ارزش کل بازار


افزایش ارزش کل معاملات بورس تهران در شهریور

ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل (مرداد) ۳.۳۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، معاملات بازار سهام در ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۱، نشان می‌دهد، ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۳.۳۹ درصد افزایش، از ۸۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال به ۹۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال رسید.

همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۷۰ میلیارد و ۵۸۸ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون سهم رسید که کاهش ۳۲.۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.
ارزش و حجم معاملات بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در شهریور ماه نسبت به مرداد، افزایشی شدند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۰.۶۰ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرد و از ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به ۲۴۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به اَمرداد ماه ۵۰ میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم بود به ۴۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۱۲.۹۶ درصدی را به ثبت رساند.

روند حرکت بازار دوم سهام در این ماه هماهنگ با بازار اول سهام بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در ماه منتهی ارزش کل بازار به شهریور نسبت به ماه گذشته خود با کاهش ۸.۸۹ درصدی از ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به ۲۴۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با کاهش ۵۲.۳۵ درصدی از ۹۸ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم به ۴۶ میلیارد و ۷۴۲ میلیون سهم رسید.

ارزش معاملات بازار بدهی با رشد ۷۰.۲۶ درصدی از ۷۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در ماه گذشته به ۱۲۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال در ماه منتهی به شهریور ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۷۹ میلیون برگه به ۱۳۲ میلیون برگه رسید که رشد ۶۶.۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به مرداد یک هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال بود در ماه منتهی به شهریور به ۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۶.۳۰ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با افزایش چشمگیر ۳۳۵.۱۴ درصد، از ۱۷ میلیون قرارداد در ماه قبل به ۷۴.۱ میلیون قرارداد در ماه منتهی به شهریور رسید.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در ماه منتهی به شهریور ماه در مقایسه با ماه پیش، روندی ارزش کل بازار افزایشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۳۰۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در ماه قبل به ۳۳۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و رشد ۸.۲۲ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۷.۲۳ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۲۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون یونیت به ۲۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون یونیت رسید.

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به شهریور نسبت به ماه گذشته خود افت ۴.۸۶ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد کاهش یافت که افت ۶۹ هزار و ۲۵۰ واحدی را نشان می‌دهد.

همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۰.۴۱ درصد کاهش از ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد به ۳۹۵ هزار و ۶۷۸ واحد رسید و یک هزار و ۶۱۸ واحد کاهش یافت.

افزایش ارزش کل معاملات بورس تهران در شهریور

ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل (مرداد) ۳.۳۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، معاملات بازار سهام در ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۱، نشان می‌دهد، ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۳.۳۹ درصد افزایش، از ۸۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال به ۹۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال رسید.

همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۷۰ میلیارد و ۵۸۸ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون سهم رسید که کاهش ۳۲.۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.
ارزش و حجم معاملات بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در شهریور ماه نسبت به مرداد، افزایشی شدند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۰.۶۰ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرد و از ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به ۲۴۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به اَمرداد ماه ۵۰ میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم بود به ۴۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۱۲.۹۶ درصدی را به ثبت رساند.

روند حرکت بازار دوم سهام در این ماه هماهنگ با بازار اول سهام بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در ماه منتهی به شهریور نسبت به ماه گذشته خود با کاهش ۸.۸۹ درصدی از ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به ۲۴۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با کاهش ۵۲.۳۵ درصدی از ۹۸ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم به ۴۶ میلیارد و ۷۴۲ میلیون سهم رسید.

ارزش معاملات بازار بدهی با رشد ۷۰.۲۶ درصدی از ۷۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در ماه گذشته به ۱۲۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال در ماه منتهی به شهریور ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۷۹ میلیون برگه به ۱۳۲ میلیون برگه رسید که رشد ۶۶.۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به مرداد یک هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال بود در ماه منتهی به شهریور به ۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۶.۳۰ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با افزایش چشمگیر ۳۳۵.۱۴ درصد، از ۱۷ میلیون قرارداد در ماه قبل به ۷۴.۱ میلیون قرارداد در ماه منتهی به شهریور رسید.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در ماه منتهی به شهریور ماه در مقایسه با ماه پیش، روندی افزایشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۳۰۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در ماه قبل به ۳۳۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و رشد ۸.۲۲ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۷.۲۳ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۲۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون یونیت به ۲۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون یونیت رسید.

