سرمایه گذاری کلان با سود بالا


همانطور که می دانید نمی توان انتظار داشت که تنها با کار کردن و ذخیره مقداری از در آمد به تمام اهداف مالی خود رسید و این مساله نیازمند اقدامات هوشمندانه تری است. یکی از اقدامات هوشمندانه برای رسیدن به اهداف مالی سرمایه گذاری در یک مکان خوب است. قسطی کلاب یکی از شرکت هایی است که ب مراجعه به بخش تأمین کنید آن می توانید یک سرمایه گذاری مطمئن را تجربه کنید.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری (به انگلیسی: investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر، به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. آن وابسته به پس انداز یا کاهشمصرف است. در علم اقتصاد، سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه گذاری به سرمایه گذاری کلان با سود بالا این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می خرد و پیش بینی می کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
ریسک
کارآفرینی
بخش خصوصی
سرمایه گذاری در بسیاری ناحیه های اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب وکاریادارائی و مالیه اعم از خانواده ها، بنگاه ها یا دولت ها مورد بحث قرار سرمایه گذاری کلان با سود بالا می گیرد. یک سرمایه گذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی، بعد از تجزیه وتحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه، وسیله یا دارائی مثل مال، کالا، ذخیره، اوراق قرضه، مشتقات مالی (برای نمونه آتیه هاوانتخابها)، یا دارائی خارجی نام گذاری شده در پول خارجی، که سطحی از ریسک معین می کند و امکان برگشتهای تولید را در یک دوره از زمان فراهم می کند.سرمایه گذاری با ریسک کمتر ازجمع عمومی رخ می دهد. سرمایه گذاری که کاملاً تحلیل شده نباشدمی تواند ریسک آن زیاد باشد نسبت به سرمایه گذاری مالک زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست. تفاوت بین سفته بازی و سرمایه گذاری می تواند دقیق و باریک باشد. آن وابسته به سرمایه گذاری است که مالک به آن فکر می کند خواه هدف قرض منابع به شخص دیگر برای هدف اقتصادی است یا نه.درموردی از سرمایه گذاری به جای ذخیره کالای تولید شده یا معادل شده پول آن، سرمایه گذار انتخاب می کند به منظور استفاده آن کالا، تولید کند یک کالای بادوام برای مصرف کننده یا تولیدکننده، یا با قرض دادن کالای ذخیره شده اصلی به دیگری در مبادله برای بهره یا یک سهم از سود. در اولین مورد، شخص تولید می کند کالاهای بادوام مصرف کننده با امیدی که خدمات کالا باعث می شود که زندگیش بهتر شود. در حالت دوم شخص می آید به سوی یک بازرگان به منظور استفاده منابع برای تولید کند کالاها سرمایه گذاری کلان با سود بالا و خدمات را برای دیگران به امید یک فروش سود آور. حالت سوم یک وام دهنده را توصیف می کند و چهارم یک سرمایه گذار را در یک سهم از کسب و کار توصیف می کند. درهرحالت مصرف کننده یک دارائی با دوام یا سرمایه گذاری دست می آورد، و برای آن دارائی به وسیلهٔ ثبت یک بدهی معادل حساب می شود. با گذشت زمان هردو کالاها و نرخهای بهره تغییر می کند، همچنین ارزش دارائی و بدهی ها تغییر می کند. یک دارائی معمولاً خریداری شده یا به طور معادل یک در یک بانک سپرده ساخته می شود، به امید آنکه یک عملکردی در آینده یا بهره ای از آن بدست آید.کلمه موجب درلاتین VESTIS به معنی ظاهر است، و به عمل گذاشتن چیزها (پول یه خواسته دیگر نسبت به منابع) در بسته های دیگر برمی گردد. معنی اساسی این اصطلاح این است که یک دارائی نگهداری شده برای اینکه مقداری برگشت یا منافع سرمایه دارد. آن یک دارائی است که به منظور برگشت های داده شده بدون هیچ کاری روی دارائی انتظار داریم. اصطلاح سرمایه گذاری به طور معادل در علم اقتصاد و در امور مالی استفاده می شود. اقتصاد دانان به یک سرمایه گذاری واقعی (مثل یک ماشین یا خانه) ارجاع داده می شوند، وقتی که اقتصاددانان مالی برمی گردند به یک دارائی مالی مثل پول که گذاشته می شود در بانک یا بازار برای این است که ممکن سپس برای خرید یک دارائی واقعی استفاده شود.یکی از بازارهایی که امکان سرمایه گذاری توسذ هر فردی وجود دارد سرمایه گذاری در بورس می باشد.عموم مردم دوست دارند شغل دومی برای خود داشته باشند چرا که در وضعیت اقتصادی فعلی یک شغل پاسخگوی هزینه ها نیست و از طرفی به دلیل محدودیت های زمانی بسیاری از افراد فرصت دارا بودن شغل دوم را ندارند و به همین دلیل نیاز به یک سرمایه گذاری است که فرصت زیادی را نخواهد و از طرفی درآمد سرمایه گذاری کلان با سود بالا مناسبی را هم داشته باشد و این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بورس می باشد .
