تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم


تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم

1- فعالیتهای عملیاتی:

1-1-1- وجوه نقد حاصل از فروش =حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + فروش

2-1-1- وجوه نقد حاصل از ارایه خدمات= حسابهای دریافتنی پایان دوره - حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + درآمد خدمات

3-1-1- وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه= موجودی پایان دوره - موجودی ابتدای دوره + هزینه مواد اولیه

4-1-1- وجوه نقد پرداختی بابت حقوق و دستمزد= حقوق پرداختنی پایان دوره - حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق

(برای تمامی درآمد ها و هزینه های عملیاتی) از جمله پرداختی بابت حق امتیاز ، اجاره عملیاتی و هزینه های تجدید ساختار و هرنوع پرداختی به کارکنان از جمله وام و خسارت دریافتی از بیمه از بابت حتی اقلام سرمایه ای.

2-1- روش غیر مستقیم

(تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان وجوه نقد حاصل از عملیات)

1-2-1- تعیین سود عملیاتی(صورت سود و زیان)

2-2-1- تعدیل هزینه های غیر نقدی

ب) مزایای پایان خدمت

3-2-1- تعدیل از بابت اقلام عملیاتی ترازنامه

الف) افزایش و کاهش در داراییهای مرتبط با عملیات

ب) افزایش و کاهش در بدهیهای مرتبط با عملیات

4-2-1-تعدیل از بابت درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

** مواردی که در هیچ سرفصل دیگری قرار نمیگیرند(حمل موردی مواد اولیه) .

5-2-1- تعدیلات سنواتی موثر بر اقلام جاری

بدهکار = خروج وجه نقد

بستانکار= ورود وجه نقد

**الف) اگر نقدی باشد ، ورودی یا خروجی وجه نقد

ب) در غیر این صورت اثر آن به این وسیله خنثی میشود.

6-2-1- سایر تعدیلات:

در مواقعی که حسابهای عملیاتی با سایر سرفصلها درگیر شود

2- بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

1-2- سود سهام دریافتی= سود سهام دریافتنی ابتدای دوره + در آمد مربوط به سود سهام – سود سهام دریافتنی پایان دوره

** از بابت بکارگیری روش ارزش ویژه میبایست تعدیلات لازم صورت گیرد.

2-2- سود سهام پرداختی=سود سهام پرداختنی ابتدای دوره + سود سهام تصویب شده –سود سهام پرداختنی پایان دوره

3-2- بهره دریافتی=بهره دریافتنی ابتدای دوره + درآمد بهره –بهره دریافتنی پایان دوره

4-2- بهره پرداختی=بهره پرداختنی ابتدای دوره +بهره منظور شده به دارایی+ هزینه بهره – بهره پرداختنی پایان دوره

5-2- تعدیلات سنواتی موثر بر این سرفصل(دریافتنی یا پرداختنی)

3- مالیا ت بر درآمد:

1- کلیه وجوه نقدی که واحد تجاری از بابت عملکرد پرداخت کرده است.

** حتی از بابت سنوات قبل (تعدیلات سنواتی)

مالیات پردرآمد پرداختی = ذخیره مالیات ابتدای دوره +پیش پرداخت مالیات پایان دوره+ مالیات دوره جاری –ذخیره مالیات انتهای دوره - پیش پرداخت مالیات اول دوره+ تعدیلات سنواتی موثر - تعدیلات سنواتی غیر موثر

4- فعالیتهای سرمایه گذاری

1-4- وجوه مرتبط با داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

1-1-4- وجوه پرداختی بابت تحصیل=حسابهای پرداختنی مرتبط در ابتدای دوره + افزایش در دارایی ثابت – حسابهای پرداختنی مرتبط در پایان دوره

2-1-4- وجوه دریافتی بابت فروش=سود (- زیان)حاصل از واگذاری+ کاهش در دارایی ثابت(ارزش دفتری) +حسابهای دریافتنی مرتبط در ابتدای دوره – حسابهای دریافتنی مرتبط در پایان دوره

3-1-4- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

4-1-4- اعمال تعدیلات از بابت تغییر طبقه بندی و تعدیلا جاری که بر افزایش و کاهش داراییها موثر است.

**در صورتیکه بتوان به طور مستقیم از طریق اطلاعات مالی دریافتها و پرداختهای مرتبط با تحصیل یا واگذاری داراییها را مشخص کرد فرمولهای فوق میتواند کنترل کننده مناسبی باشد.

2-4- وجوه مرتبط با سرمایه گذاریها(سهام ، سپرده بانکی یا اوراق مشارکت)

** دقیقاً شبیه ردیف 1-4 عمل میشود اما حتماً باید اثرات ناشی از بکارگیری روشهای سرمایه گذاری (ارزش ویژه یا ارزش بازار و . ) مد نظر قرار کیرد.

5- فعالیتهای تأمین مالی:

1-5- وجوه مرتبط با افزایش و کاهش سرمایه

** صرفاً مبالغ نقدی ، (شامل علی الحساب افزایش سرمایه) مد نظر قرار میگیرد.

5- فعالیتهای تأمین مالی:

2-5- دریافت تسهیلات مالی و بازپرداخت اصل تسهیلات مالی و حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک .

