یک همبستگی مثبت کامل چیست؟


این همیشه یک سوال دشوار است. می توانم بگویم مغز ، اما قلب نیز مرتبط است زیرا مفهوم پیچیده عشق توسط فرایندهای پایین به بالا و بالا به پایین از مغز به قلب و بالعکس شکل می گیرد. به عنوان مثال ، فعال شدن در برخی از قسمت های مغز می تواند باعث تحریکات قلب ، یک احساس خاص در معده شود. برخی از علائمی که گاهی اوقات به عنوان تظاهر قلب احساس می کنیم ممکن است گاهی از مغز ایجاد شوند.

یک همبستگی مثبت کامل چیست؟

خودهمبستگی ، همبستگی متقابل یک سیگنال با خودش است. بطور غیر رسمی، خود همبستگی، همسانی بین مشاهدات به عنوان تابعی از زمان جدایی بین آنها میباشد. این مفهوم، یک ابزار ریاضی برای یافتن الگوهای تکراری مانند حضور یک سیگنال تناوبی است که تحت نویز پوشانده شده است، و یا شناسایی فرکانس اساسی گم شده در سیگنال ضمنی فرکانس های هارمونیک. از خود همبستگی، اغلب در پردازش سیگنال برای تحلیل توابع یا مجموعه ای از مقدارها از جمله حوزه زمان سیگنالها استفاده می شود.

تعریف

زمینه‌های مختلف مطالعه، تعاریف متفاوتی از خود همبستگی ارائه می‌دهند و هیچیک از این تعاریف، یکسان نیستند. در بعضی از زمینه‌ها، خود همبستگی را می‌توان به جای اتوکوواریانس بکار برد.

نمودار نشان دهنده ۱۰۰ عدد تصادفی با یک تابع مثلثاتی “پنهان” و خود همبستگی (correlogram) از سری های پایین.
در آمار، خود همبستگی یک فرایند تصادفی همبستگی بین مقدارهای فرایند در نقاط مختلف زمان را به عنوان تابع دو زمانه یا تفاضل زمانی توصیف می‌کند. اگر X فرایندی تکرارپذیر باشد و i نقطه‌ای از زمان بعد از آغاز فرایند (i ممکن است عدد صحیح برای فرایندی با گسستگی زمان یا عدد حقیقی برای فرایندی با پیوستگی زمان باشد). بنابراین Xi مقدار (یا تحقق) تولید شده بوسیله اجرای فرایند داده شده در زمان i است. فرض کنید فرایند، برای میانگین μi و واریانس σ ۲ i برای همه زمانهای i تعریف شده است. بنابراین تعریف خود همبستگی بین هر دو زمان s و t عبارت است از:

که “E” عملگر مقدار مورد انتظار است. توجه کنید که این بیان برای همه فرایندها یا سریهای زمانی، خوش تعریف نیست، چون ممکن است واریانس برابر صفر (برای یک فرایند ثابت) یا بینهایت باشد. اگر تابع R خوش تعریف باشد، مقدار آن باید در محدوده [۱،۱-] قرار گیرد، که ۱ نشان دهنده همبستگی کامل و ۱- نشان دهنده ضد همبستگی کامل است. اگر Xt یک فرایند ثابت مرتبه دوم باشد بنابراین میانگین μ و واریانس σ ۲ مستقل از زمان هستند و خود همبستگی فقط به تفاضل t و s بستگی دارد: همبستگی فقط به فاصله زمانی بین دو مقدار بستگی دارد اما به موقعیت آنها در زمان بستگی ندارد. این موضوع بیان می کند که این خود همبستگی می تواند به عنوان تابع تاخیر زمانی بیان شود، و همچنین باید یک تابع زوج از τ = st باشد.

و با توجه به زوج بودن این تابع، می توانیم بگوییم:

پردازش سیگنال

در پردازش سیگنال، تعریف بالا اغلب بدون نرمال کردن استفاده می شود.یعنی بدون کسر میانگین و تقسیم بر واریانس. وقتی تابع خود همبستگی به وسیله میانگین و واریانس نرمال شده است، گاهی اوقات به ضریب خودهمبستگی مربوط می شود.
برای سیگنال معین ، خودهمبستگی پیوسته (\tau)" /> غالباً به صورت انتگرال همبستگی متقابل پیوسته با خودش، با تاخیر تعریف می شود:

که " /> مزدوج مختلط و اُپراتور کانولوشن را نشان می دهند. برای یک تابع حقیقی، = f" />. خود همبستگی گسسته R با تاخیر j برای یک سیگنال گسسته بصورت زیر است:

تعریف های بالا برای سیگنالهایی کاربرد دارند که دو بار انتگرال پذیرند یا دو بار جمع پذیرند. برای سیگنالهایی با فرایندهای تصادفی با روند ثابت، خود همبستگی بر اساس مقادیر مورد انتظار تعریف می شوند:

برای فرایندهایی که ثابت نیستنداین روابط، توابعی از t و n نیز خواهند بود. برای فرایندهایی که ارگودیک نیز هستند، امید می تواند توسط حد یک میانگین زمانی جایگزین شود. خود همبستگی یک فرایند ارگودیک گاهی به صورت زیر تعریف می شود:

این تعاریف این مزیت را دارند که برای توابع متناوب نتایج تک پارامتری خوش تعریف معقولی می دهند، حتی وقتی این توابع، خروجی فرایندهای ارگودیک ثابت نیستند. سیگنالهایی که همیشه میتوانند به وسیله تحلیل یک تابع خود همبستگی کوتاه مدت اجرا شوند (برای یک فرایند وابسته، به تبدیل فوریه کوتاه مدت نگاه کنید) خود همبستگی چند بعدی بطور مشابه تعریف شده است. برای مثال، در سه بعد، خود همبستگی یک سیگنال گسسته دوبار جمع پذیر عبارت است از:

وقتی مقدارهای میانگین از سیگنالها کسر می شوندقبل از محاسبه یک تابع خود همبستگی، تابع نتیجه معمولاً یک تابع کوواریانس نامیده می شود.