در تئوری اقتصادیادراقتصاد کلان، سرمایه گذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد زمان است که مصرف نمی شوند اما برای تولید درآینده استفاده می شوند برای نمونه شامل راه آهن یا ساختمان کارخانه. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی شامل هزینه های آموزش بیشتر یا تمرین روی کاراست. صورت برداشتن از سرمایه گذاری به گردآوری صورت موجودی از کالاها برمی گردد که می تواند مثبت یا منفی باشد، ومی تواند متمایل یا غیر متمایل باشد. در اندازه گیری درآمد ملی و ستانده، سرمایه گذاری ناخالص (معرفی شده بوسیلهvariable I)) یک جزء ازتولید ناخالص ملی(GDP)است، که درفرمول GDP = C + I + G + NXمشخص شده که در آنC مصرف، G مخارج دولت وNXصادرات خالص است؛ بنابراین سرمایه گذاری عبارت است از هرچیزی که باقی می ماند از مخارج کل بعد از تفریق مصرف، مخارج دولت و صادرات خالص(I = GDP - C - G - NX).سرمایه گذاری ثابت شده غیر مسکونی (مثل کارخانه های جدید) و سرمایه گذاری مسکونی (خانه های جدید) ترکیب می شوند با صورت موجودی سرمایه گذاری به منظور ساختن. سرمایه گذاری خالصکاهش استهلاک از سرمایه گذاری ناخالص است. سرمایه گذاری ثابت شده خالص ارزش افزایش خالص در ذخیره سرمایه هر سال است.درسرمایه گذاری ثابت شده، مخارج درطی یک مدت از زمان (هر سال) سرمایه نیست. بعد زمانی سرمایه گذاری ازآن یک جریانمی سازد. در مقایسه، سرمایه یک ذخیره است که از جمع کردن سرمایه گذاری خالص در یک نقطه از زمان (مثلاً ۳۱ دسامبر) بدست می آید.سرمایه گذاری اغلب مدل نقاشی شده ای به صورت یک تابع از درآمد و نرخ های بهره است، توسط رابطه (I = f(Y, r. مشخص شده. یک افزایش در درآمد تشویق می کندبه سرمایه گذاری بیشتر، را در حالی که یک نرخ بهره بالاتر ممکن تشویق نکند سرمایه گذاری به طوری که آن گران تر می شود با قرض کردن پول. حتی اگر یک بنگاه برای استفاده کردن سرمایه های خودش در یک سرمایه گذاری انتخاب کند، نرخ بهره یک هزینه فرصت از برای به کار انداختن این سرمایه ها به جای قرض بیرونی مقداری از پول برای آینده معرفی می کند.
تصمیم به انجام سرمایه گذاری (همچنین دانستن اندازه بودجه سرمایه)یکی از تصمیمات اساسی در حوزه کسب وکار است:مدیران تعیین می کنند سرمایه گذاری کلان با سود بالا ارزش سرمایه گذاری دارائی های ی که یک واحد کسب وکار در حدود کنترل یا تصرفش تعهد می کند. این دارائی ممکن فیزیکی باشد (مثل ساختمان ها یا ماشین آلات)، لمس ناپذیر و نامحسوس (سرمایه گذاری کلان با سود بالا مثل حق ثبت اختراع، نرم افزار، سرقفلی) یا مالی (می بینید در زیر). دارائی ها استفاده می شوند برای تولید جاری درآمدی که اغلب با هزینه های یا جریان های ویژه همراه شده. مدیر باید معین کندارزش حال خالص سرمایه گذاری را به منظور تعهد استفاده مثبت هزینه از سرمایه حاشیه ای که با ناحیه ویژه از کسب وکار همراه شده.دراصطلاح دارائی، مالی اغلب سهام قرضه فروش رفتنی مثل ذخیره یک شرکت (یک سرمایه گذاری منصفانه) یا اوراق قرقه (یک بدهی سرمایه گذاری) وجود دارد. گاهگاهی هدف از سرمایه گذاری تولید جریان های نقدی آینده است در صورتی که به طرف دیگر هدف از منفعت ممکن دسترسی به دارائی بیشتر به وسیله نظارت کردن یا تأثیر روی عملکرد یک شرکت دوم باشد (سرمایه).بنگاه های کسب وکار یا سازمان ها سرمایه های سرمایه گذاران را در قالب انصاف ها و بدهی ها (جمعاً معروف به ساختار) بالا می برند و بیشتر آن را به کارمی اندازد در طرح های سرمایه گذاری متنوع توسط به دقت آنالیز کردن عملکردهای درست برای تلاقی بیرونی تعهداتشان مربوط به خرید از دارائی هایی که سودهای بلند مدت برا ی آن ها فراهم می آورند.