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به شهریور نسبت به ماه گذشته خود افت ۴.۸۶ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد کاهش یافت که افت ۶۹ هزار و ۲۵۰ واحدی را نشان می‌دهد.

همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۰.۴۱ درصد کاهش از ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد به ۳۹۵ هزار و ۶۷۸ واحد رسید و یک هزار و ۶۱۸ واحد کاهش یافت.

افت ۵.۵ میلیارد دلاری ارزش بازار سهام تهران؛ شاخص کل به کفِ ۶ ماه گذشته رسید

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه‌شنبه با افت ۳۰ هزار و ۵۰۵ واحدی به پایین‌ترین حد از ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیرماه گذشته) یعنی طی بیش از ۶ ماه گذشته رسید.

در حالی که بر اساس اظهارات مقام‌های ایران، اتحادیه اروپا و روسیه خوشبینی‌ها نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای که با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در وین در جریان است، افزایش یافته، شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه به یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۶۶ واحد رسید. این در حالی است که این شاخص پس از آن که طی معاملات روز ۲۴ مه( سوم خرداد گذشته) تا یک میلیون و ۹۵ هزار واحد سقوط کرده بود، نزدیک به سه ماه بعد به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صعود کرد اما سپس بار دیگر دچار نوسانی نزولی شد و در مجموع ۱۹ درصد کاهش یافت.

ارزش بازار سهام ایران طی ۱۴۳ روز گذشته از ۶.۳ میلیون میلیارد تومان به ۵.۱ میلیون میلیارد تومان رسیده و بر پایه نرخ دلار آزاد ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی معادل ۴۳.۱۶ میلیارد دلار از آن کاسته شده است. این افت ارزش تنها در جریان داد و ستدهای روز سه‌شنبه به رقم کم‌سابقه ۵.۵ میلیارد دلار رسید.

ارزش بازار سهام ایران در جریان مبادلات روز۲۰ اوت سال ۲۰۲۰(۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۹) پس از آن که شاخص کل رکورد تاریخی ۲ میلیون واحدی را ثبت کرد به ۷.۸ میلیون میلیارد تومان یا بر پایه نرخ روز دلار آزاد(۲۲ هزار تومان) به ۲۸۰ میلیارد دلار بالغ شده بود ولی این رقم روز سه‌شنبه(۱۸ ژانویه ۲۸/۲۰۲۲ دی ۱۴۰۰) به ۱۸۴ میلیارد دلار بر اساس دلار ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی رسید. بدین ترتیب طی حدود ۱۷ ماه گذشته به طور متوسط ماهانه نزدیک به ۵.۶ میلیارد دلار از ارزش جاری سهام شرکت‌های عضو بورس تهران کاسته شده است.

برخی کارشناسان نگرانی سرمایه‌گذاران از سقوط نرخ ارز در پی حصول توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را یکی از دلایل افت اخیر قیمت سهام و شاخص کل بورس تهران می‌دانند. به باور آنها جهش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم، طی سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در ارزش‌گذاری بسیاری از شرکت‌های عضو بورس تهران و قیمت سهام آنها داشته است. اما در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که ریسک‌های درون‌زای بازار سهام ایران از جمله تغییرات مدیریتی پی در پی در سازمان و شرکت بورس و نیز نحوه سیاستگذاری‌های مدیران بورس باعث دلسردی سرمایه‌گذاران از ادامه فعالیت در بازار سهام شده است.

البته دسته‌ای دیگر از کارشناسان هم بر این باورند که نگاه درآمدی دولت به بورس و تلاش برای تامین بخشی از کسری بودجه سالانه از طریق عرضه‌های سنگین اوراق بدهی به رکود بورس تهران دامن زده و ادامه تلاش دولت برای حفظ مداخله خود در قیمت‌گذاری محصولات بخشی از صنایع بورسی، برخی انتصاب‌های غیرتخصصی در سطوح مدیریت ارشد شرکت‌های بورسی و زمزمه اخذ مالیات از معاملات سهام در قالب طرح مالیات بر مجموع درآمد مانع از رونق مجدد آن شده است.