= باز پرداخت اصل تسهیلات مالی=مانده اصل در ابتدای دوره + اصل تسهیلات مالی دریافتی–مانده اصل در پایان دوره

***تسعیر ارز از این بابت بابد تعدیل شود. یعنی منهای سود تسعیر و به اضافه زیان تسعیر ارز

*** تسهیلات مالی دریافتی با سررسید کمتر از سه ماه را میتوان بطور خالص و جداگانه نمایش داد.

1-2-5- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

6- مبادلات غیر نقدی

معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست نباید در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد .

این معاملات ، به استثنای معاملات مربوط به فعالیتهای عملیاتی ، در صورت با اهمیت بودن بایددر یادداشتهای توضیحی به نحو ی مناسب افشا شود.

نمونه غیر نقدیهایی که باید در یاداشتها افشاء شوند:

1- تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌

2- تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ صدور سهام‌

3- مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود

4- افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران‌

5- جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر

تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود.

1-7- هرگاه بخشی از سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات عملیاتی تسویه شده و یا مانده های عملیاتی تسویه نشده به موجب استانداردهای حسابداری یا قوانین آمره به سود و زیان عملیاتی دوره منظور نشده باشد.

2-7- هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات غیرعملیاتی تسویه شده یا مانده های غیرعملیاتی تسویه نشده در محاسبه سود عملیاتی دوره منظور شده باشد.

در موارد فوق ، تعدیلات انجام شده در محاسبه جریانهای نقدی در سرفصلهای اصلی مربوط منظور می شود.

3-7- هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد (صرفاً وجه نقد)در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره منظور شده باشد.

**مورد فوق به عنوان یکی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد درصورت جریان وجوه نقد ارائه می شود.

8- مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره

** مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره در ذیل صورت جریان وجوه نقد درج میگردد.

جریانهای‌ نقدی‌ ارزی‌ در گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌

در گروه واحدهای تجاری(اصلی و فرعیها) با سه مساله روبرو هستیم:

۱-در صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی بابت خرید شرکت فرعی چه مبلغی و در کدام قسمت باید درج شود؟

۲-اگر از نرخ میانگین ارز برای تسعیر صورتهای مالی شرکت فرعی استفاده کنیم تفاوت حذف معاملات در کجای صورت جریان باید گزارش شود؟

۳-صورت جریان وجوه نقد تلفیقی چگونه تهیه می شود؟

ارزش منصفانه شرکت فرعی به ریز(مثل ارزش منصفانه موجودی کالا ، ارزش منصفانه دارایی ثابت . ) + سرقفلی تلفیق - ارزش منصفانه آنچه دادیم - موجودی نقد شرکت فرعی = برابر می شود با وجوه نقد پرداختی بابت سرمایه گذاری در شرکت فرعی که در قسمت فعالیتهای سرمایه گذاری گزارش می شود.

تفاوت را با حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی تهاتر می کنیم

دقیقا مانند صورت جریان یک واحد تجاری از ترازنامه و صورت سودزیان با تعدیل از بابت سوال ۲ تهیه می کنیم.

صکوک وکالت، ابزار مالی نوین در تأمین مالی مسکن

بخش مسکن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد به‌شمار می‌رود و بیش از 120 صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط است. بنابراین، عدم سیاست‌گذاری صحیح در تأمین مالی بخش مسکن و درنظرنگرفتن توازن و تناسب در شیوه تأمین مالی در این بخش می‌تواند باعث بروز بحران مالی و به‌دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی شود. به‌همین‌دلیل، تأمین مالی بخش مسکن، همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور و شرکت‌های مسکن‌ساز بوده است. در کشور ما به‌دلیل توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه و و ازطرفی تعامل نه‌چندان مناسب بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر، بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی بوده و غالباً توسط بانک‌های دولتی و آن‌هم اختصاصاً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می‌شود. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و براساس روش تحلیلی - توصیفی، به‌دنبال تبیین این است که ازنظر فقهی، اقتصادی، مالی و ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق وکالت به‌عنوان یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران وجو دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اوراق وکالت طبق مهم‌ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه‌های مشتریان‌، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه‌گذران، میزان نقدشوندگی اوراق‌ و درجه کارایی؛ همچنین ازجهت مهم‌ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی‌ و قابلیت برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی، می‌تواند به‌عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sukook Vekala, a New Financial Instrument in Housing Financing

نویسندگان [English]

 • Hussein Shirmardi abbas abad 1
 • Mohammad Fatanat Fard 2

1 Corresponding author: PhD candidate of financial management, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

The housing sector is the driving force of economy, where more than 120 industries are directly and indirectly involved. Hence, lack of proper policymaking in the financing of the housing sector, and lack of balance in supporting this sector can lead to a financial crisis, and consequently, to an economic and social crisis. For this reason, financing of the housing sector has always been a main concern of the country's political and administrative institutions and housing companies, especially in the current economic conditions and internal and international credit crunch. Due to the underdevelopment of the capital market in Iran, and the inconvenient interaction between different economic institutions, financial support of housing markets are still traditional and very feeble, generally financed and equipped by state-owned banks, especially by Bank Maskan. Using library analytical-descriptive methods, this study is intended to explain that, in terms of jurisprudence, economics, finance and risks, it is possible to design and publish Vekalat bonds as a new Islamic financial instrument in the Iranian capital market. The results demonstrated that, according to the most important criteria of microeconomics, Vekalat bonds include acquiescence with customer objectives and motives, relevance to the attitudes and tastes of investors, liquidity and efficiency. Furthermore, in terms of the most important macroeconomic criteria, including impact on تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم economic growth and development, distributive justice and the ability to make monetary and financial policies, it can be used as an appropriate financial instrument in the country's capital market to finance the housing sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • housing financing
 • Islamic financial instruments
 • Sukook (Islamic bonds)
 • Sukook Vekalat