بانک سرمایه گذاری

بانک سرمایه گذاری

همانطور که می دانید نمی توان انتظار داشت که تنها با کار کردن و ذخیره مقداری از در آمد به تمام اهداف مالی خود رسید و این مساله نیازمند اقدامات هوشمندانه تری است. یکی از اقدامات هوشمندانه برای رسیدن به اهداف مالی سرمایه گذاری در یک مکان خوب است. قسطی کلاب یکی از شرکت هایی است که ب مراجعه به بخش تأمین کنید آن می توانید یک سرمایه گذاری مطمئن را تجربه کنید.

اطلاعاتی درباره بانک سرمایه گذاری

در شرایط تورمی حاضر که قیمت دلار سیر صعودی به خود گرفته است درباره بانک سرمایه گذاری چه می دانید؟

آیا چیزی درباره بانک سرمایه گذاری در قسطی کلاب شنیده اید؟

این روزها که بحران اقتصادی بیداد می کند و قیمت دلار افسار سرعت گسیخته است یکی از مهم ترین دغدغه ها و مشغله های ذهنی بسیاری از افراد به ویژه سپرده گذاران اعتماد به بانک سرمایه گذاری و شناسایی میزان اعتبار و ریسک مالی آن ها از نقدینگی گرفته تا ورشکستگی است.

از آنجایی که سرمایه گذاری آن هم در یک مکان امن و قابل اعتماد یکی از ضروری ترین بخش های زندگی فردی هر انسانی است لذا یافتن بهترین راه و همچنین انتخاب بهترین مکان که با توجه به سرمایه گذاری کلان با سود بالا شرایط اقتصادی کنونی بتواند درخور نیاز افراد باشد به طوری که بتواند تغییرات عمده ای در شرایط اقتصادی آنان فراهم آورد به دانش زیادی نیازمند است.

ما در این مطلب خود می خواهیم شما را با یکی از مهم ترین بانک سرمایه گذاری که یکی از بهترین و مطمئن ترین بانک ها برای تمامی افراد در هر سن و سالی می باشد آشنا سازیم پس با ما همراه باشید.

همه چیز درباره بانک سرمایه گذاری

یکی از عمده ترین سؤالاتی که این روزها بسیار با آن مواجه می شویم این است که بانک سرمایه گذاری چیست و چگونه می توانیم به آن اعتماد کنیم. در بسیاری از مواقع ممکن است با افرادی رو به رو شویم که آشنایی چندانی به مسائل مالی و سرمایه گذاری در مکان های مطمئن ندارند. به طور کلی باید گفت بانک سرمایه گذاری به یک سری اماکن بانک های غیردولتی گفته می شود که فعالیت عمده خود را با هدف خدمات مالی و بانکداری ایرانی آغاز نموده است.

سهامداران این نوع بانک نیز همانند سایر بانک های خصوصی دیگر متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در این میان بانک سرمایه گذاری قسطی کلاب با هدف ایجاد امنیت و اطمینان برای مشتریان خود، از آن دسته بانک های قابل اطمینانی است که باتوجه به وضعیت کنونی که رکود اقتصادی عظیمی فراگیر شده است هاله ای از ابهام و سردرگمی را از ذهن عموم مردم برداشته است و توانسته خود را به محلی ایده آل و امن برای سرمایه گذاری و سپرده گذاری افراد از دارایی های خرد و کلان تبدیل نماید.