خصوصیات

در ادامه، تنها خصوصیات خود همبستگی های تک بعدی را شرح خواهیم داد، چون بیشتر خصوصیات به آسانی از یک مورد تک بعدی به موارد چند بعدی قابل تبدیل است.

R(i) = R(-i)

  • ویژگی اساسی خود همبستگی، تقارن است، ، که اثبات آن از تعریف به سادگی به دست می آید. در موارد پیوسته، خود همبستگی یک تابع زوج است.

  • تابع خود همبستگی پیوسته در مبدا به قله خود می رسد، که در آن یک مقدار حقیقی را می دهد. برای مثال برای هر تاخیر ، . این، یک نتیجه نامساوی کوشی شوارتز است. همین نتیجه در مورد گسسته نیز بدست می آید.
  • خود همبستگی یک تابع متناوب، متناوب است با همان دوره تناوب.
  • خود همبستگی مجموع دو تابع کاملاً غیر همبسته (همبستگی متقابل برای همه ها صفر است)، برابر مجموع خود همبستگی های هر تابع به طور جداگانه است.
  • چون خود همبستگی نوع خاصی از همبستگی متقابل است، همه خصوصیات همبستگی متقابل را حفظ می کند.
  • خود همبستگی یک سیگنال نویز سفید با پیوستگی زمانی، یک پیک شدید خواهد داشت (بوسیله یک تابع دلتای دیراک نشان داده شده) در و برای همه های دیگر مطلقاً صفر خواهد بود.
  • قضیه کینچین-وینر، تابع خود همبستگی را به چگالی طیفی توان به وسیله تبدیل فوریه مرتبط می سازد:

برای توابع با مقدار حقیقی، تابع خود همبستگی متقارن یک تبدیل متقارن حقیقی دارد. بنابراین قضیه وینر-کینچین می تواند تنها بر حسب کسینوس حقیقی دوباره بیان شود:

محاسبه کارایی

برای اطلاعات بیان شده به عنوان یک ترکیب گسسته، لازم است خود همبستگی با کارایی بالا محاسبه کنیم. هنکامی که الگوریتم brute force مرتبه است، چندین الکوریتم کارا وجود دارد که می تواند خود همبستگی را در مرتبه محاسبه کند. برای مثال، قضیه وینر-کیچین، محاسبه خود همبستگی از داده های خام با دو تبدیل سریع فوریه (FFT)را ممکن می سازد. [۲]

که IFFT، معکوس FFT را نشان می دهد، * نشان دهنده مزدوج مختلط است. یک همبستگی چندگانه می تواند با استفاده از محاسبه brute force برای مقدار های پایین اجرا شود، و سپس تدریجاً استخراج داده های با یک چگالی لگاریتمی برای محاسبه مقدارهای بزرگتر، با همان کارایی اما با حافظه مورد نیاز کمتر.

برآورد

\<X_1,\,X_2,\,\ldots,\,X_n\></p>
<p>برای یک فرایند گسسته به طول یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ n که به صورت با میانگین و واریانس معلوم، ین تخمین خود همبستگی به صورت زیر بدست می آید:

برای هر عدد صحیح مثبت . وقتی میانگین صحیح و واریانس معلومند، این براورد، بدون تورش است. اگر میانگین و واریانس فرایند نامعلوم باشند چند احتمال وجود دارد:

مزیت براوردهای نوع اخیر این است که مجموعه خود همبستگی های براورد شده، به عنوان تابعی از k، به صورت تابعی است که دارای خود همبستگی معتبر است به این معنی که می توان فرایند تئوریکی تعریف کرد که دقیقاً همان خود همبستگی را داشته باشد. براوردهای دیگر می توانند از این مسئله رنج ببرند که اگر برای محاسبه واریانس یک ترکیب خطی از Xها استفاده شوند، واریانس محاسبه شده ممکن است منفی بدست آید.

تحلیل رگرسیون

\chi^2

در تحلیل رگرسیون داده های سری زمانی، خود همبستگی خطاها یک مشکل است. خود همبستگی خطاهایی که غیر قابل مشاهده اند، می تواند به طور کلی بخاطر تولید خود همبستگی در residualهای قابل مشاهده نمایان شود. (خطاها در اقتصاد سنجی، “عناصر خطا” نامیده می شوند.) خود همبستگی، فرض حداقل مربعات معمولی (OLS) که عناصر خطا ناهمبسته اند را نقض می کند. زمانی که براورد ضرایب OLS بدون تورش است، خطاهای استاندارد وقتی خود همبستگی خطاها در lagهای پایین مثبت است، کمتر از مقدار واقعی تخمین زده می شود (و t-مقدار بیشتر از مقدار واقعی). آزمون مرسوم برای وجود خود همبستگی مرتبه اول، آماره دوربین-واتسون است، یا اگر متغیرهای توضیح دهنده شامل متغیر وابسته لنگی باشد، آزمون انعطاف پذیرتر برای پوشش خود همبستگی مراتب بالاتر و برای اینکه آیا رگرسورهای شامل متغیر وابسته لنگی قابل اجراست یا نه، تست براش-گادفری است. این شامل یک رگرسیون کمکی است، در جایی که residualهای به دست آمده از برآورد مدل مورد علاقه روی (الف) رگرسور اصلی و (ب) k باقی‌مانده لنگی، رگرس شده اند، که k مرتبه آزمون می باشد. ساده ترین تفسیر آماره آزمون از این رگرسیون کمکی، TR ۲ است که T اندازه نمونه و R ۲ ضریب تعیین هستند. تحت فرضیه صفر (عدم وجود خود همبستگی) این آماره به طور مجانبی، توزیع با k درجه آزادی دارد. پاسخ به خود همبستگی غیر صفر شامل حداقل مربعات تعمیم یافته و تخمین زن Newey-West HAC (واریانس ناهمسانی و خود همبستگی سازگار) می باشد.