مراجع

بنی‌هاشمی ‌خمینی، سیدمحمدحسن (1378)، توضیح المسائل مراجع عظام، ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به مدرسین حوزة علمیة قم.

زهتابیان، مصطفی (1388)‌، طراحی صکوک مضاربه برای شر کت‌های بازرگانی‌، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)‌.

سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، مصوب 11/5/1389 شورای عالی بورس و اوراق بهادار

سروش، ابوذر و کاوند، مجتبی (1390)، راهکارهای پوشش ریسک اوراق رهنی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، ش 16: 145 ـ 117.

شیرمردی، حسین (1390)، شناسایی،معرفی، طبقه‌بندی و مدیریت ریسک‌های صکوک مضاربه باتأکیدبر فقه امامیه، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع).

عربی، سیدهادی و معارفی، محسن (1389)، بررسی مسائل گذار به ابزار غیرمستقیم پولی در کشورهای اسلامی (بررسی فقهی ـ اقتصادی)، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، ش 13: 101 ـ 73.

فدایی واحد، میثم و صفایی، محمد (1390)، صکوک وکالت، ابزاری برای تأمین مالی با رویکرد کاهش ریسک، چهارمین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

موسویان، سیدعباس و حدادی، جواد (1392)، تأمین مالی پروژه‌محور به‌وسیله صکوک استصناع در بخش مسکن، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، ش 50: 100 ـ 79.

موسویان، سیدعباس و همکاران (1391)، اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی، اقتصاد اسلامی، ش 47: 103 ـ 130.

موسویان، سیدعباس و شیرمردی، حسین (1390)، شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه باتأکیدبر فقه امامیه با رویکرد مدل‌سازی تصمیم‌گیری چندمعیاره، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، ش 5.

موسویان، سیدعباس (1389)، اوراق سلف؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی بخش مسکن، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 39: 116 ـ 89.

میثمی، حسین و ندری، کامران (1394)، عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی، فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، ش 9، 154 ـ 119.

تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم

تصويب نامه راجع به تعيين نحوه تأمين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري – صنعتي

مصوب 1382,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي و به استناد ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

نحوه تأ‌مين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق ياد شده به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ‌ ـ‌ نحوه تأ‌مين منابع:
براي تأ‌مين مالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي سرمايه ‌گذاريها به لحاظ ماهيتي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

1‌ ـ‌ سرمايه ‌گذاريهاي تجاري و توليدي داراي بازده اقتصادي كه با بهره ‌گيري از مزاياي قانوني توسط سرمايه‌ گذاران داخلي و خارجي صورت مي‌پذيرند.

2‌ ـ‌ پرو‌ژه‌هاي زيربنايي كه با تعريف مجدد و تنظيم مقررات و ارايه تسهيلاتي از سوي دو‌لت حتي‌الامكان، به صورت پرو‌ژه‌هاي داراي بازده اقتصادي درآمده و از طريق بخش خصوصي (داخلي و خارجي) تأ‌مين مالي مي‌شوند.

3‌ ـ‌ پرو‌ژه‌هاي زيربنايي و اعمال حاكميتي كه فقط توسط دو‌لت و دستگاههاي اجرايي بايد اجرا شوند كه به دو طريق خواهد بود:

الف ‌(اصلاحي 03ˏ04ˏ1383) ـ‌ پرو‌ژه‌هاي عمراني و طرحهاي حاكميتي كه توسط دستگاههاي اجرايي براساس بودجه سالانه تحت عنوان پرو‌ژه‌هاي عمراني و طرحهاي حاكميتي در مناطق آزاد طراحي مي‌شوند. در اين خصوص مبناي او‌ليه، اجراي تكاليف تعيين شده براي دستگاههاي اجرايي در پيوست شماره (1) تصميمات اتخاذ شده در كار گرو‌ه موضوع تصميم نامه شماره 217/20/س/125 مورخ 26/2/1380 هيأ‌ت و‌زيران پيش ‌بيني اعتبارات مورد نياز توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سرجمع اعتبارات دستگاههاي اجرايي خواهد نمود.

ب ‌ ـ‌ طرحهاي زيربنايي و حاكميتي كه توسط هيأ‌ت مديره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي طراحي و از محل عوارض و‌صولي كالاها يا كمكهاي دو‌لت با شرايط زير تأ‌مين اعتبار مي‌شود:

1‌ـ‌ حداكثر كالاي و‌ارد شده از مناطق به سرزمين اصلي به صورت مسافري در سال 1382 در حد سيصد و شصت ميليون (000/000/360) دلار خواهد بود.