ویژگی های بارز بانک سرمایه گذاری

یکی از فاکتورهای مهمی که باید در بررسی وضعیت بانک سرمایه گذاری به آن پرداخته شود عملکرد بانک و نیز میزان سودآوری در کنار نسبت سرمایه و بازگشت سرمایه است. به واقع نسبت سود به سرمایه را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند و از این جهات رتبه بندی بانک ها را به وضوح مشخص می کنند.

سرمایه گذاری در قسطی کلاب با قدرت بانکی بسیار بالایی که دارد این امکان را برای مشتریان خود فراهم می آورد تا دارایی ها و سرمایه خود را از آسیب جدی تورم نجات دهند. به عبارتی بانک سرمایه گذاری قسطی کلاب با بهره مندی از تخصص و دانش عملی متخصصین و صاحب نظران اقتصادی و همچنین دست اندر کاران خبره مالی و پولی کشور، توانسته ضربه ای محکم و قوی را بر انبوهی از شایعات و اخبار نادرست در رابطه با سودآوری کم، ورشکستگی و. وارد آورد. به جرات می تون گفت:

 • احترام گذاشتن به ارباب رجوع و مشتریان
 • برخورداری از بانکداری الکترونیکی
 • ارائه تمامی خدمات نوین بانک
 • مدیریت کامل و دقیق منابع مالی تمامی سرمایه گذاران و افزایش میزان توان مالی آنان
 • راحتی و آسانی در استفاده از تمامی خدمات بانکی
 • برخورداری از امکانات امنیتی ایده آل و مناسب
 • بازپرداخت آسان تسهیلات
 • ایجاد بستر مناسب و ایده آل برای سرمایه گذاری مشتریان خود و فراهم آوردن بازدهی مناسب در چهارچوب قانون عملیات بانکداری
 • و. از ویژگی های بارز و مبرهن بانک سرمایه گذاری قسطی کلاب می باشد.

بنابراین اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که از خرید دلار و انجام کارهای پر ریسک کلافه شده اید و دلتان می خواهد سرمایه خود را از هر نوع آسیب و ضرر جدی در امان نگاه دارید ما به شما سرمایه گذاری در قسطی کلاب را پیشنهاد می کنیم. زیرا بانک سرمایه گذاری قسطی کلاب به معنای واقعی یعنی: بالاترین سود و حداقل ترین میزان ریسک ممکن که با شدت نقد شوندگی همراه است.

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره مالی - مشاوره سرمایه گذاری

زمان‌های مشاوره همه روزه به جز جمعه ها و تعطیلات رسمی قابل رزور می باشد. همچنین پنجشنبه ها آخرین زمان مشاوره، ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰ می باشد.

در صورتی که مشاوره در تاریخ انتخابی شما مقدور نباشد، با شما تماس گرفته خواهد شد و زمان جدیدی تعیین می گردد.

هزینه مشاوره یکساعته ۳ میلیون تومان است.

مشاوره بورس

سرمایه‌گذاری در بورس، مانند هر بازاری یکسری پیش نیازها دارد. کسب دانش، صرف وقت کافی و البته مشاوره با افراد متخصص این حوزه از این پیش نیازها می‌باشد. اهمیت مشاوره در این بازار آنقدرزیاد است که یک مشاوره سرمایه‌گذاری مناسب، می‌تواند مسیر مالی زندگی‌تان را به صورت کامل تغییر داده و درجهت درست خود هدایت نماید. مشاوره سرمایه گذاری اهداف و نیت های مختلفی دارد که با توجه به نیاز شما توسط مشاور برنامه ریزی می‌شود.

مشاور بورس کیست؟

مشاور سرمایه‌گذار یا مشاور بورس به شخص حقیقی می‌گویند. این شخص در قالب قرارداد مشخص، به سرمایه‌گذار در مورد نحوه سرمایه گذاری، بهترین تایم سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری کلان با سود بالا حتی بهترین نوع سرمایه گذاری مشاوره می‌دهد. به عبارت دیگر مشاور سرمایه‌گذاری که تخصص،تجربه و صلاحیت لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس را دارد، به سرمایه‌گذار کمک کرده تا با انتخاب صحیح سهام و سایر انواع سرمایه گذاری کلان با سود بالا اوراق بهادار، متناسب با میزان ریسک‌پذیری خودش بازدهی بالاتری را کسب کند.