کاربردها

بعضی از کاربردهای خود همبستگی به شرح زیر است:

  • یک کاربرد خود همبستگی، اندازه گیری طیف نوری و اندازه گیری پالس های نوری خیلی کوتاه مدت تولید شده به وسیله لیزرها است.هردو با استفاده از autocorrelator اپتیکال انجام می شوند.
  • برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات micelles یا ذرات بسیار ریز معلق در مایع. یک لیزر به مخلوط می تابانند که با حرکت ذرات در ارتباط است.

خود همبستگی سیگنال عکسی از سرعت انتشار ذرات می دهد. از این، ویسکوزیته مایع و اندازه های ذرات محاسبه می شود.

همبستگی در فارکس

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع میزان همبستگی میان دو جفت ارز مختلف از لحاظ ارزش و تغییرات قیمت صعودی و نزولی آنهاست. بدان معنا که اگر قیمت جفت ارزها بطور همزمان افزایش یابد همبستگی میان آنها مثبت و چنانچه یک جفت ارز با افزایش قیمت و دیگری با کاهش قیمت روبرو شود، همبستگی میان آنها را منفی می خوانند. همبستگی منفی را همبستگی معکوس نیز می خوانند چرا که در این حالت حرکت یک جفت در جهت مخالف دیگری است.

همبستگی در فارکس currency correlation می تواند فرصت دستیابی به سود بیشتر بوده و یا بعنوان پوشش ریسک موقعیت معاملاتی معامله گر بکار برده شود. اگر معامله گر از مثبت یا منفی بودن همبستگی جفت ارزهای انتخابی خود آگاه باشد، می تواند موقعیت معاملاتی دیگری را یا برای رسیدن به سود بیشتر و یا برای پوشش ریسک موقعیت کنونی در صورت تغییرات بیشتر در بازار باز کند.

بطور مثال تصور کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف با همبستگی منفی را خریداری می کند. سود حاصل از معاملات یک جفت ارز می تواند با ضرر دیگری جبران شود که به این حالت استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy) گفته می شود. در این میان خرید دو جفت ارز دارای همبستگی می تواند باعث دو برابر شدن پتانسیل سود و زیان شود.

چگونه همبستگی بین جفت ارز را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه همبستگی در فارکس currency correlation نیاز است که ضریب همبستگی را بدست آورید. آنچه می بایست بدانید این است که همبستگی بین دو جفت ارز هیچگاه بطور کامل و همیشگی نیست. برای مثال دو جفت ارز با همبستگی مثبت می توانند در زمانهای مختلف در خلاف جهت هم حرکت کنند. این پدیده که با اعداد و ارقام بیان شده ضریب همبستگی نامیده می شود. معمولاً ضرایب همبستگی در یک جدول بصورت اعداد مابین 1+ و 1- بصورت لیست پیوستی ارائه می شوند. عدد 1- نشان دهنده 100% همبستگی منفی و عدد 1+ نشان دهنده 100% همبستگی مثبت است. عدد صفر نیز بیانگر عدم همبستگی می باشد. اعداد مابین 1+ و 1- نیز بیانگر درصدهای متفاوتی هستند. برای نمونه عدد 90/0+ نشان دهنده 90% همبستگی مثبت است یعنی دو جفت ارز مورد نظر شما 90% اوقات در یک مسیر حرکت می کنند. با دانستن این مطلب قطعاً شما نمی خواهید به معامله جفت ارزهایی بپردازید که ضریب همبستگی نزدیک به 1- داشته باشند. نکته ای که لازم است به آن توجه کنید این است که ضرایب همبستگی در چهارچوب های زمانی مختلف ارائه می شوند پس مطمئن باشید که زمان درستی را بررسی می کنید.

هم اکنون بسیاری از پلتفرم های فارکس چنین اطلاعاتی را در خصوص همبستگی ارزها در اختیار معامله گر قرار می دهند. همچنین می توانید از بروکر خود برای دسترسی به این اطلاعات و ارزیابی آنها مشورت بگیرید.

در این خصوص بروکر نیکس می تواند در هر زمان پاسخگوی سوالات فنی شما عزیزان باشد.

همبستگی جفت یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها

با شناخت همبستگی در فارکس currency correlation یا forex Correlation می خواهیم دریابیم که چگونه این عامل را می توانیم به نفع معاملات خود در بازار فارکس بکار یگیریم. همبستگی در فارکس currency correlation به شما کمک کرده تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که موجب ضرر شما می شود بپرهیزید. برای مثال با یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ دانستن اینکه دو جفت ارز یورو/دلار و دلار / فرانک در 100% شرایط مخالف هم حرکت می کنند، در صورت انتخاب آنها همانند این است که موقعیت معاملاتی شما صفر شود.

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع شامل استراتژی های مدیریت ریسک می شود و مدیریت ریسک هم جزو لاینفک معامله برای معامله گران حرفه ای فارکس می باشد. برای بکار گیری صحیح همبستگی جفت ارزها می توانید به توصیه های زیر عمل کنید.

– پیدا کردن جدول همبستگی در فارکس currency correlation

– تشخیص و انتخاب جفت ارزهایی که قصد انجام معامله با آنها را دارید

– با استفاده از جدول همبستگی در فارکس currency correlation، ضریب همبستگی جفت ارزها را در زمان بندی مورد نظر بدست آورید

– چنانچه جفت ارزهای مورد نظرتان همبستگی منفی دارند سعی کنید تا برنامه معاملاتی خود طبق اطلاعات بدست آمده، اصلاح و تنظیم نمایید.

کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین ارتباط را دارند؟

جفت ارزهایی که در خصوص بحث همبستگی در فارکس currency correlation بییشترین میزان همبستگی را دارند معمولاً آنهایی هستند که ارتباط اقتصادی تنگاتنگی یا هم دارند. برای مثال جفت ارزهای یورو/ دلار و پوند / دلار که اغلب موارد همبستگی مثبت دارند را در نظر بگیرید. این مساله می تواند ناشی از ارتباط نزدیک یورو و پوند انگلیس باشد که هم از لحاظ جغرافیایی مجاورت دارند و هم هر دو آنها پشتوانه ارزی قوی دارند.

ارزهایی که بیشترین همبستگی مثبت را دارند(در بازه یکساله) ارزهایی که بیشترین همبستگی منفی را دارند(در بازه یکساله)
/ دلار – پوند / دلار ( 89/0+) / دلار – دلار / فرانک ( 85/0-)
/ دلار – دلار استرالیا/ دلار امریکا ( 81/0+) / دلار کانادا – دلار استرالیا / دلار امریکا ( 88/0-)
/ دلار – یورو / فرانک ( 93/0+) استرالیا/ دلار نیوزلند – دلار نیوزلند/ دلار سنگاپور( 78/0-)
آمریکا / دلار – طلا ( 75/0+) یوان ژاپن – طلا ( 78/0-)

آیا همه جفت ارزهای(دلار آمریکا) USD با هم ارتباط دارند؟

همبستگی در فارکس currency correlation تقریباً در کلیه جفت ارزهای دلار وجود دارد. درحالیکه جفت ارزها همیشه دریک جهت حرکت نمی کنند اما جفت ارزهای دلار اغلب در یک جهت حرکت می کنند. در مقایسه جفت ارزهای پوند / دلار و یورو / پوند را در نظر بگیرید که بیشترین همبستگی منفی( 90- ) را دارند بدان معنی که اکثر مواقع در جهت معکوس هم حرکت می کنند.

جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی در فارکس currency correlation را بطور مثال برای جفت ارز یورو / دلار با سایر جفت ارزهای بازار فارکس می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

یورو / دلار آمریکا دلار استرالیا/ دلار آمریکا دلار آمریکا/ یوان ژاپن پوند / دلار آمریکا
گذشت یک ماه 74/0 44/0 95/0
گذشت 3 ماه 77/0 42/0 90/0
گذشت 6 ماه 50/0 34/0 66/0
گذشت یکسال 93/0 55/0 89/0

با توجه به جدول فوق، با گذشت یکماه جفت ارزهای یورو / دلار و پوند / یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ دلار همبستگی مثبت بسیار قوی 0.95 را نشان می دهد. این بدان معناست که با بالا رفتن قیمت یورو / دلار ، جفت ارز پوند / دلار نیز 95% مواقع بالا می رود. طی شش ماه گذشته این همبستگی کم شده اما در طی یکسال همچنان همبستگی این جفت ارزها بالاست. البته لازم بذکر است تمام این اطلاعات در تغییرات مداوم هستند و بایستی همیشه بروز باشید.

اگرچه میزان همبستگی در فارکس currency correlation همیشه پایدار نمی ماند. دلایل مختلفی بر روی این مساله تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت نفت ( که بطور خاص اقتصاد امریکا و کانادا را تحت تاثیر بیشتری قرار می دهد) یا افزایش نرخ سود بانک کانادا اشاره کرد.

سخن پایانی

همبستگی در فارکس currency correlation از عواملی است که معامله گر در صورت داشتن دانش کافی در مورد آن می تواند معاملات فارکس خود را به نحوی موثر پیش ببرد. بدان معنی که اگر معامله گر از نحوه همبستگی میان جفت ارزها در بازار فارکس مطلع باشد انتخابهای درست تری انجام خواهد داد. یادگیری در مورد همبستگی در فارکس currency correlation معامله گر را در مدیریت صحیح تر معاملات خود یاری می رساند. جدا از استراتژی های تجاری یک معامله گر و اینکه آیا می خواهد موقعیت معاملاتی خود یا انتخاب جفت ارزهای خود را تغییر دهد یا خیر مهم است که تغییرات جفت ارزها در بازار فارکس و همبستگی در فارکس currency correlation را همواره در ذهن خود داشته باشد.

مطالب روانشناسی

مطالب روانشناسی

تحقیقات روانشناسی نشان داده است که :

کم خوابی منجر به افسردگی در نوجوانان می شود.

یک مطالعه جدید گزارش داد ، اختلال در خواب می تواند منجر به افزایش خطر افسردگی و استرس در نوجوانان شود.

بر اساس مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه اوتاوا انجام شده است . اختلال خواب مزمن در دوران بلوغ می تواند منجر به افسردگی در مردان و زنان شود. و میزان استرس را در زنان تغییر می دهد. یافته های آنها ، که در ژورنال Behavioral Brain Research منتشر شده است . به ویژه در دوران بیماریهای همه گیر ، هنگامی که سلامت روان نوجوانان تحت فشار است ، حائز اهمیت است.

تحقیقات روانشناسی نشان داده است که :

افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی با افزایش افسردگی مرتبط است

بزرگسالانی که روزانه 300 دقیقه یا بیشتر در شبکه های اجتماعی می گذرانند . در طی شش ماه 2.8 برابر بیشتر از کسانی که به مدت 120 دقیقه یا کمتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند ، دچار افسردگی می شوند.

بر اساس یک مطالعه جدید ، بزرگسالانی که استفاده خود از رسانه های اجتماعی را افزایش داده اند . در طی شش ماه به طور قابل توجهی احتمال افسردگی دارند.