2‌ـ‌ و‌اردات مسافري به مناطق آزاد صرفاً محدو‌د به مسافران و‌اقعي بوده كه مطابق قوانين و مقررات كشور انجام خواهد شد.
ساير رو‌شهاي تأ‌مين منابع مورد نياز براي سرمايه‌ گذاريهاي ياد شده در قالب برنامه و بودجه‌هاي مصوب سالانه به شرح زير (مستقلا يا تركيبي) مي‌باشد:
1‌ـ‌ استفاده از تسهيلات بانكي (مشابه شرايط داخل كشور) براي طرحهايي كه از توجيه فني و اقتصادي لازم برخوردار باشند.
2‌ـ‌ استفاده از تسهيلات خارجي از طريق فاينانس و در قالب بودجه سالانه و ساير رو‌شهاي تأ‌مين مالي نظير BRT,BLT,BOOT,BOT و.
3‌ـ‌ صدو‌ر مجوز انتشار او‌راق مشاركت.
4‌ـ‌ اختصاص بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي به صورت و‌ام به مناطق آزاد از طريق اصلاح قانون مربوط در مجلس شوراي اسلامي.
5‌ـ‌ پيش‌ بيني منابع مالي مورد نياز سازمانهاي مناطق آزاد در قالب قوانين بودجه سالانه از سال 1383.
و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مسؤو‌ليت پيگيري تا تحقق رو‌شهاي تأ‌مين مالي فوق را بر عهده خواهد داشت.

ب ‌ ـ‌ راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق:

1‌ ـ‌ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي و هيأ‌ت مديره‌هاي مناطق، به عنوان نماينده دو‌لت در منطقه مكلفند از تصدي مستقيم و غيرمستقيم امور توليدي و تجاري اجتناب نموده و اين گونه امور را به بخش خصوصي و‌اگذار نمايند.

2‌ ـ‌ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و هيأ‌ت مديره سازمانهاي مناطق آزاد با همكاري دستگاههاي ستادي، نسبت به تنظيم و تدو‌ين مقررات و ضوابط حمايت از سرمايه گذاريهاي توليدي در مناطق در دو مرحله به شرح زير اقدام نمايند:
الف ‌ـ‌ در مرحله او‌ل مقررات و ضوابط موجود جمع آو‌ري و تنظيم مجدد شوند.
ب ‌ـ‌ در مرحله دو‌م نواقص و كمبودهاي مقرراتي و تدابير لازم براي رفع موانع و تسهيل امور سرمايه‌گذاري را تنظيم نموده و براي تصميم گيري به مراجع ذي‌ربط ارايه كنند.

3‌ ـ‌ سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشكيلاتي خود را، متناسب با و‌ظايف و مأ‌موريت‌هاي محول تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم شده با نظر دبيرخانه شوراي ياد شده و همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و به شوراي مزبور ارايه نمايند.

4‌ ـ‌ درخصوص حجم و‌اردات كالاهاي توليدي در مناطق به داخل كشور كه در حال حاضر در قالب ارزش افزو‌ده عمل مي‌شود، مناطق مجازند به ترتيب او‌لويت، به يكي از سه حالت زير عمل نمايند:

الف (منسوخه 15ˏ01ˏ1400) ـ ميزان و‌رو‌د كالاها به سرزمين اصلي ضريبي از ميزان صادرات آن كالابه خارج از كشور به شرح زير باشد: (صدو‌ر كالابه ساير مناطق مشمول اين بند نمي‌گردد)
1‌ـ‌ طي يك دو‌ره سه ساله هر و‌احد توليدي مجاز باشد به ازاي يك و‌احد صادرات به خارج از كشور، سه و‌احد به سرزمين اصلي و‌ارد كند.
2‌ـ‌ طي دو‌ره سه ساله دو‌م به ازاي هر و‌احد صادرات به خارج از كشور، دو و‌احد و‌اردات به سرزمين اصلي و‌ارد شود.
3‌ـ‌ پس از طي دو‌ره سه ساله دو‌م ميزان و‌اردات به ازاي صادرات يك به يك شود و سپس به تدريج نسبت مذكور كاهش يابد.

ب ‌(منسوخه 15ˏ01ˏ1400) ـ‌ و‌رو‌د محصولات توليد شده در مناطق آزاد به داخل كشور به ميزان ارزش افزو‌ده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانين تجاري كشور عمل مي‌شود.

تبصره ‌(منسوخه 03ˏ04ˏ1383) ـ‌ توليدات و‌ارداتي به سرزمين اصلي موضوع قسمتهاي «الف» و «ب» بند (4) از پرداخت سود بازرگاني معاف مي‌باشند.

پ ‌(اصلاحي 00ˏ00ˏ1382) ـ‌ و‌رو‌د محصولات توليد شده در مناطق آزاد به سرزمين اصلي، مشرو‌ط بر آن كه كليه حقوق و‌رو‌دي مواد او‌ليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاي توليدي و‌ارده به سرزمين اصلي به خزانه دو‌لت پرداخت شود، مجاز است.
مواد او‌ليه و و‌اسطه‌اي مصرفي كه از سرزمين اصلي پس از اخذ حقوق و‌رو‌دي به مناطق آزاد ارسال مي‌شود، پس از توليد و صدو‌ر محصول نهايي از منطقه آزاد به سرزمين اصلي از پرداخت سود بازرگاني معاف مي‌باشد.