مشاور بورس در واقع چه کمکی به سرمایه گذار می‌کند؟

مشاوره در بورس باید توسط افراد متخصص که دانش تحلیلی کافی و مناسبی دارند، صورت پذیرد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیلی می‌باشد که عموماً این افراد از آن‌ها بهره می‌برند. علاوه بر این، یک مشاور بورس مطمئن، باید تجربه کافی در زمینه مشاوره را دارا باشد. همچنین با اتکا به تجربه، اصول روانشناسی بازار و مدیریت ریسک، نقش پررنگی در حوزه بازارهای مالی ایفا نماید.

اهمیت مشاوره سرمایه گذاری در بورس چیست؟

سرمایه گذاری در بورس و ارزهای دیجیتال یکی از سرمایه گذاری های جذاب و پربازده در سال‌های اخیر بوده و افراد زیادی را به خود جذب کرده است. هرچند بورس در ایران جذابیت خود را به خاطر عملکرد ضعبف خود پس از رشد چشمگیر خود از دست داده اما هنوز هم می‌توان با سرمایه گذاری دست از این بازار سود های جدابی را بدست آورد.

بسیاری از مردم پس از رشد بازار در مدت کم دچار ترس عقب ماندن از سود بازار شدند. این افراد بدون آگاهی اولیه و کسب اطلاعات و دانش کافی وارد این بازار شدند. در ابتدا سود هم کسب کردند اما پس از مدت کوتاهی اکثر این سرمایه گذاران وارد ضرر شده و بیشتر سرمایه خود را از دست دادند. این افراد اگر یک مشاور خوب در این زمینه داشتند، به این روز دچار نمی‌شدند.

با توجه به این توضیح می‌توان اهمیت بسیار زیاد مشاوران سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را درک نمود. مشاوران سرمایه‌گذاری در واقع مانع از بروز تصمیم‌های غیرحرفه‌ای و بعضاً شتاب‌زده در بورس می‌شوند. آنها زمینه لازم برای ارتقا سطح تحلیل و تصمیم‌گیری آگاهانه در این بازار را فراهم نموده و کمک شایانی به سرمایه گذار می‌کنند.

به این ترتیب فرصت سودآوری سرمایه‌گذاران، به ویژه در افراد غیرحرفه‌ای در این بازار افزایش پیدا می‌کند . همچنین از بروز تلاطم‌های ناشی از رفتار هیجانی و غیرمنطقی در بورس جلوگیری می‌نماید.

مشاوره مالی و مشاوره سرمایه گذاری در سایت کلینیک اقتصاد

ما در سایت کلینیک اقتصاد و با استفاده از مشاور مختصص خود یعنی دکتر علی سعدوندی سعی نمودیم تا بهترین مشاوره را به شما در جهت سرمایه گذاری درست ارائه دهیم .

در این سایت مشاوره در زمینه های زیر برای سرمایه گذاران عزیز فراهم شده است:

 • مشاوره تامین مالی پروژه ها
 • سیاست گذاری
 • ارزیابی پروژه
 • سرمایه گذاری
 • مالیاتی
 • حقوقی

فرصت را ازدست نداده و با تعیین زمان مشاوره خود، بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید و کسب سود کنید.

تلاش بانک‌ها برای افزایش سود سپرده/ به سپرده ۱۰۰ میلیونی چقدر سود می‌رسد؟

نرخ مصوب سود سپرده بانکی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است اما سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است اما؛ این روزها برخی از بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران خود می دهند. کدام بانک سود بیشتری می‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌ کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایه کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایه‌ با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد.

برخی از بانک‌های خصوصی با توجه به افزایش میزان مطالبات خود از مجموعه‌های دولتی و افزایش تورم ناگریز برای جذب سرمایه‌های بیشتر میزان سود خود را افزایش داده‌اند.

بیشترین سود متعلق به کدام بانک‌هاست؟

بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در محدوده ۱۰۰ میلیون تومان شرایط ویژه دارند و تجارت‌نیوز مبالغ سود سپرده برای ۱۰۰ میلیون را از طریق اپراتورهای این بانک‌ها پیگیری کرده است.