تحقیقات و پژوهش های روانشناسی نشان داده است که :

آیا داشتن برنامه دوم ، برنامه اول شما را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

یک مطالعه تحقیقاتی اخیر (Shin and Milkman، 2016) ریسکها و خطرات ناشی از داشتن “برنامه B” را نشان می دهد. زمانی که شما واقعاً می خواهید “برنامه A” موفقیت آمیز باشد. محققان دریافتند هنگامی که شما شروع به فکر کردن در مورد یک طرحی می کنید که مربوط به گذشته است . تمایل شما برای رسیدن به هدف نهایی تان کاهش می یابد.

محققان یک سری آزمایش را انجام دادند که در آن از افراد خواسته شد تا در صورت شکست در برنامه اصلی خود ، در مورد یک برنامه جایگزین فکر کنند. آنها دریافتند کسانی که برای تهیه برنامه B تشویق می شوند. کمتر از کسانی که این دستورالعمل ها را دریافت نکرده اند به هدف خود می رسند. شرکت کنندگان در برنامه B نه تنها موفقیت کمتری داشتند ، بلکه علاقه آنها برای رسیدن به هدف اصلی شان کاهش یافت.

روابط خوب برای طول عمر بیشتر مهم تر از ورزش است.

مغز شما وقتی خسته هستید کارهای خلاقانه تری انجام می دهد.

یک مشکل دردسرساز کاری دارید که نیاز به طوفان فکری دارد ، یا یک معمای گیج کننده که نیاز به بینشی خلاقانه دارد؟ هنگام خواب آلودگی با آن مقابله کنید. این پاسخ غیرمعقول به نظر می رسد – مطمئناً عملکردهای مهارت ذهنی به تمرکز ناشی از ذهن هوشیار نیاز دارد. اما وقتی صحبت از کارهای خلاقانه می شود ، خستگی دوست خوب شماست.

ران فریدمن (Ron Friedman) ، نویسنده کتاب بهترین مکان برای کار (The Best Place to Work) می گوید :

این تا حدودی به این دلیل است که برای خلاقیت ، بعضی اوقات باید برخی ایده ها را در نظر بگیرید. که لزوماً احساس نمی کنید با آنچه شما می خواهید به آنها برسید در مسیر درست قرار دارند. و بنابراین داشتن همه این ایده ها به ذهن شما خطور می کند زیرا شما در نادیده گرفتن آنها در هنگام خستگی مهارت کافی ندارید. در واقع خستگی می تواند شما را خلاق تر کند.

مطالب روانشناسی

عاشق شدن تأثیر عصبی مشابهی با بالا رفتن کوکائین در بدن دارد.

محققان از دانشگاه Syracuse در مقاله ای در ژورنال پزشکی فاش کردند که عاشق شدن بر مناطق فکری مغز تأثیر می گذارد. و همان احساس سرخوشی را هنگام مصرف کوکائین در افراد ایجاد می کند. این مطالعه با عنوان “تصویربرداری عصبی از عشق” نشان داد که : چندین ماده شیمیایی ناشی از سرخوشی ، مانند وازوپرسیون ، آدرنالین ، اکسی توسین و دوپامین در 12 منطقه از مغز آزاد می شوند که همزمان کار می کنند.

نویسندگان همچنین نشان می دهند که عاشق شدن می تواند در یک پنجم ثانیه رخ دهد.

بنابراین ، آیا عشق با مغز یا قلب ارتباط دارد؟

پروفسور استفانی اورتیگو (Stephanie Ortigue) می گوید :

این همیشه یک سوال دشوار است. می توانم بگویم مغز ، اما قلب نیز مرتبط است زیرا مفهوم پیچیده عشق توسط فرایندهای پایین به بالا و بالا به پایین از مغز به قلب و بالعکس شکل می گیرد. به عنوان مثال ، فعال شدن در برخی از قسمت های مغز می تواند باعث تحریکات قلب ، یک احساس خاص در معده شود. برخی از علائمی که گاهی اوقات به عنوان تظاهر قلب احساس می کنیم ممکن است گاهی از مغز ایجاد شوند.

نتایج یکی از مقالات روانشناسی نشان یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ می دهد که :

باورهای خوش بینانه در مورد آینده می تواند از افراد در برابر بیماری های جسمی و روحی محافظت کند.

مطالب روانشناسی زیادی در مورد اثربخشی خوش بینی به عنوان یک پدیده روانشناختی انجام شده است . که منجر به فرمولهای نظری مختلفی از همان مفهوم می شود ، که به عنوان “تمایل” ، “سبک انتسابی” ، “تعصب شناختی” یا “توهم مشترک” مفهوم یافته است. این بررسی اجمالی تلاشی برای کشف مفهوم “خوش بینی” و روابط آن با سلامت روان ، سلامت جسمی ، کنار آمدن ، کیفیت زندگی و انطباق با هدف ، سبک زندگی سلامت و درک خطر است.

انتظارات مثبت و منفی در مورد آینده برای درک آسیب پذیری در برابر اختلالات روانی ، به ویژه اختلالات خلقی و اضطرابی ، و همچنین بیماری های جسمی مهم است.

انتظارات مثبت و منفی در مورد آینده برای درک آسیب پذیری در برابر اختلالات روانی ، به ویژه اختلالات خلقی و اضطرابی ، و همچنین بیماری های جسمی مهم است. رابطه مثبت و معناداری بین خوش بینی و استراتژی های مقابله ای متمرکز بر حمایت اجتماعی و تأکید بر جنبه های مثبت موقعیت های استرس زا بوجود می آید. از طریق به کارگیری استراتژی های خاص مقابله ، خوش بینی تأثیر غیر مستقیم نیز بر کیفیت زندگی دارد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افراد خوش بین کیفیت زندگی بالاتری را در مقایسه با افراد دارای سطح خوش بینی یا حتی بدبینی ارائه می دهند. خوش بینی ممکن است با ارتقا یک سبک زندگی سالم و همچنین با رفتارهای سازگارانه و پاسخ های شناختی ، همراه با انعطاف پذیری بیشتر ، ظرفیت حل مسئله و توضیح کارآمدتر اطلاعات منفی ، بر سلامت روحی و جسمی تأثیر بگذارد.

