها بخشی از اکوسیستم ارز های دیجیتال را تشکیل می دهند. طبق نتایج این نظرسنجی، 30 درصد از ثروتمندان، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند.
برخی از ثروتمند ترین افراد جهان، مانند وارن بافت و جیمی دیمون، قاطعانه با صنعت ارز های دیجیتال مخالفت کرده و قول داده اند هرگز با آن تعامل نداشته باشند. با آن که این اشخاص از موفق ترین و تاثیرگذار ترین افراد جهان به شمار می روند، یک مطالعه اخیر که توسط فوربز انجام شده است تخمین زد که بسیاری از میلیاردر های دیگر جهان، دیدگاه بافت را ندارند. در نظرسنجی فوربز، که در آن از 65 سرمایه گذار ثروتمند درباره ارز های دیجیتال سوال شد، حداقل از سه شرکت کننده یک نفر اعتراف کرد که رمزارز ها را در سبد سرمایه گذاری خود جای داده است. این سرمایه گذاران گفته اند، سرمایه‌ گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در کریپتو داشته‌ اند.

کدام ثروتمندان جهان ارز دیجیتال دارند؟

ثروتمندان و ارز دیجیتال

در این نظرسنجی، تقریبا 18٪ گفتند که حداقل 1٪ از دارایی خود را به طبقه دارایی ارز های دیجیتال اختصاص داده اند، 80٪ اظهار داشتند که ارز های دیجیتال 10٪ از پرتفوی آن ها را تشکیل می دهند و 3.2٪ بیش از نیمی از دارایی خود را در این عرصه خارق العاده سرمایه گذاری کرده اند. جالب است بدانید 10 درصد باقی مانده، مستقیما در بیت کوین یا آلت کوین ها سرمایه گذاری نکرده اند. اما از صرافی ها، مدیران یا ارائه دهندگان خدمات بخشی از صنعت کریپتو حمایت کرده اند. یکی از افراد مورد سوال، از بنیانگذاران و مدیر عامل FTX - Sam Bankman-Fried بود. طبق گزارشات، او به فوربز گفته است که بین 76 تا 100 درصد از دارایی خالص او به رمزارز تبدیل می شود. دالاس ماوریکس، مالک تیم NBA، فاش کرد که با وجود افت بازار، دارایی ‌های کریپتو او نسبت به سهام فناوری وی، وضعیت بهتری داشته است. و اما وقتی صحبت از افراد ثروتمند جهان می شود که مجذوب دارایی های دیجیتال هستند، ایلان ماسک را نمی توان فراموش کرد. مدیرعامل تسلا، سال گذشته فاش کرد که شخصا مالک دارایی های دیجیتالی همچون بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و دوج کوین (DOGE) است. همچنین این میلیاردر مشهور، در اوایل امسال، اعلام کرد که از دارایی‌ های رمزنگاری خود جدا نخواهد شد. وی یکی از محبوب ترین ثروتمندان جهان است که به شدت از رمز ارز هایی مانند دوج کوین و بیت کوین، حمایت می کند.

روش مستقیم یا غیرمستقیم برای صاحبان سهام عدالت فرقی ندارد؛ سهام قابل فروش نیست!

غیر مستقیم های سهام عدالت مانند مستقیم سرنوشت خوشی نداشتند و نماد شرکت ها یا در صف فروش قفل بود و یا تعلیق! درواقع مدت زمان زیادی است که امکان معامله این نمادها برای سهام داران وجود ندارد و مشخص نیست این نمادها چه زمانی بازگشایی شوند.

روش مستقیم یا غیرمستقیم برای صاحبان سهام عدالت فرقی ندارد؛ سهام قابل فروش نیست!

جی پلاس؛ مدت هاست که برای مشمولان سهام عدالت فرقی نمیکند که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده باشند یا غیرمستقیم، در هر صورت هردو گروه امکان فروش سهام خود را ندارند. مستقیم ها به دلیل شرایط بازار و غیرمستقیم ها به دلیل تعلیق شدن نماد شرکت ها. موضوعی که به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت انتظار میرود تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

ایسنا نوشت: اردیبهشت سال گذشته که فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شد، از میان حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند و ۳۹ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را برگزیدند تا سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند.