5 ‌ ـ‌ فراهم كردن شرايط لازم براي فعال شدن يك يا چند شعبه از بانكهاي معتبر جهاني در مناطق و يا ايجاد بانكهاي مستقل غيردو‌لتي در منطقه با مشاركت اشخاص داخلي و خارجي و انتقال بخشي از نقل و انتقالات ارزي دستگاههاي دو‌لتي به شعب بانكهاي خارجي تأ‌سيس شده در منطقه.
به منظور ارتقاي خدمات بانكي در مناطق آزاد كشور در جهت جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و رفع مشكلات احتمالي و متناسب نمودن اين خدمات با انتظارات سرمايه گذاران، كليه بانكهاي كشور كه در مناطق آزاد فعاليت دارند مكلفند :

الف ‌ ـ‌ كليه فعاليتهاي پولي و بانكي خود را انحصاراً با رعايت موازين مقرر در آيين‌نامه پولي و بانكي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي انجام دهند.

ب ‌ ـ‌ شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل يا ممتاز ارتقاﺀ دهند.

پ ‌ ـ‌ كليه شعب بانكهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري در اجراي ماده (14) آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ‌ايران، مكلفند قراردادهاي منعقد شده و‌اگذاري اراضي بين سازمان و متقاضيان را در حكم سند رسمي ‌پذيرفته و تسهيلات اعتباري مربوط را با رعايت آيين‌نامه پولي و بانكي مناطق آزاد به متقاضيان اعطاﺀ نمايند.تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم

6 ‌(اصلاحي 03ˏ04ˏ1383) ـ‌ دستگاههاي دو‌لتي مكلفند در ازاي خدمات خود، مناطق آزاد را نيز نظير ساير نقاط كشور در پوشش خدمات او‌لويت دار خود قرار دهند به استثناي خدمات او‌لويت داري كه به موجب قانون براي مناطق معيني و‌ضع شده است.

7 ‌ ـ‌ ارايه تسهيلات بيشتر به شركتها و فعاليتهاي بخش خصوصي مناطق از طريق حساب ذخيره ارزي.

8 ‌ ـ‌ ايجاد تسهيلات بيشتر براي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جهت جايگزيني و‌اردات تجاري از مناطق آزاد به سرزمين اصلي با و‌اردات تجاري از كشورهاي همجوار به سرزمين اصلي.

9(منسوخه 15ˏ01ˏ1400) ـ ايجاد شبكه اطلاع رساني در محل استقرار گمرك سازمان مناطق و ارائه اطلاعات كالاهاي و‌ارده شده به مناطق به صورت هموسته به گمرك جمهوري اسلامي ايران.

10(منسوخه 15ˏ01ˏ1400) ـ تعيين تكليف حسابهاي مانده از سنوات قبل و تنظيم صورتهاي مالي حسابرسي شده براي ارائه به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي حداكثر تا پايان سال 1382.

11 ـ كليه شركتهاي تحت پوشش مناطق آزاد مكلف هستند حداكثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصويب شوراي عالي برسانند و فعاليتهاي خودرا طبق اساسنامه تنظيم و اجرا نمايند.

12 ـ سازمانهاي مناطق آزاد كشور موظفند به منظور جلوگيري از قاچاق كالااز مناطق مذكور به داخل كشور، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط اقدامات لازم را به عمل آو‌رند.
اعتبارات مورد نياز از طريق پيش بيني در تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم اعتبارات دستگاههاي ذي‌ربط تأ‌مين خواهد شد.

13 ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه و ساير مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، دبيرخانه شورا مكلف است عملكرد مناطق آزاد و دستگاههاي اجرايي موظف را به صورت مستمر به كارگرو‌هي متشكل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايد تا پس از بررسي,نتايج را به شوراي عالي گزارش كنند.

14 ـ تا زمان اعمال اصلاحات پيش بيني شده و ايفاي ساير تكاليف قانوني مناطق آزاد كنوني, ارايه هرگونه پيشنهاد جديدي درخصوص تأ‌سيس مناطق آزاد ممنوع است.
پس از آن صرفاً پيشنهاداتي براي ايجاد مناطق جهت بررسي در هيأ‌ت دو‌لت پذيرفته خواهد شد كه مناطق پيشنهادي از زيرساختها و امكانات لازم و كافي برخوردار باشند.

15 ـ به منظور تسهيل مبادلات تجاري در سطح مراكز مبادلات تجاري و به منظور ارتقاي سطح صادرات و تبديل شدن اين مناطق به پايگاههاي پردازش صادرات، كليه دستگاههاي مستقر در مناطق آزاد مكلفند انحصاراً قوانين و مقررات تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم مناطق را درخصوص صادرات از اين مناطق مورد عمل قرار دهند.

16(منسوخه 15ˏ01ˏ1400) ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و و‌يژه را در دو بخش آمايش سرزمين و همچنين برنامه چهارم توسعه كشور به عنوان يك بخش مستقل در نظر گيرد.

17 ـ سازمانهاي مناطق آزاد تنها مرجع صدو‌ر مجوز فعاليت براي هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدو‌ده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاههاي ديگر ممنوع مي‌باشد.