خوش بینی

در مطالب روانشناسی خوش بینی تمایل به انتظار چیزهای خوب در آینده است. نتیجه این مقاله علمی روانشناسی نشان می دهد که خوش بینی یک نگرش ذهنی است که به شدت بر سلامت جسمی و روانی و همچنین کنار آمدن با زندگی اجتماعی و کاری روزمره تأثیر می گذارد. از طریق مدیریت انطباق پذیر اهداف شخصی و توسعه و با استفاده از تاکتیک های فعال مقابله ای ، افراد خوش بین به طور قابل توجهی موفق تر از بدبین ها در رویدادهای منزجر کننده و زمانی که اهداف مهم زندگی دچار نقص می شوند ، هستند.

Source : Ciro Conversano, Alessandro Rotondo, Elena Lensi, Olivia Della Vista, Francesca Arpone, Mario Antonio Reda Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2010; 6: 25–29. Published online 2010 May 14. doi: 10.2174/1745017901006010025

در یکی از مطالب روانشناسی که از یکی از مقالات پژوهش های روانشناسی منتشر شده مشخص شده که :

گرفتن دست کسی که دوستش دارید می تواند درد جسمی و همچنین استرس و ترس را کاهش دهد.

عشق واقعاً دارویی است که می تواند درد را تسکین دهد : گرفتن دست همسرتان باعث ثابت ماندن ضربان قلب و از بین رفتن احساس ناراحتی می شود .

وقتی دو نفر که یکدیگر را دوست دارند ، لمس می کنند ، ضربان قلب آنها به صورت هماهنگ می زند و احساس درد کاهش می یابد .

زوج هایی در آزمایشی شرکت کردند که زنان در معرض ناراحتی و درد بودند ، در بررسی انجام شده مشخص شد زمانی که شریک زندگی شان دست آنها را می گرفت ، سطح و شدت درد کاهش می یافت .

دانشمندان معتقدند که لمس کردن دو فردی که یکدیگر را دوست دارند ، منطقه مغز مرتبط با درد را فعال می کند .

آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟

آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟

با مصرف مولتی ویتامین‌هایی مثل مولتی دیلی، این احتمال وجود دارد که بدن شما تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را برای عملکرد صحیح داشته باشد. این ممکن است به دلیل تأثیر آن بر متابولیسم، که توسط طیف گسترده‌ای از مواد مغذی کمک می‌شود، بر وزن شما تأثیر بگذارد. نکته مهم این است که متابولیسم شما میزان سوختگی بدن از کیلوژول ها را تنظیم می‌کند و یک متابولیسم عملکردی مناسب برای کنترل وزن اهمیت دارد. در این مطلب از مجله داروخانه آنلاین مثبت سبز بررسی خواهیم کرد که آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟ یا اینکه با تاثیر بر متابولیسم موجب لاغر شدن می شود؟ با ما همراه باشید.

تاثیر مصرف مواد مغذی بر وزن شما

مصرف مواد مغذی شما می‌تواند بر اشتها و بنابراین دریافت مواد غذایی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، سطح پایین ویتامین B6 با کاهش سطح سروتونین مغز همراه است که می‌تواند منجر به افزایش اشتها شود.

از طرف دیگر، برخی از افراد ممکن است مولتی ویتامین‌‌ها را به دلیل افزایش وزن یا عدم کاهش وزن مقصر بدانند زیرا آنها تصویر بزرگتر از سبک زندگی کلی خود را نادیده می‌گیرند. این امر به ویژه در مورد افرادی که مولتی دیلی مصرف می‌کنند صادق است زیرا در غیر این صورت رژیم غذایی آنها فاقد مواد مفید است و این سوال برای آنها پیش می‌آید که آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟

مولتی دیلی باعث چاقی می شود یا ما را لاغرتر می کند؟

اگر به دلیل عدم تغذیه سالم، مولتی ویتامین مصرف می‌کنید، غیرفعال هستید یا به دلیل محدود بودن در رژیم غذایی، ممکن برایتان سوال پیش بیاید که آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟

شما می‌توانید مولتی ویتامین مناسب را برای خود پیدا کنید اما به یاد داشته باشید ویتامین‌ها باید یک زندگی سالم را تکمیل کنند، نه آن را جایگزین مواد مغذی سالم کنید.

آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟

مولتی ویتامین ها و افزایش وزن

تحقیقات منتشر شده در مجله تغذیه بریتانیا نشان داد که مولتی ویتامین‌ها در واقع می‌توانند به کاهش وزن در مردان کمک کنند.

مردانی که به طور مرتب مکمل‌های ویتامین و رژیم غذایی صحیح مصرف می‌کردند، در مقایسه با مردانی که مولتی ویتامین مصرف نکردند، وزن، توده چربی و شاخص توده بدنی کمتری داشتند.

همان مطالعه نشان داد که گرایش به نتایج مشابه در جنس مخالف وجود دارد و زنانی که از مولتی ویتامین استفاده می‌کنند نیز احساس گرسنگی کمتری داشته‌اند. مکمل مولتی ویتامین و مواد معدنی به طور قابل توجهی باعث کاهش رتبه اشتها در زنان پس از کاهش وزن شد.

به گفته محققان‌، ویتامین‌ها و مواد معدنی در ترکیب هورمون‌های گرسنگی مانند انسولین، لپتین و کورتیزول که میزان مصرف مواد غذایی را کنترل می‌کنند، دخیل هستند.