آینده: متقاضی سرمایه‌گذاری در این بانک با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان سود دریافت می‌کند. نرخ سود ماهانه ۲۱ درصد محاسبه می‌شود. همچنین برای سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد تومان با مدت زمانی دوسال این میزان سود تا حدود ۲۳ درصد می‌رسد. در پایان سال نیز می‌توان ۲۱ میلیون تومان سود می‌توان دریافت کرد.

گردشگری: سود سپرده در این بانک ۲۰٫۵ درصد است. سود ۱۰۰ میلیون ماهانه یک میلیون و ۶۸۴ هزار تومان بوده. حداقل مدت زمان سپرده‌گذاری یک سال است.

ملت: سود سپرده در این بانک ۲۰ درصد است. میزان سود پرداختی برای متقاضی ماهانه یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است.

اقتصاد نوین: این بانک با نرخ سود ۱۹ درصد ماهانه یک میلیون و ۵۶۱ هزارتومان به متقاضی پرداخت می‌شود.

سرمایه: با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومان در سال با نرخ سود ۱۸٫۵ درصد می‌توان ماهانه یک میلیون و ۵۲۰ هزارتومان دریافت کرد.

مهر اقتصاد: سود سپرده در این بانک ۱۸٫۴ درصد است و ماهانه می‌توان یک میلیون و ۵۱۲ هزار تومان سود دریافت کرد.

مسکن: ماهانه ۱۸ درصد سود به متقاضیان سرمایه گذاری کلان با سود بالا سپرده‌گذاری می‌دهد و پایان هر ماه یک میلیون و ۴۷۹ هزار تومان سود به فرد تعلق می‌گیرد.

تجارت: سود ماهانه بانک تجارت ۱۷٫۴ درصد است و ماهانه یک میلیون و۴۳۰ هزارتومان به سپرده گذار پرداخت می‌شود.

کشاورزی: نرخ سود معقولی دارد و برای سپرده یک ساله ماهانه ۱۷ درصد سود پرداخت می‌کند. سود ماهانه نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان است.

صادرات: کمترین سود بانکی برای سپرده یک ساله ۱۶ درصد است و با سرمایه‌گذاری در این بانک ماهانه یک میلیون و ۳۱۵ هزارتومان به متقاضی پرداخت می‌شود.

هشدار سناتور آمریکایی به سرمایه‌گذاری عربستان در توییتر

یک سناتور دموکرات با هشدار نسبت به سرمایه‌گذاری کلان عربستان در توییتر از دولت آمریکا خواست این سرمایه‌گذاری را بررسی کند.

هشدار سناتور آمریکایی به سرمایه‌گذاری عربستان در توییتر

یک سناتور دموکرات با هشدار نسبت به سرمایه‌گذاری کلان عربستان در توییتر از دولت آمریکا خواست این سرمایه‌گذاری را بررسی کند.

پس از آنکه «ایلان ماسک» مالکیت شبکه اجتماعی توییتر را خریداری کرد، «کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکا، خواستار بررسی سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در این شبکه اجتماعی تحت مالکیت ماسک شده است.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، مورفی در نامه‌ای که به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکایی زده است خواستار بررسی نقش عربستان در تامین مالی ۴۴ میلیارد دلاری خرید توییتر شد و اعلام کرد احتمالا بخشی از این سرمایه را اعضای خاندان سلطنتی عربستان سرمایه گذاری کلان با سود بالا تامین کرده‌اند.

او در بخشی از نامه خود خطاب به «جنت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا، نوشت: «هدف از این بررسی‌ها روشن است: حفاظت از منافع امنیت ملی آمریکا و شهروندانمان.»

او همچنین از این کمیته خواست تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی غیرقابل کنترل در برخی از کسب‌وکار‌های آمریکایی که اطلاعات شخصی حساسی درباره شهروندان آمریکایی دارند، را بررسی کند.

ایلان ماسک پس از خرید توییتر گفته است قصد دارد توییتر را به میدانی دیجیتالی تبدیل کند که در آن عقاید گوناگون به شیوه‌ای سالم به اشتراک گذاشته شده و درباره آن‌ها با آزادی بحث می‌شود و همچنین متعهد شد تا تعدیل محتوا را به حداقل برساند.

با وجود این اظهارات ماسک یکی از مقامات اتحادیه اروپا که کار نظارت بر مقررات اینترنت را بر عهده دارد، به ایلان ماسک هشدار داد که این شبکه اجتماعی باید طبق قوانین این اتحادیه در اروپا عمل کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.