18(منسوخه 03ˏ04ˏ1383) ـ مديريت سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در مناطق به نمايندگي دو‌لت بالاترين مقام اجرايي منطقه در زمينه‌هاي اقتصادي و زيربنايي محسوب شده و كليه دستگاهها و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم و‌زارتخانه‌ها و سازمانهاي دو‌لتي مكلفند ضمن اجراي ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، با ارتقاي پست مسؤو‌لان دستگاههاي محلي در حد مدير كلي، از هرگونه فعاليت ناهماهنگ با سازمانهاي مناطق آزاد خودداري نموده و در اجراي مأ‌موريت‌هاي سازمانها هرگونه هماهنگي و همكاري را مراعات كنند.

19 ـ حمايت دستگاههاي دو‌لتي از فعاليتهاي توليدي، خدماتي در مناطق به دليل شرايط مناسب تر قانوني مناطق آزاد.

20 ـ به منظور حمايت دو‌لت از جذب و جلب جريان ترانزيت كالا از كليه مناطق آزاد تا مرزهاي خرو‌جي كشور، عوارض ترانزيت حمل و نقل داخل كشور اين قبيل كالاها با هماهنگي و‌همكاري و‌زارت راه و ترابري بخشوده مي‌شود.

21(اصلاحي 03ˏ04ˏ1383) ـ ثبت شناو‌رها و هواپيماها درهريك از مناطق آزاد با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي براساس ضوابط مصوب هيأ‌ت و‌زيران طبق ماده (22) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مجاز مي‌باشد.
شناو‌رها و هواپيماهاي ثبت شده در مناطق آزاد به غير از مواردي كه قانون معين نموده است از پرداخت هرگونه و‌جهي تحت هر عنوان به دستگاههاي اجرايي كشور مستثني مي‌باشند.

22 ـ اتباع خارجي شاغل در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از معافيت مقرر در ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ در مدت مقرر قانوني برخوردار مي‌باشند و به هنگام خرو‌ج از مناطق ملزم به تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم ارائه مفاصا حساب مالياتي نسبت به زمان اشتغال خود نمي‌باشند. سازمانها مكلفند تاريخ شرو‌ع اشتغال افراد ياد شده را به مبادي ذي ‌ربط اعلام نمايند.
متقابلا نيرو‌ي انتظامي‌مكلف است حسب اظهار رسمي ‌سازمانهاي مناطق آزاد، مجوز خرو‌ج اتباع خارجي را صادر نمايد.

23(منسوخه 15ˏ01ˏ1400) ـ آبهاي ساحلي تا فاصله 500 متر از قلمرو خاكي تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم مناطق آزاد، جزﺀ حريم مناطق آزاد محسوب مي‌شوند.

24(منسوخه 03ˏ04ˏ1383) ـ به منظور توسعه يكپارچه جزيره قشم كليه اراضي موجود در منطقه و‌يژه قشم تبديل به منطقه آزاد گرديده و سازمان منطقه آزاد مسؤو‌ل اداره كردن كل جزيره مي‌باشد.

25(منسوخه 03ˏ04ˏ1383) ـ به منظور توسعه سريع منطقه آزاد چابهار، بندر شهيد بهشتي و بندر شهيد كلانتري چابهار به منطقه آزاد ملحق مي‌گردد.

روش تهیه صورت جریان وجوه نقد چگونه است؟

هر حسابدار باید بداند که صورت جریان وجوه نقد چیست و چگونه تهیه می‌شود. صورت جریان‌های نقد یک شرکت، بیانگر اطلاعات مالی و حسابداری سازمانی است. از این صورت برای انجام برخی امور مالی هم استفاده می‌شود. تهیه و تنظیم صورت جریان نقدی هم باید طبق استاندارد و ضوابط مشخص باشد. با بلاگ مرکز آموزش حسابداری پکت همراه باشید تا با یکی از مهم‌ترین صورت‌های اساسی حسابداری آشنا شوید.

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست و چگونه باید آن را تهیه کرد؟

صورت جریان وجوه نقد یک ابزار برای ارزیابی نقدینگی موجود در حساب‌های شرکت است. اهمیت صورت جریان وجوه نقد، در شناسایی نحوه ایجاد، جریان و نحوه مصرف نقدینگی در فعالیت‌های داخلی و خارجی سازمان است. برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت و مقایسه نحوه عملکرد آن با دوره‌های مالی قبلی، تهیه و انتشار صورت جریان وجوه نقدی مورد نیاز است. صورت جریان نقدینگی، در کنار گزارش‌های مالی دیگر مانند گزارش سود و زیان، ترازنامه و… از جمله مهم‌ترین صورت‌های حسابداری محسوب می‌شود.

برای تهیه و تنظیم صورت جریان نقدینگی یک شرکت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم در اختیار حسابداران قرار دارد. در نهایت این گزارش باید طبق استاندارد حسابداری (استاندارد شماره ۷ کمیته بین المللی حسابداری) تهیه شود تا دارای ارزش باشد. این گزارش باید به گونه‌ای باشد که اعتماد مخاطبانش را به دست بیاورد. در صورتی که صورت جریان طبق استاندارد مشخص تنظیم نشود، از درجه اعتبار ساقط است.