پیامدهای سبک زندگی

پیامدهای حاصل از این مطالعه هم برای آقایان و هم برای خانم‌هایی که وزن خود را مدیریت می‌کنند، مهم است. نکات زیر را در نظر بگیرید:

اگر هدف شما، از دست دادن چربی بدن یا حفظ سطح سالم چربی بدن است، مصرف یک مکمل مولتی ویتامین و مواد معدنی به طور مرتب ممکن است به شما در دستیابی به نتایج کمک کند.

یک رژیم غذایی بسیار مغذی و سرشار از سبزیجات، حبوبات، غلات کامل، منابع پروتئین و میوه‌های ناب است. برای تأمین تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود به یک مولتی ویتامین اعتماد نکنید یا از آن به عنوان بهانه‌ای برای خوردن غذاهای ناسالم استفاده نکنید.

مولتی ویتامین‌ها جایگزین فعالیت‌های بدنی منظم نیستند. ورزش یک جزء مهم یک برنامه کنترل وزن است.

اگر از قبل وزن خود را از دست داده ای ، یک مکمل مولتی ویتامین مینرال ممکن است به کاهش اشتهای شما کمک کند، که این امر می‌تواند مانع از افزایش وزن شود.

کمتر استرس داشته و وزن کمتری داشته باشید

پیش از آنکه پاسخ دهیم مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟ باید بگوییم که تحقیقات زیادی به عنوان یک مقصر اصلی به استرس اشاره دارد. هربار استرس، سطح کورتیزول ما بالا می‌برد و هورمون استرس باعث افزایش سطح گلوکز در جریان خون می‌شود تا به ما در مقابله با شرایط استرس زا کمک کند.

متأسفانه، بسیاری از افراد از استرس مزمن رنج می‌برند، به این معنی که سطح کورتیزول آنها برای مدت طولانی افزایش می‌یابد. یک مطالعه جدید از سال ۲۰۱۷ منتشر شده در ژورنال تحقیقات جامعه چاقی نشان می‌دهد که سبک زندگی پر استرس منجر به افزایش وزن می‌شود.

با بررسی سطح کورتیزول در مو، که نشانگر میزان طولانی مدت کورتیزول است، این مطالعه نشان داد که بین استرس مزمن و وزن اضافی همبستگی مثبت وجود دارد.

افراد تمایل دارند هنگام استرس به غذاهای پرکالری روی بیاورند، به همین دلیل تمرین هوشیاری بسیار مهم است و یاد می گیرید که در صورت لزوم چگونه این اشتهای کاذب را از میان ببرید.

مراقبه، یوگا و ورزش را امتحان کنید و حتما رژیمی پر از غذاهای سرشار از مواد مغذی داشته باشید.

کمبود کدام ویتامین باعث چاقی می شود؟

در ادامه توجیه پاسخ منفی به این سوال که آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟ باید بگوییم که کمبود برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی حتی منجر به چاقی و حفظ بیشتر چربی هم در بدن می‌شوند. که با هم در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

ویتامین D یک ماده مغذی مهم با فواید مهم سلامتی از جمله ایمنی بهبود یافته و استخوان‌های قوی‌تر است. همچنین شواهد قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند به شما در کاهش وزن کمک کند.

ویتامین D چیست؟

ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است که می‌توانید از غذاهای سرشار از ویتامین D یا مکمل‌ها استفاده کنید. بدن شما نیز از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب قادر به ساختن آن است. ویتامین D برای حفظ استخوان‌ها و دندان‌های قوی، سالم نگه داشتن سیستم ایمنی بدن و تسهیل جذب کلسیم و فسفر ضروری است.

از آنجا که ویتامین D در بسیاری از غذاها به طور طبیعی یافت نمی‌شود، اکثر متخصصان بهداشت توصیه می‌کنند حداقل ۵ تا ۳۰ دقیقه در معرض آفتاب روزانه یا مکمل برای تأمین مقدار روزانه ۶۰۰ IU میکروگرم مصرف کنید.

چاقی یکی از عوامل خطر کمبود این ویتامین است. جالب است که برخی از شواهد نشان می‌دهند که دریافت ویتامین D کافی به کاهش وزن کمک می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که شاخص توده بدنی بالاتر و درصد چربی بدن با پایین آمدن سطح ویتامین D خون همراه است.

چندین تئوری مختلف درباره رابطه بین ویتامین D کم و چاقی گمانه زنی می‌شوند. برخی ادعا می‌کنند که افراد چاق تمایل بیشتری به مصرف غذاهای سرشار از ویتامین D دارند، بنابراین این ارتباط را توضیح می‌دهد.

برخی دیگر به تفاوت‌های رفتاری اشاره می‌کنند و خاطر نشان می‌کنند که افراد چاق تمایل به برهنگی کمتری دارند و ممکن است به اندازه کافی ویتامین D از خورشید جذب نکنند.

آیا مولتی دیلی باعث چاقی می شود؟

علاوه بر این، آنزیم‌های خاصی برای تبدیل ویتامین D به شکل فعال آن مورد نیاز است و ممکن است سطح این آنزیم‌ها بین افراد چاق و غیر چاق متفاوت باشد.

با این حال، یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ اظهار داشت که به محض تنظیم میزان ویتامین D در افراد چاق، اندازه بدن در افراد چاق و غیر چاق تفاوت خواهد کرد.

این نشان می‌دهد که نیازهای ویتامین D شما به اندازه بدن بستگی دارد، به این معنی که افراد چاق برای رسیدن به همان سطح خون به بیش از افراد با وزن طبیعی احتیاج دارند. این می‌تواند به توضیح دهد که چرا افراد چاق احتمال کمبود بیشتری دارند.