بر این اساس در دولت قبل اقداماتی برای برگزاری مجامع این شرکت ها صورت گرفت که همگی با شکست مواجه و پرونده این ماجرا بسته شد. اما غیر مستقیم های سهام عدالت هم مانند مستقیم سرنوشت خوشی نداشتند و نماد شرکت ها یا در صف فروش قفل بود و یا تعلیق! درواقع مدت زمان زیادی است که امکان معامله این نمادها برای سهام داران وجود ندارد و مشخص نیست این نمادها چه زمانی بازگشایی شوند.

تشکیل کارگروه سهام عدالت تا پایان سال

در این راستا، علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، یکی از دلایل عمده بسته شدن نمادهای شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، نبود بازارگردان است، اظهار کرد: عدم تعیین بازارگردانی و عدم برگزاری مجامع و افشای صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت از دلایل عمده تعلیق نماد شرکت ها است. بر این اساس در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس مصوبه ای تصویب و قرار شد بر مبنای آن کارگروه مشترکی برای تعیین تکلیف مسائل با اهمیت سهام عدالت تشکیل شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه مذکور تا پایان سال کل مباحث مربوط به سهام عدالت از جمله نحوه فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی، برگزاری مجامع بررسی و تعیین تکلیف شود و امیدواریم تشکیل کارگروه مربوطه سریع تر صورت بگیرد تا با تشکیل این کارگروه ویژه تمام موارد مغایر قانون اصل ۴۴، قانون تجارت و فرمان هشت گانه مقام معظم رهبری احصا و برای ابطال موارد مغایر قانون و اصلاح ایین نامه گزارش داده شود.

سهام عدالت مستقیم با غیرمستقیم چه فرقی دارد؟

آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال گذشته صورت گرفت که ۳۰درصد آن در خردادماه و ۶۰درصد نیز در مردادماه سال ۱۳۹۹ آزاد شد.

سهام عدالت مستقیم با غیرمستقیم چه فرقی دارد؟

 • آزاد سازی سهام عدالت
 • چند درصد سهام عدالت آزاد سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم شده است؟
 • تفاوت سهام عدالت مستقیم با سهام عدالت غیر مستقیم؟
 • نحوه پرداخت سود سهام عدالت غیرمستقیم
 • چرا فروش سهام عدالت متوقف شد؟
 • فروش سهام عدالت سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم از چه زمانی شروع می‌شود؟

اقتصادآنلاین_هانا پاکمند؛ تفاوت روش مدیریتی مستقیم با غیرمستقیم در این است که، دارندگان سهام عدالتی که مدیریت مستقیم را برگزیده‌اند، پس از ثبت سفارش فروش خود باید صبر کنند و وجه حاصل از فروش سهام عدالت به حساب خود فرد واریز می‌شود. این در حالی است که مشمولانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، سود حاصل از فروش را یکجا و از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دریافت می‌کنند.

آزاد سازی سهام عدالت

آزادسازی سهام عدالت در نهم دی ماه ۱۳۹۸ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد؛ طی تصمیمات دولت مبنی بر اینکه مشارکت اقشار مردم در بازار سرمایه و بورس بیش از پیش تقویت شود این آزادسازی صورت گرفت. به عبارتی سهام عدالت که در سال‌های گذشته به مردم و اقشار کم‌درآمد تخصیص یافته بود با عملیاتی شدن طرح آزادسازی، وارد بازار سرمایه و بورس شد.

چند درصد سهام عدالت آزاد شده است؟

از میان حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰میلیون نفر، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. مشمولانی که مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شوند. همچنین قرار بر برگزاری انتخابات این سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌ها در ۲۰ اسفندماه سال گذشته بود، اما به دلیل بسیاری از سیاست‌های غلط و غیرمنطقی که برای نحوه و زمان برگزاری این انتخابات درنظر گرفته شده بود، لغو شد. در یادداشت پیش‌رو به کلیات فروش سهام عدالت و چگونگی آن پرداخته می‌شود.

باوجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقی‌مانده تا پایان سال ۱۳۹۹ بود، اما این امر صورت نگرفت. از طرف دیگر فروش سهام عدالت از ۲۵ آبان ماه برای مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، متوقف شد. مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار، دلیل توقف فروش سهام عدالت را، فشار بر بازار سهام اعلام کردند.

تفاوت سهام عدالت مستقیم با سهام عدالت غیر مستقیم؟

در روش مستقیم آزاد سازی سهام عدالت و سهامداری، مالکیت و مدیریت سهام عدالت بدون هیچ گونه واسطه به خود فرد سهام دار منتقل می شود. یعنی در این روش مستقیم مسئولیت مدیریت، حفظ و نگهداری از سهام بر عهده ی خود سهام دار است. با انتخاب روش مستقیم فرد قبول سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند که سهام خود را از اداره شرکت سرمایه گذاری استانی بیرون می‌آورد و در مورد شرکت‌های غیر بورسی نیز فرد به ازای ارزش سهام این شرکت‌ها سهام دار آن‌ها می‌شود. به عبارتی دیگر، با انتخاب روش مستقیم فرد می‌پذیرد که تمام مسئولیت سهام خود را قبول کند.

در روش غیر مستقیم آزاد سازی سهام عدالت، مالکیت و مدیریت این سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد. در این صورت فرد نمی تواند شخصاً سهم های موجود در بسته سهام عدالت را به فروش برساند.

علاوه بر مشکلات مشمولان سهام عدالت که روش مدیرتی مستقیم را انتخاب کرده‌اند، افرادی که مدیریت غیرمستقیم را برگزیده‌اند نیز با موانع و مشکلاتی روبه‌رو بوده و وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، آنان را سردرگم کرده است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید صورت‌های مالی سال گذشته خود را بررسی و هیات مدیره خود را انتخاب کنند تا روند پذیرش آنها در بورس طی شود. در جدیدترین تصمیمات اتخاذشده درخصوص سهام عدالت، افرادی که سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم روش مدیریتی مستقیم را انتخاب کرده‌اند، باید سود خود را از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دریافت کنند. این دسته از مشمولان باید از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اقدام به فروش سهام خود کنند.

نحوه پرداخت سود سهام عدالت غیرمستقیم

طبق مصوبه شورایعالی بورس، اگر صاحبان سهام عدالت تا تاریخ یکم اسفند سال جاری سهام عدالت خود را نفروخته باشند سود ۵۵۰ هزار تومانی به آنها تعلق خواهد گرفت.

چرا فروش سهام عدالت متوقف شد؟

در ماه‌های ابتدایی آزادسازی سهام عدالت، قرار بر عرضه بلوکی این سهام بود، اما فروش به صورت بلوکی صورت نگرفت و سهام عدالت در زمان معاملات بازار سرمایه مانند بسیاری از نمادها به فروش رسید (فروش خرد در بازار سهام).

اما همانطور که اشاره شد، فروش سهام عدالت، آبان ماه سال گذشته متوقف شد. مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم دلیل توقف فروش سهام عدالت را فشار بر بازار سهام اعلام کردند. با اعلام این خبر، فروش سهام عدالت به صورت خرد در بازار سرمایه، ممنوع شد. هم اکنون نیز فروش بلوکی سهام عدالت متوقف شده است.

فروش سهام عدالت از چه زمانی شروع می‌شود؟

طبق اعلام رییس سازمان بورس، در صورتی که فروش سهام عدالت آغاز شود، فروش به صورت بلوکی خواهد بود. اما در حال حاضر، برنامه‌ای برای شروع مجدد فروش سهام عدالت وجود ندارد. همچنان امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد. از آنجا که در ماه‌های قبل خریدار نداشت، اکنون با توجه به وجود خریدار بالقوه فروش بلوکی امکان پذیر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.