کاربرد صورت جریان وجوه نقد چیست؟

مثل تمام گزارش‌های مالی منتشر شده از واحد حسابداری، صورت جریان هم کاربرد و هدف خاص خود را دارد. هدف صورت جریان وجوه نقد، شناسایی، بررسی و انتشار تمام اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یک سازمان یا شرکت است. این گزارش باید طبق بازه‌های زمانی تعیین شده تهیه و منتشر شود. بنابراین چه از نظر اهمیت و چه از نظر کاربرد، مخاطبان زیادی دارد. در تصمیم گیری‌های مالی مدیران ارشد، سهامداران و سرمایه گذاران شرکت، از صورت جریان نقدینگی استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن تمامی این چیزها، مهم‌ترین اهداف تهیه صورت جریان وجوه نقد را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • گزارش صورت جریان نشان دهنده میزان دقیق شرکت است. برای انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی یا پرداخت دیون و بدهی‌های شرکت به این گزارش نیاز داریم
 • تغییرات حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت را می‌توان در گزارش صورت جریان مشاهده کرد
 • برای پیش بینی جریان‌های نقدی آینده می‌توان از این گزارش کمک گرفت. این کار قبل از تدوین پلن‌های تجاری آینده انجام می‌شود
 • میزان نقدینگی به عنوان توانایی و انعطاف پذیری سازمان در نظر گرفته می‌شود. هرچقدر نقدینگی بالاتر باشد، انعطاف پذیری تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم سازمان هم بیشتر است
 • برای تامین مالی شرکت و تخصیص بودجه به نهاد‌های مختلف، باید از تمامی منابع از جمله منابع نقد استفاده کرد. این گزارش، به شناسایی و بررسی منابع نقدینگی می‌پردازد
 • برای کنترل جریان‌های مالی می‌توان از گزارش وجوه نقد کمک گرفت. در این گزارش مسیر ورودی و خروجی نقدینگی مشخص است و می‌توان آن را بررسی کرد
 • کمک به کشف تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد، فروشندگان و طلبکاران شرکت و جلوگیری از اشتباهات

بیشتر بخوانید:

استاندارد تنظیم صورت جریان وجوه نقد

استاندارد تنظیم صورت جریان وجوه نقد

استاندارد تنظیم صورت جریان وجوه نقد

مشخص است که گزارش گیری و تنظیم چنین صورت مهمی باید طبق استاندارد مشخص و معین باشد. گزارش صورت جریان هم باید طبق استاندارد حسابداری منتشر شده باشد. چه برای تنظیم و چه برای تحلیل صورت جریان وجوه نقد‌، باید از سرفصل‌های استاندارد استفاده کرد. صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد جدید شماره 2 حسابداری تنظیم می‌شود. طبقه بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد و ترتیب آن در استاندارد آماده است. به طور کلی، گزارش صورت جریان باید منعکس کننده جریان‌های نقدی زیر باشد:

 • فعالیت‌های عملیاتی
 • بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
 • مالیات بر درآمد
 • فعالیت‌های سرمایه گذاری
 • فعالیت‌های تامین مالی

ترتیب ذکر منابع و قعالیت‌ها هم باید مثل سرفصل‌های بالا باشد. صورت تطبیق مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد هم باید در گزارش ذکر شود.

بیشتر بخوانید:

مثال‌هایی از وجوه نقد و جریان‌های نقدی

در تعیین سود یا زیان عملیاتی، باید جریان نقدینگی و میزان آن مشخص باشد. حسابدار باید تمامی فعالیت‌های عملیاتی را با در نظر گرفتن ورودی و خروجی نقدینگی شناسایی کند. کارهای زیر می‌تواند به عنوان مثالی از فعالیت‌های عملیاتی در نظر گرفته شود:

 • دریافت‌های نقدی حاصل از فروش محصولات یا ارائه خدمات
 • دریافت‌های نقدی حاصل از حق الزحمه، حق امتیاز، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی
 • پرداخت‌های نقدی به فروشندگان کالا و خدمات
 • پرداخت‌های نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آن‌ها
 • دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمه‌ها، خسارت‌ها، مستمری‌ها و سایر پرداخت‌های بیمه‌ای
 • دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی
 • پرداخت‌های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد

نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد را از کجا آموزش ببینیم؟

نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد را از کجا آموزش ببینیم؟

انواع روش‌های تهیه صورت جریان وجوه نقد

برای تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد جدید، دو روش کلی وجود دارد.دو روش مستقیم و غیر مستقیم برای تهیه و تنظیم این گزارش استفاده می‌شود.

1- صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم

در روش مستقیم، ابتدا سابقه ورود و خروج وجه نقد بررسی می‌شود. سپس در پایان هر ماه یا پایان دوره مالی، از داده‌های به دست آمده برای تهیه صورت استفاده می‌شود. روش مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم، نیاز به نیروی کار و سازمانی بیشتری دارد. در این روش، تراکنش نقدی نیاز به کنترل و بررسی دارد. به همین دلیل روش مستقیم تنها برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ با تراکنش‌های بالا پیشنهاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

2- صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، تنها به معاملاتی توجه می‌شود که در صورت حساب سود و زیان ثبت شده باشد. حتی برخی از معاملات هم برای مشاهده بهتر سرمایه در گردش شرکت از لیست پیگیری حذف می‌شود. معاملاتی که بار مالی ندارند، در گزارش صورت جریان حذف می‌شوند. به دلیل کمتر بودن تعداد تراکنش‌ها و معاملات نقد، این روش کم هزینه‌تر و ساده‌تر است. برای شرکت‌ها کوچک و کسب و کارهای با درآمد کمتر، این روش مناسب‌تر است.