شواهدی برای خوشبینی به احیای برجام نمایان شده است| عربستان متوجه شد باید با ایران در صلح زندگی کند

«پل پیلار» معتقد است که یک همبستگی مثبت بین پیشرفت در بازگرداندن برجام و جدیت عربستان در انجام مذاکرات خود با تهران وجود دارد.

بازار؛ گروه بین الملل: متعاقب سفر «بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران مقرر شد مذاکرات احیای برجام از سر گرفته شود. بر اساس برخی اخبار این گفتگوها در قطر برگزار خواهد شد.

یک مقام آمریکایی به پولیتیکو گفت «انتظارات بسیار کمی» از این مذاکرات وجود دارد .

دو مقام ارشد آمریکایی نیز گفتند که مذاکرات در قطر احتمالا بیش از دو یا سه روز به طول نخواهد انجامید .

مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت‌وگوها بارها تلاش کرده طرف‌های مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.

در خصوص این موضوع خبرنگار بازار گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده است که در ادامه می آید .

«پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست، و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی (DCI) بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت .

مناصب ارشد دولتی پیلار، شامل افسر اطلاعات ملی خاورنزدیک و آسیای جنوبی، رئیس واحدهای تحلیلی در CIA در حوزه‌های خاورنزدیک، خلیج فارس و آسیای جنوبی، معاون رئیس مرکز ضد تروریستی DCI و دستیار اجرایی مدیر اطلاعات مرکزی بوده است. پروفسور پیلار همچنین در شورای اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه تحلیلی آن فعالیت می‌کرد. وی کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده نیز هست .

پل پلار دارای مدرک افتخاری از کالج دارتموث، لیسانس فلسفه از دانشگاه آکسفورد، و کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه پرینستون است. کتاب های پل پیلار عبارتند از: «مذاکره برای صلح: خاتمه جنگ بعنوان یک روند چانه‌زنی (۱۹۸۳)»؛ «تروریسم و سیاست خارجی ایالات متحده (۲۰۰۱)»؛ «اطلاعات و سیاست خارجی ایالات متحده: عراق، ۱۱ سپتامبر و اصلاح اشتباهات (۲۰۱۱)» و «چرا آمریکا جهان را اشتباه می‌فهمد: تجربه ملی و ریشه‌های سوءبرداشت (۲۰۱۶)».

*متعاقب سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران مذاکرات احیای برجام آغاز خواهد شد. ارزیابی شما از این تحولات چیست؟
اروپایی ها آشکارا ارزیابی کرده اند که اگر مذاکرات به طور کامل شکست نخورد، به زودی به نوعی تحرک در مذاکرات نیاز است. بورل نشانه‌های کافی از تحرک در طرف ایرانی داشت تا حداقل امید ضعیفی برای خوش‌بینی ایجاد کند، اما من فکر نمی‌کنم ابتکار عمل اروپایی تاکنون نشان‌دهنده پیشرفت واقعی باشد.

* چرا مذاکرات صرفا میان ایران و آمریکاست؟
شکل میانجیگری اروپایی‌ها یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ بین ایران و آمریکا اساساً به همان شکلی است که مذاکرات قبلاً شکل گرفته است، بنابراین واقعاً تغییری نیست. اختلافات اساسی که باید حل شود بین ایران و آمریکاست. در مورد اینکه چرا این دور آینده به جای وین در قطر خواهد بود، شاید این فقط یک امید بود که تغییر منظره ممکن است تفاوت ایجاد کند. بورل گفت که اگر پیشرفتی در قطر حاصل شود، مذاکرات به وین باز خواهد گشت با این امید که در آنجا با موفقیت به نتیجه برسد.

*بورل اعلام کرده است که در دیدار با مقامات ایران «خواهان آزادی شهروندان اتحادیه اروپا در ایران» شده است. آیا این به معنای این است که مذاکرات فراتر از برجام خواهد رفت و مسائل غیربرجامی نیز مطرح است؟
آنها قبلاً از مسائل هسته ای فراتر رفته اند، به ویژه با درخواست ایران در مورد خروج سپاه از فهرست تروریستی آمریکا.

*در کنار این تحولات مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به عربستان و ایران سفر کرده است. به نظر می رسد هر چقدر به احیای برجام نزدیک شویم مذاکرات تهران و ریاض نیز به نتیجه نهایی نزدیک می شود. ارزیابی شما چیست؟
تا جایی که ایالات متحده به برجام بازگردد، نشان دهد که صرفاً از رقبای منطقه ای ایران که می خواهند ایران را منزوی نگه دارند پیروی نمی کند، آنگاه ریاض متوجه می شود که اقدام هوشمندانه برای خود این است که یاد بگیرند که در صلح با همسایه خود ایران زندگی کنند. بنابراین بله، یک همبستگی مثبت بین پیشرفت در بازگرداندن برجام و جدیت عربستان در انجام مذاکرات خود با تهران وجود دارد.

*با توجه به تحولات اخیر پیش بینی شما از آینده برجام چیست؟
دلایل خوش‌بینی جدید عبارت از رویکرد پرانرژی اروپایی‌ها و گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد ایران از خواسته خود مبنی بر حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی عقب‌نشینی کرده یا آن را اصلاح کرده است.

اما هنوز هم بازدارنده‌های سیاسی مانع یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ توافق در واشنگتن (ضعف سیاسی بایدن، تمایل او به همکاری سعودی‌ها در زمینه تولید نفت و غیره) و در تهران (به‌ویژه این احتمال وجود دارد که در چند سال آینده بایدن با جمهوری‌خواه دیگری جایگزین شود. رئیس‌جمهور و رهبران فعلی ایران نمی‌خواهند در موافقت با چیزی که ایالات متحده یک بار دیگر از آن سرپیچی می‌کند، مانند فریب خورده به نظر برسند.)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.