در همین حال، بخشی از کارشناسان هم معتقدند که بورس تهران پس از ثبت بازدهی متوسط ۳۰۰ درصدی در نیمه نخست سال گذشته خورشیدی با رقیب سرسختی همچون بازار رمزارزها مواجه شد، چنان که جهش‌های پی در پی بهای رمزارزها موجب شد تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های موجود در بورس سهام تهران روانه بازار رمزارزها شود.

کاهش ارزش معاملات کل بازار سهام

اقتصاد نیوز : در معاملات روز چهارشنبه بیست و ششم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۸ هزار و ۱۰۴ واحدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۹۵ واحد رسید.

 کاهش ارزش معاملات کل بازار سهام

در روزی که نمادهای دلاری بازار نزول کردند، نمادهای ریالی همچنان لیدر هستند و اغلب آن‌ها سبزپوش شدند.

در معاملات روز چهارشنبه بیست و ششم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۸ هزار و ۱۰۴ واحدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۹۵ واحد رسید.

اما شاخص هم وزن بورس با رشد ۴۵۲ واحدی در سطح ۳۹۹ هزار و ۷۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۴۴ واحد باقی ماند.

امروز نمادهای «فارس»، «شبندر» و «شپدیس» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و نمادهای «خودرو»، «خساپا» و «وتجارت» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «زاگرس»، «آریا» و «شاوان» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «بپاس»، «دماوند» و «بپیوند» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و خودرو و شپنا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، ریشمک و ارزش کل بازار زکشت پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

ارزش معاملات بورس

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۳ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۷ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که ۵۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان رسید.

متن کامل این گزارش را با تیتر «نزول دلاری و صعود ریالی در بورس /شاخص کل ریزش کرد» در اقتصادنیوز بخوانید.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافت!

رسیدن ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱ تریلیون دلار

گزارشات اخیر خبر از رسیدن ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱ تریلیون دلار می‌دهند. با رشد ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بیت‌کوین نیز یک پامپ قیمت را تجربه کرد و به ۲۲,۵۰۰ هزار دلار رسید. برای اطلاع از جزئیات دقیق خبر در ادامه با بیتستان همراه باشید.

رسیدن ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱ تریلیون دلار

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال دوباره به ۱ تریلیون دلار رسید. تقریبا تمامی ارزهای دیجیتال تحت تاثیر این رشد قرار گرفتند. بیت‌کوین به قیمت ۲۲,۵۰۰ دلار رسید. از سوی دیگر اتریوم نیز تا ۱۵۰۰ دلار افزایش یافت.

اکنون حجم بازار بیت‌کوین حدود ۴۲۰ میلیارد دلار و اتریوم ۱۸۰ میلیارد دلار است. این ارزها در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار حجم به دست آورده‌اند.

با رسیدت ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱ تریلیون دلار برخی از افراد بیان کردند اوج‌های جدید می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی باشد.

مدت زمان زیادی بود که بازار قصد داشت سطح ۱ تریلیون دلار را تجربه کند. گفتنی است بالاترین ارزشی که در سال ۲۰۲۱ تجربه شده، سطح ۳ تریلیون دلار بوده است.

همانطور که گفته شد، بیشتر ارزهای دیجیتال تحت تاثیر رشد ارزش کل بازار قرار گرفتند. برای مثال رمزارز متیک که در نیمه اول سال ضررهای زیادی را به ثبت رسانده بود، اکنون در حال جبران ضررهای خود است. گفتنی است که این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۲۰ درصد رشد را به ثبت رسانده.

اگر این روند ادامه دار باشد، قیمت متیک به ۱/۳۰ دلار خواهد رسید. دومین رمزارزی که تحت تاثیر این رشد قرار گرفت، اتریوم بود. این رمزارز اکنون از آستانه ۱۴۰۰ دلاری عبور کرده و با قیمت ۱۴۸۰,۰۱ دلار معامله می‌شود. این رمزارز نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۹/۳۱ درصد رشد کرده است.

اکنون ارزش کل بازار اتریوم با رشد ۸/۷۸ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۷۱,۱۱ میلیارد دلار رسیده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.