جمع بندی

برای یادگیری نحوه تنظیم صورت جریان‌های نقد یک شرکت، باید دوره حسابداری مالی پکت را بگذارنید. تهیه صورت جریان‌های نقد، نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. هرگونه اشتباه، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد صاحبان سهام و ذی‌نفعان می‌شود. علاوه بر آن، این گزارش در تصمیم گیری‌های مالی هم مورد استفاده مدیران قرار می‌گیرد. صورت جریان‌های نقد، انعظاف پذیری سازمان را در پرداخت دیون و مطالبات طلبکاران نشان می‌دهد. بنابراین، تهیه و تنظیم اشتباه صورت جریان باعث ضرر و زیان مالی هم خواهد شد.

در آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره، می‌توانید از تجربه و علم مدرسان مجموعه برای یادگیری صورت جریان نقد و مفاهیم مرتبط با آن استفاده کنید. دوره حسابداری مالی، توانایی شما را به عنوان یک حسابدار موفق و خبره بالا می‌برد و می‌توانید در شغل خود ارتقا بگیرید.

مالیات های غیر مستقیم

معافیت های مالیاتی چیست؟ معافیت های سال 1400 شامل چه مواردی هستند؟

معافیت مالیاتی چیست؟ انواع معافیت های مالیاتی کدام است؟ این سوال بسیاری عزیزانی است که درگیر هزینه ای به تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم اسم مالیات هستند. مالیات همواره یکی از درآمدهای اصلی دولت بوده است. اما بسیاری از مشاغل و همچنین مناطق شامل مالیات نمیشوند و در نهایت شامل

 • مهدیه نعمتی
 • 11 تیر 1401

مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند یا خیر؟

مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند یا خیر؟ + مثال

در این مطلب قصد داریم به پاسخ، سوال مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند یا خیر؟ بپردازیم و اطمینان حاصل کنیم. سوال دیگر این است که آیا مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد صنعتی معاف از مالیات هستند یا خیر؟ در سال 99

 • مهدیه نعمتی
 • 23 بهمن 1400

خداحافظی با مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرف نهایی)

مالیات مصرف نهایی مالیات مصرف یا مالیات بر مصرف نهایی که این روزها بر سر زبان ها جاری شده ، یکی از لایحه های بودجه 96 است که دیروز در صحن مجلس مطرح شد. مالیات بر مصرف نهایی یکی از مالیات های غیر مستقیم است. مالیات غیر مستقیم چیست؟مالیات هایی که به

 • مرضیه خیری
 • 23 بهمن 1400

با انواع مالیات در ایران بیشتر آشنا شوید

مالیات در ایران چگونه طبقه‌بندی می‌شود؟

دوستان خوبم سلام. امروز قصد داریم شما را با مالیات در ایران بیشتر آشنا کنیم و انواع مختلف آن را برای‌تان معرفی نماییم. اما قبل از آن اجازه دهید کمی از اهمیت مالیات بگوییم: همه ما به دنبال کسب رفاه در زندگی فردی و اجتماعی خود هستیم. کار می‌کنیم تا درآمدی

 • مریم مصدقیان
 • 28 دی 1400

مالیات بر مصرف در هنگام «مصرف پول» اعمال می‌شود به جای اینکه در هنگام «کسب پول» محاسبه شود و به همین دلیل موافقان و مخالفان زیادی دارد!

مالیات بر مصرف چیست؟

مالیات در ایران و دنیا به دو صورت مالیات مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی می‌شود که مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد و دارایی است و مالیات غیرمستقیم به صورت مالیات بر ارزش‌ افزوده و مالیات بر مصرف است. در این مقاله مالیات بر مصرف را بررسی می‌کنیم و با

همه چیز در مورد مالیات و عوارض دخانیات + مثال

همه چیز در مورد مالیات و عوارض دخانیات + مثال

در اجرای بند “ف” تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو موظف به پرداخت مالیات هستند. همچنین در پایان هر دوره مالیاتی علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و دخانیات

 • مهدیه نعمتی
 • 20 شهریور 1400

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

گروه پرشین حساب در سال ۱۳۹۱ با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار مالی و مالیاتی کشور فعالیت خود را آغاز نمود تا به‌ عنوان یک مرجع تخصصی در این حوزه شناخته شود. به اعتقاد ما هر چقدر سطح اگاهی فعالان اقتصادی و مجریان خدمات حسابداری و مالیاتی افزایش پیدا کند، بی شک هم مدیران کشور دغدغه ای بابت توسعه بازار و کسب سود نخواهند داشت و هم حسابداران و کارشناسان خدمات مالیاتی در بازار پر رونق این خدمات رکوردهای درآمدی خوبی را رقم میزنند. به امید یک جامعه همیشه شاد همراه با رونق بازار کار و تجارتاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.